การศึกษานำร่องโปรแกรมการพัฒนาสมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพและคุณภาพชีวิตด้วยการกำกับตนเอง สำหรับนักศึกษาสถาบันการพลศึกษา (A PRELIMINARY OF HEALTH-RELATED PHYSICAL FITNESS AND QUALITY OF LIFE DEVELOPMENT PROGRAM BY USING SELF-REGULATION OF PHYSICAL EDUCATION INSTITUTE STUDENT)

Main Article Content

รัตนาพร กองพลพรหม (Rattanaporn Kongpolprom)
ชัยรัตน์ ชูสกุล (Chairat Choosakul)

Abstract

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาสภาพปัจจุบัน ปัญหา และความต้องการสมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพ และคุณภาพชีวิต ด้วยการกำกับตนเอง 2) ออกแบบโปรแกรม 3) ทดลองการใช้โปรแกรม 4) ประเมินผลการใช้โปรแกรมการพัฒนาสมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพและคุณภาพชีวิต โดยใช้กระบวนการวิจัยและพัฒนา แบ่งเป็น 4 ขั้นตอน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยแบ่งตามขั้นตอน ได้แก่ 1) สอบถามนักศึกษา จำนวน 260 คน และสัมภาษณ์อาจารย์ จำนวน 12 คน 2) สนทนากลุ่มโดยผู้เชี่ยวชาญ จำนวน 9 ท่าน 3) นักศึกษากลุ่มทดลอง จำนวน 30 คน 4) สนทนากลุ่มโดยผู้เชี่ยวชาญ จำนวน 7 ท่าน เครื่องมือที่ใช้ คือ แบบสอบถาม แบบสัมภาษณ์ แบบทดสอบ และแบบประเมินการใช้โปรแกรม สถิติที่ใช้ ในการวิจัย ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่าที (t-test) ผลการวิจัย พบว่า 1) สภาพปัจจุบันสมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพและคุณภาพชีวิต อยู่ในระดับปานกลาง สภาพปัญหา และความต้องการอยู่ในระดับมาก 2) ผลการพัฒนาโปรแกรม มีค่าดัชนีความสอดคล้อง อยู่ระหว่าง
0.86 - 1.00 อยู่ในระดับมาก และ 3) ผลการทดลองใช้โปรแกรม พบว่า คะแนนการทดสอบก่อนและหลังการเข้าร่วมโปรแกรม มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญที่ระดับ .05 และ 4) การประเมินผลโปรแกรม โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก และรายด้านอยู่ในระดับมากทุกด้าน โดยสรุปโปรแกรมการพัฒนาสมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพและคุณภาพชีวิตด้วยการกำกับตนเอง ใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาสุขภาพและคุณภาพชีวิตของนักศึกษาได้


A PRELIMINARY OF HEALTH-RELATED PHYSICAL FITNESS AND QUALITY OF LIFE DEVELOPMENT PROGRAM BY USING SELF-REGULATION OF PHYSICAL EDUCATION INSTITUTE STUDENT


The purposes of this research were to: 1) to study the current condition, problems and needs for development of Health-Related Physical Fitness (HRPF)and Quality of Life (QL) by using Self-Regulation (SR) of Institute Physical Education (IPE) students, 2) to design development program, 3) to Implement development program, and 4) to evaluate those HRPF program. The research design was used a Research & Development, into four phases of study, the samples in phase were divided according to each phase, In phase 1 enquired of 260 students and interviewed with 12 teachers, phase 2 focus group was conducted by 9 experts, phase 3 program implementation with 30 participants, and phase 4 evaluated the program by 7 experts. The statistics used in this research were frequency, percentage, mean, standard deviation and testing t (t-test). The research results were as follows: 1) the current condition for development of HRPF and QL was in moderate level, problems and needs were in high level, 2) the results of development program was between 0.86-1.00 of consistency index, 3) the results of implementing the program, revealed that there were significant differences (p < .05) in mean score between before and after, and 4) the evaluation of developed program were at the high as well. When considering in each aspect, it was found that they were at the high level for all aspect. In conclusion, The HRPF and QL by using SR program could be changed in changing of health intern physical fitness and quality of life for the student. 

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
(Rattanaporn Kongpolprom)ร. ก., & (Chairat Choosakul)ช. ช. (2019). การศึกษานำร่องโปรแกรมการพัฒนาสมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพและคุณภาพชีวิตด้วยการกำกับตนเอง สำหรับนักศึกษาสถาบันการพลศึกษา (A PRELIMINARY OF HEALTH-RELATED PHYSICAL FITNESS AND QUALITY OF LIFE DEVELOPMENT PROGRAM BY USING SELF-REGULATION OF PHYSICAL EDUCATION INSTITUTE STUDENT). JOURNAL OF EDUCATION NARESUAN UNIVERSITY, 21(4), 271-285. Retrieved from https://so06.tci-thaijo.org/index.php/edujournal_nu/article/view/101334
Section
Research Articles

