วารสารพุทธนวัตกรรมและการจัดการ เลขมาตรฐานสากล ISSN 2774-0919 (Print) ISSN 2774-0897 (Online) จัดตั้งขึ้นเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้คณาจารย์ นักวิชาการ นิสิต นักศึกษาและผู้สนใจทั่วไปได้มีโอกาสเผยแพร่ผลงานทางวิชาการและผลงานวิจัยที่นำเอาหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาไปบูรณาการกับการจัดการหรือศาสตร์อื่นๆ เปิดรับบทความทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

ปีที่ 5 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2565

     วารสารพุทธนวัตกรรมและการจัดการนี้เป็นปีที่ 5 ฉบับที่ 1 ประจำเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2565 คณะกองบรรณาธิการได้พิจารณาบทความโดยเสนอบทความต่อคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิกลั่นกรอง (Peer Review) พิจารณาตรวจแก้ไขเพื่อความสมบูรณ์ของบทความก่อนการลงตีพิมพ์โดยคัดเลือกและกลั่นกรองบทความให้เกิดความสมบูรณ์และมีคุณภาพมากที่สุด  ควรค่าแก่การตีพิมพ์เผยแพร่ อีกทั้งเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดทางวิชาการและเป็นการพัฒนาศักยภาพทางด้านการสร้างสรรค์ผลงานทางวิชาการ
     คณะกองบรรณาธิการขอบพระคุณคณะกรรมการกลั่นกรองบทความทุกท่านที่ได้ใช้ความเพียรพยายามชี้แนะให้มีการปรับปรุงแก้ไขงานของแต่ละท่านให้ออกมาได้อย่างถูกต้อง น่าอ่านเป็นประโยชน์ต่อแวดวงวิชาการ และท้ายสุดขอขอบคุณเจ้าของผลงานทางวิชาการ และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่านที่ได้ทำให้มีวารสารฉบับนี้มีคุณค่าทางวิชาการที่นำไปสู่การปฏิบัติและเผยแพร่ในวงกว้างและโปรดติดตามฉบับต่อไป

                          ด้วยความปรารถนาดียิ่ง

                          รศ.ดร.สุรพล  สุยะพรหม

          บรรณาธิการวารสารพุทธนวัตกรรมและการจัดการ

เผยแพร่แล้ว: 2022-05-24

“เคยจีกะลา” (กะปิปิ้ง) : วิถีแห่งอาหารและการกินภาคใต้ ว่าด้วยการเชื่อมสัมพันธ์และมิตรภาพ

พระครูภาวนาจันทคุณ (กรีฑา จนฺทสาโร), พระครูสมุห์ดิษฐภูมิ จิรธมฺโม, พระครูเนกขัมธรรมธาร (มนูญ จารุวณฺโณ), สุภาภรณ์ โสภา, สุขอุษา นุ่นสุข, ภัชลดา สุวรรณนวล

1-13

การศาสนศึกษาของพระสงฆ์: การปรับตัวในยุคปกติวิถีใหม่

พระเมธีวราภรณ์ (เชิดชัย อุดมสิทธิโชติ), พระมหาบรรณ์ ปญฺญาธโร

37-51

การปกครองคณะสงฆ์ที่เข้มแข็งในเขตพื้นที่ภาคใต้ : ข้อมูลจากพื้นที่วิจัย จังหวัดสุราษฎร์ธานีและนครศรีธรรมราช

สุภัทรชัย สีสะใบ, พระมหากฤษฎา กิตฺติโสภโณ, พระครูธรรมธรสฐาพร ปภสฺสโร, พระครูวินัยธรเอก ชินวํโส, พระปลัดระพิน พุทฺธิสาโร, พระนุชิต นาคเสโน

52-66

เสียงสะท้อนจากพื้นที่ภาคเหนือจังหวัดลำพูนและเชียงใหม่: ว่าด้วยการปกครองคณะสงฆ์ที่เข้มแข็ง

พระมหากฤษฎา กิตฺติโสภโณ, พระครูธรรมธรสฐาพร ปภสฺสโร, พระครูวินัยธรเอก ชินวํโส, พระปลัดระพิน พุทฺธิสาโร, สุภัทรชัย สีสะใบ

67-79

พุทธพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย

อภิญญา ฉัตรช่อฟ้า, พระปลัดสมนึก กลับน้อม, บวร ขมชุณศรี, นรพัชร เสาธงทอง

101-115

พุทธาภิเษก: มิติแห่งการสาธารณสงเคราะห์ของพระสงฆ์ไทย

พระมหาบรรณ ปญฺญาธโร, พระมหาเมธีวราภรณ์ (เชิดชัย อุดมสิทธิโชติ), พระครูสังฆรักษ์มานพ อคฺคมาณโว

116-127

ภิกษุณี พุทธบริษัทที่ถูกลืม: วิเคราะห์การเกิดขึ้นของภิกษุณี

นิกร ศรีราช, ชญณา ศิริภิรมย์ , นพรุจ บุญเรือง

128-140

ดูทุกฉบับ

อยู่ในฐานข้อมูล