ปัจจัยเชิงสาเหตุของความเอื้ออาทรและความสมานฉันท์ของนิสิตนักศึกษาระดับปริญญาตรีในสถาบันอุดมศึกษากรุงเทพมหานคร

ผู้แต่ง

  • กรทิพย์ รัตนภุมมะ วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา
  • โกศล มีคุณ วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา
  • นรา สมประสงค์ วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา
  • ธารินทร์ รสานนท์ วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา

คำสำคัญ:

ความเอื้ออาทร, ความสมานฉันท์, นิสิตนักศึกษาระดับปริญญาตรี, สถาบันอุดมศึกษา, กรุงเทพมหานคร, Ethics of care, Reconciliation, Undergraduate, Higher education institution, Bangkok

บทคัดย่อ

บทความวิชาการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาวิเคราะห์ปัจจัยเชิงสาเหตุ ของความเอื้ออาทรและความสมานฉันท์ ของนิสิตนักศึกษาระดับปริญญาตรีในสถาบันอุดมศึกษา วิธีการศึกษาใช้แนวคิดของทฤษฎีเชิงระบบ และแนว คิดปฏิสัมพันธ์นิยมร่วมกันวิเคราะห์เอกสารด้านทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ได้ตัวแปรเชิงสาเหตุแบ่งเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มลักษณะสถานการณ์ปัจจุบัน กลุ่มจิตลักษณะเดิมของบุคคล และกลุ่มจิตลักษณะตามสถานการณ์ ที่เชื่อมโยงกับพฤติกรรมความเอื้ออาทรและความสมานฉันท์ ของนิสิตนักศึกษาปริญญาตรี ให้นิยามและอธิบายกลุ่มตัวแปรปัจจัยเชิงสาเหตุทั้ง 3 กลุ่ม พร้อมทั้งได้เสนอรูปแบบแนวคิดการวิจัย ในการศึกษาความ สัมพันธ์ของปัจจัยเชิงสาเหตุและการพัฒนาพฤติกรรมความเอื้ออาทรและความสมานฉันท์ของนิสิตนักศึกษาปริญญาตรี

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2020-12-08

ฉบับ

บท

บทความวิจัย