เข้าสู่ระบบ หรือ ลงทะเบียน เพื่อส่งบทความ

ในขั้นตอนการส่งบทความ ผู้แต่งต้องตรวจสอบและปฏิบัติตามข้อกำหนดรายการตรวจสอบการส่งทุกข้อ ดังต่อไปนี้ และบทความอาจถูกส่งคืนให้กับผู้แต่งกรณีที่ไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดทั้งหมด

  • The submission has not been previously published, nor is it before another journal for consideration (or an explanation has been provided in Comments to the Editor).
  • The submission file is in OpenOffice, Microsoft Word, or RTF document file format.
  • Where available, URLs for the references have been provided.
  • The text is single-spaced; uses a 12-point font; employs italics, rather than underlining (except with URL addresses); and all illustrations, figures, and tables are placed within the text at the appropriate points, rather than at the end.
  • The text adheres to the stylistic and bibliographic requirements outlined in the Author Guidelines.

ประเภทของบทความ
1. บทความวิชาการ

ประกอบด้วย ชื่อเรื่อง/ บทคัดย่อ (ถ้ามี)/ บทนำ/ เนื้อเรื่อง/ สรุป/ และเอกสารอ้างอิง

2. บทความวิจัย

ประกอบด้วย (1) ชื่อเรื่อง (2) บทคัดย่อ (3) ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา (4) วัตถุประสงค์ของการวิจัย (5) สมมุติฐานของการวิจัย (ถ้ามี) (6) ขอบเขตของการวิจัย (ถ้ามี) (7) วิธีดำเนินการวิจัย ได้แก่ ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง/ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย/ การเก็บรวบรวมข้อมูล/ การวิเคราะห์ข้อมูล (8) สรุปผลการวิจัย (9) การอภิปรายผล (10) ข้อเสนอแนะ ได้แก่ ข้อเสนอแนะในการนำผลการวิจัยไปใช้/ ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป  (11) เอกสารอ้างอิง

ผู้ส่งบทความต้องผ่านการตรวจบทความ, บทคัดย่อภาษาอังกฤษ ตามแบบฟอร์มนี้
แบบฟอร์มตรวจสอบบทความ บทคัดย่อ ภาษาอังกฤษโดยผู้เชี่ยวชาญทางด้านภาษา

***หมายเหตุ บทความวิจัยที่จะตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารจะต้องมีใบรับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ 

รูปแบบบทความ
      1. รูปแบบบทความวิจัย
      2. รูปแบบบทความวิชาการ

คำอถิบายรูปแบบบทความ
      1. บทความวิจัย
      2. บทความวิชาการ

การเขียนอ้างอิงในเนื้อหารูปแบบ APA
      (ดาวน์โหลดเอกสาร)

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี เรื่อง การเก็บค่าธรรมเนียมการตีพิมพ์บทความในวารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

การชำระเงินค่าลงทะเบียน จำนวน 3,500 บาท (สามพันห้าร้อยบาทถ้วน) โดยชำระหลังจากที่ได้รับ Email จากบรรณาธิการ

  • ชำระค่าลงทะเบียน โดยการโอนเงินผ่านทาง ATM เลขที่บัญชี 401-1-19532-4 ธนาคารกรุงไทย สาขาอุดรธานี ชื่อบัญชี เงินรายได้มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี