ด้วยบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ได้ดำเนินการจัดทำวารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี เพื่อเผยแพร่บทความวิจัยและบทความวิชาการ โดยปัจจุบันวารสารได้รับการประเมินคุณภาพวารสารวิชาการอยู่ในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 2 ตั้งแต่ พ.ศ.2565-พ.ศ.2567 ในการบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี จึงใคร่ขอเรียนเชิญผู้สนใจส่งบทความได้ที่เว็บไซต์ https://so06.tci-thaijo.org/index.php/UDRUAJ/about/submissions