Announcements

               วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี เปิดรับบทความวิชาการ บทความวิจัย บทความวิจารณ์หนังสือ และบทความปริทัศน์ ในด้าน 1) มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ 2) การศึกษา

              ซึ่งบทความที่ส่งเข้ามา จะได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ปีที่ 10  ฉบับที่ 2  (กรกฎาคม – ธันวาคม 2565)

ประกาศปรับอัตราค่าธรรมเนียมการตีพิมพ์บทความในวารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

2022-09-19

วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ขอปรับอัตราค่าธรรมเนียมในการตีพิมพ์บทความในวารสาร จากเดิม 2,000 บาท เป็น 3,500 บาท มีผลตั้งแต่วันที่ 6 กันยายน 2565

ขอเชิญส่งบทความเพื่อพิจารณาตีพิมพ์ในวารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

2022-08-05

ด้วยบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ได้ดำเนินการจัดทำวารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี เพื่อเผยแพร่บทความวิจัยและบทความวิชาการ โดยปัจจุบันวารสารได้รับการประเมินคุณภาพวารสารวิชาการอยู่ในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 2 ตั้งแต่ พ.ศ.2565-พ.ศ.2567