Announcements

เปิดรับบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารปีที่ 8 เผยแพร่ในฉบับที่ 1 (มกราคม-มิถุนายน 2563) และ ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2563)

2020-04-16

เปิดรับบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารปีที่ 8 เผยแพร่ในฉบับที่ 1 (มกราคม-มิถุนายน 2563) และ ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2563)

ผู้สนใจส่งบทความได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่อีเมล journalba@tni.ac.th หรือ โทร. 02-763-2402