ทีมบรรณาธิการ

บรรณาธิการ : ดร.วิไลลักษณ์ ขาวสอาด      มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี    

 

กองบรรณาธิการผู้ทรงคุณวุฒิ

ศาสตราจารย์ ดร.ดิเรก ปัทมสิริวัฒน์                      สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ศาสตราจารย์ ดร.กุณฑลี รื่นรมย์                          จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ศาสตราจารย์ พิษณุ จงสถิตวัฒนา                         มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์                   

รองศาสตราจารย์ ดร.นลินรัตน์ รักกุศล                   มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์                  

รองศาสตราจารย์ ดร.ทรงศักดิ์ ภูสีอ่อน                   มหาวิทยาลัยมหาสารคาม         

รองศาสตราจารย์ ดร.ประสาท เนืองเฉลิม                มหาวิทยาลัยมหาสารคาม                   

รองศาสตราจารย์ ดร.ไพฑูรย์ อินต๊ะขัน                   มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง                 

รองศาสตราจารย์ ดร.สัญญา เคณาภูมิ                    มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

รองศาสตราจารย์ ดร.ปาริชา มารี เคน                    มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์             

รองศาสตราจารย์ ดร.ประไพศรี โห้ลำยอง                มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี                 

รองศาสตราจารย์ ดร.ชนิดา ม่วงแก้ว                     มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม   

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รติพร ถึงฝั่ง                       สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กังสดาล กนกหงส์                มหาวิทยาลัยแม่โจ้                           

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัชรา เอี่ยมกิจการ               สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชิต กำมันตะคุณ                 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด                

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุภชัย ทวี                         มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์   

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐวิทย์ พจนตันติ                มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

Prof.Dr.Jeffrey C.Nash                                  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี                

รองศาสตราจารย์ ดร.สืบชาติ อันทะไชย                 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี                

รองศาสตราจารย์ ดร.ธนวิทย์ บุตรอุดม                   มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี                

รองศาสตราจารย์ ดร.ประยงค์ กลั่นฤทธิ์                  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 

รองศาสตราจารย์ ดร.ชาญณรงค์ อินทรประเสริฐ      มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดวงสมร กิจโกศล                 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี                

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุษกร สุขแสน                    มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี