ISSN(Online) : 2730-1885
ISSN(Print) : 1905-7024

วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่บทความวิจัย (Research Paper) บทความวิชาการ (Academic Paper) บทความวิจารณ์หนังสือ (Book Review) และบทความปริทัศน์ (Review Article) ซึ่งเป็นผลงานวิชาการที่มีคุณค่า ใน 2 สาขาวิชา ได้แก่                              1) มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ 2) การศึกษา 

ทุกบทความที่ได้ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี จะได้รับการตรวจประเมินคุณภาพบทความจากผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 3 ท่าน ซึ่งเป็นการประเมินคุณภาพแบบผู้พิจารณาไม่ทราบชื่อผู้แต่ง และผู้แต่งไม่ทราบชื่อผู้พิจารณา (Double blinded peer review) ซึ่งบทความแต่ละเรื่องจะต้องผ่านการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวนอย่างน้อย 2 ใน 3 ซึ่งเมื่อผ่านการพิจารณาในขั้นแรกแล้ว ผู้เขียนจะต้องแก้ไขตามคำแนะนำของผู้ทรงคุณวุฒิ และจะต้องผ่านการตรวจสอบการแก้ไข จากกองบรรณาธิการว่ามีการแก้ไขอย่างถูกต้อง จึงจะผ่านการพิจารณาตีพิมพ์ ทางวารสารฯ จึงจะออกหนังสือรับรองการตีพิมพ์

กำหนดการตีพิมพ์วารสาร

  • ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม - มิถุนายน
  • ฉบับที่ 2 เดือนกรกฎาคม - ธันวาคม

ประเภทของบทความ
1. บทความวิชาการ

ประกอบด้วย ชื่อเรื่อง/ บทคัดย่อ (ถ้ามี)/ บทนำ/ เนื้อเรื่อง/ สรุป/ และเอกสารอ้างอิง

2. บทความวิจัย

ประกอบด้วย (1) ชื่อเรื่อง (2) บทคัดย่อ (3) ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา (4) วัตถุประสงค์ของการวิจัย (5) สมมุติฐานของการวิจัย (ถ้ามี) (6) ขอบเขตของการวิจัย (ถ้ามี) (7) วิธีดำเนินการวิจัย ได้แก่ ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง/ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย/ การเก็บรวบรวมข้อมูล/ การวิเคราะห์ข้อมูล (8) สรุปผลการวิจัย (9) การอภิปรายผล (10) ข้อเสนอแนะ ได้แก่ ข้อเสนอแนะในการนำผลการวิจัยไปใช้/ ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป  (11) เอกสารอ้างอิง

รูปแบบบทความ
1. รูปแบบบทความวิจัย
2. รูปแบบบทความวิชาการ

คำอถิบายรูปแบบบทความ
1. บทความวิจัย
2. บทความวิชาการ