References

1. American College of Sports Medicine. (1998). ACSM Fitness book. Champaign: Human Kinetics.
2. Aunprom-me, S. (2013). Milestones in health promotion: Statments from global comferences. Bangkok: Ministry of Public Health. [in Thai]
3. Baskette, K. (2013). Five for life: Evaluating the effect of an activity-based fitness and health curricula program on physical fitness, physical activity, health-related. Virginia: Virginia Polytechnic Institute and State University.
4. Bullock, C. (2014). The influence of observational learning on self-reported physical activity, efficacy for physical activity, and health-related fitness knowlege. Hattiesburg, MS: The University of Southern Mississippi.
5. Corbin, C. B., et al. (2011). Concepts of fitness and wellness: A comprehensive lifestyle approach (9th ed.). New York: McGraw-Hill.
6. Della Porta, S. S. (2013). Increasing conscientiousness to improve health behaviors: Findings from a self-regulation intervention (Doctoral dissertation). Riverside, CA: University of California.
7. Deere, S. (2015). University fitness center participation and college student academic success (Doctor dissertation). East Lansing, MI: Michigan State University.
8. Denzeo, T., et al. (2013). The development of the lifestyle and habits questionnaire-brief version: Relationship to quality of life and stress in college students. Glassboro, NJ: Department of Psychology, Rowan University.
9. Dishman, R., Jackson, A., & Bray, M. (2014). Self-regulation of exercise behavior in the TIGER Study. Athens, GA: Department of Kinesiology, The University of Georgia.
10. Gabriele, O. (2015). Self-regulation of time management: Mental contrasting with implementation intentions. New York: New York University.
11. Goodwin, S. K. (2011). Development of the University Health Index to examine the interface between campus environment and nutrition, physical activity, and weight in college students. Blacksburg, VA: Virginia Polytechnic Institute and State University.
12. Hagger, M. (2010). Self-regulation: an important construct in health psychology research and practice. Health Psychology Review, 4(2), 57-65.
13. Iamsupasit, S. (2013). Theories and techniques in behavior modification (6th ed.). Bangkok: Chulalongkorn University Press. [in Thai]
14. Intarakamhang, U. (2013). The effect of health behavior modification based on client center program to self-care behavior of obese students. Bangkok: Srinakharinwirot University. [in Thai]
15. Mahatnirunkul, S, et al. (1997). Comparison of the WHOQOL-100 and the WHOQOL-BREF (26 items). Chiang Mai: Suan Phung Hospital. [in Thai]
16. Marques, M. (2014). Effects of a self-regulation based physical activity program (The "4-STEPS") for unexplained chtonic fatigue: A randomized contolled trial. Netherlands: Leiden University.
17. Marta, et al. (2012). Protocol for the "for steps to control your fatique (4-STEPS)" randomised controlled trial: a self-regulation based physical activity intervention for patients with unexplained chronic fatigue. Netherlands: Health Psychology Department, Leiden University.
18. Oettingen, G. (2015). Self-regulation of time management: Mental contrasting with implementation intentions. New York: Psychology Department, New York University.
19. Price, K. (2011). Implementing a summer fitness program to enhance fitness test scores (Doctoral dissertation). St. Charles, MO.: Lindenwood University.
20. Rukbumrung, M. (2012). Sports science for health textbooks. Phayao: Faculty of Science University of Phayao. [in Thai]
21. Shafer, A. (2012). Psychosocial determinants of physical activity in a sample of undergraduate college students. Pittsburgh: University of Pittsburgh.
22. Sirois, F. M. (2015). A self-regulation resource model of self-compassion and health behavior intentions in emerging adults. Canada: Health and well-being laboratory Department of Psychology, Bishops University.
23. Skibicky, U. (2011). The impact of long-term exercise on self-regulation capacity and obesity/overweight. Walden: Walden University.
24. Stufflebeam, D. L. (1981). Education evaluation and decision-mading in educational evaluation theory and practice. Belment, CA: Woodsworth.
25. Suttipong, R. (2017). A new paradigm in education and development of Thailand teachers in the digital age. Journal of Education Naresuan University, 19(2), 344-355. [in Thai]
26. Thairatonline, T. (2015, March 24). Check rating Thai people how fit life. Retrieved from https://www.thairat.co.th/content/447109 [in Thai]
27. Thanawong, G. et al. (2014). The effects of health education of learning achievement on personal health care behaviors by self-regulation theory of elementsry students. Bangkok: Chulalongkorn University. [in Thai]
28. Tupsai, N. (2014). The Development of a model to Improve Health-Related Physical fitness for Northeastern Rajabhat University Students (Doctor disertation). Udon Thani: Udon Thani Rajabhat University. [in Thai]
29. WHOQOL Group. (1996). WHO QOL-BREF introduction, administration, scoring and generic version of assessment. Geneva: WHO.
30. Zimmerman, B. J. (1989). A social cognitive view of self-regulated academic learning. Journal of Educational Psychology, 81, 329 – 339.