วารสารพุทธนวัตกรรมและการจัดการ เลขมาตรฐานสากล ISSN 2774-0919 (Print) ISSN 2774-0897 (Online) จัดตั้งขึ้นเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้คณาจารย์ นักวิชาการ นิสิต นักศึกษาและผู้สนใจทั่วไปได้มีโอกาสเผยแพร่ผลงานทางวิชาการและผลงานวิจัยที่นำเอาหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาไปบูรณาการกับการจัดการหรือศาสตร์อื่นๆ เปิดรับบทความทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

ปีที่ 6 ฉบับที่ 5 (2566): ปีที่ 6 ฉบับที่ 5 กันยายน - ตุลาคม 2566

วารสารพุทธนวัตกรรมและการจัดการนี้เป็นปีที่ 6 ฉบับที่ 5 ประจำเดือนกันยายน - ตุลาคม พ.ศ. 2566 คณะกองบรรณาธิการได้พิจารณาบทความโดยเสนอบทความต่อคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิกลั่นกรอง (Peer Review) พิจารณาตรวจแก้ไขเพื่อความสมบูรณ์ของบทความก่อนการลงตีพิมพ์โดยคัดเลือกและกลั่นกรองบทความให้เกิดความสมบูรณ์และมีคุณภาพมากที่สุด  ควรค่าแก่การตีพิมพ์เผยแพร่ อีกทั้งเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดทางวิชาการและเป็นการพัฒนาศักยภาพทางด้านการสร้างสรรค์ผลงานทางวิชาการ

        คณะกองบรรณาธิการขอบพระคุณคณะกรรมการกลั่นกรองบทความทุกท่านที่ได้ใช้ความเพียรพยายามชี้แนะให้มีการปรับปรุงแก้ไขงานของแต่ละท่านให้ออกมาได้อย่างถูกต้อง น่าอ่านเป็นประโยชน์ต่อแวดวงวิชาการ และท้ายสุดขอขอบคุณเจ้าของผลงานทางวิชาการ และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่านที่ได้ทำให้มีวารสารฉบับนี้มีคุณค่าทางวิชาการที่นำไปสู่การปฏิบัติและเผยแพร่ในวงกว้างและโปรดติดตามฉบับต่อไป

                          ด้วยความปรารถนาดียิ่ง

                          รศ.ดร.สุรพล  สุยะพรหม

          บรรณาธิการวารสารพุทธนวัตกรรมและการจัดการ

เผยแพร่แล้ว: 2023-10-08

การประยุกต์หลักไตรสิกขาเพื่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ขององค์การบริหารส่วนตำบลปางหมู อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน

พระสมุห์หลง อิทฺธิญาโณ, พงศ์พัฒน์ จิตตานุรักษ์, สุริยา รักษาเมือง, พระมหาสุพัฒน์ นนฺทปญฺโญ

1-13

การสร้างเครือข่ายทางการตลาดผลิตภัณฑ์เชิงเศรษฐกิจสร้างสรรค์ จากเครือข่ายพิพิธภัณฑ์ชุมชนจังหวัดลำปาง

ณฤณีย์ ศรีสุข, พระครูสังฆรักษ์ศุภณัฐ ภูริวฑฺฒโน, พัชรีญา ฟองจันตา, สยาม อัจฉริยประภา, ฤทธิพล ไชยบุรี

80-91

ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรที่ทำการปกครองในจังหวัดปทุมธานี

พระครูวรธรรมวาที (นิพนธ์ ฉนฺทวุฑโฒ), สมาน งามสนิท, เกียรติศักดิ์ สุขเหลือง

131-143

การเผยแผ่พระพุทธศาสนาด้วยหลักทางสายกลาง (อริยมรรคมีองค์ 8) และหลักสัปปายะ ในยุคโลกาภิวัฒน์

พระครูปราการคีรีรักษ์ (ประเสริฐ สจฺจวโร), พระครูวิมลโสมนันท์ (โชคชัย อุคฺคเสโน)

158-170

บทบาทวัดกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในสังคมไทย ตามแนวพระพุทธศาสนา

พระสมุห์สุรินทร์ รตนโชโต, พระศักดิ์จรินทร์ ฐิตสํวโร

171-184

พุทธศาสนาในประเทศศรีลังกา

พระครูวิโรจน์อินทคุณ (เอกชัย อินฺทโชโต), วารีญา ม่วงเกลี้ยง

209-221

กูแน่

รัชพล ศิริรัตน์พิริยะ

222-236

ดูทุกฉบับ

อยู่ในฐานข้อมูล