Announcements

เปิดรับบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารปีที่ 9 เผยแพร่ในฉบับที่ 1 (มกราคม-มิถุนายน 2564) และ ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2564)

2021-03-26

เปิดรับบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารปีที่ 9 เผยแพร่ในฉบับที่ 1 (มกราคม-มิถุนายน 2564) และ ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2564)

ผู้สนใจส่งบทความได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่อีเมล journalba@tni.ac.th หรือ โทร. 02-763-2402