การจัดการเรียนรู้ด้วยสื่อสังคมออนไลน์ (LEARNING MANAGEMENT WITH SOCIAL MEDIA)

Main Article Content

ปัณฑิตา อินทรักษา (Pundita Intharaksa)

Abstract

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มีความเจริญก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว และมีบทบาทที่สำคัญในฐานะการเป็นเครื่องมือในการพัฒนาประเทศ พัฒนาการศึกษาและพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพที่ดียิ่งขึ้น ผู้เรียนสามารถเกิดการเรียนรู้ได้อย่างรวดเร็วมีประสิทธิภาพสูงกว่าการเรียนรู้ที่ไม่ใช้เทคโนโลยี เกิดแรงจูงใจในการเรียนรู้ และประหยัดเวลาในการจัดการเรียนการสอนทั้งนี้ในการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยีและสื่อสังคมออนไลน์นั้นผู้สอนและผู้เรียนสามารถใช้การติดต่อสื่อสารผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เสาะแสวงหาความรู้ได้ทุกที่ทุกเวลาเกิดการเรียนรู้ ตลอดชีวิต เกิดองค์ความรู้ใหม่ และเสริมสร้างทักษะการใช้ชีวิตภายใต้ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีที่ทันสมัย นอกจากนี้ความรวดเร็วของระบบเครือข่าย จำนวนอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ การให้บริการแหล่งข้อมูลสารสนเทศเพื่อการศึกษาค้นคว้า ยังมีส่วนช่วยส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยีและสื่อสังคมออนไลน์ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ซึ่งภายใต้การจัดการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยีและสื่อสังคมออนไลน์นั้นผู้สอนและผู้เรียนจะต้องมีคุณธรรมและจริยธรรมในการใช้เทคโนโลยีและสื่อสังคมออนไลน์ด้วย


LEARNING MANAGEMENT WITH SOCIAL MEDIA

The rapid progress in an information and communication technology plays an important role for an education development, a better learning management process and the continue developing country. Learners can learn faster and perform better than non-technology learners. Learners are motivated to learn and save time to manage teaching and learning. In the learning management with technology and social media, teachers and learners can use the internet network seek a knowledge anywhere and anytime. It causes a lifelong learning, a knowledge creation and enrich the skills of living under an advancement of a modern technology. In addition, the speed of the network, a number of computer equipment and Information service for an educational research also promote the management of learning through technology and social media to be more effective. Under the learning management using a technology and social media, teachers and learners must have the moral and ethical to use technology and social media.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
(Pundita Intharaksa)ป. อ. (2019). การจัดการเรียนรู้ด้วยสื่อสังคมออนไลน์ (LEARNING MANAGEMENT WITH SOCIAL MEDIA). JOURNAL OF EDUCATION NARESUAN UNIVERSITY, 21(4), 357-365. Retrieved from https://so06.tci-thaijo.org/index.php/edujournal_nu/article/view/116500
Section
Academic Articles

References

1. Bureau of Academic Affairs and Educational Standards. (2009). Guidelines for development, measurement and evaluation of desirable characteristics according to core curriculum 2008. Bangkok: The Agricultural Cooperative Federation of Thailand. [in Thai]
2. Hong, K. S., & Somgan, P. (2011). ICT in the changing landscape of higher education in Southeast Asia. Australasian Journal of Educational Technology, 27(8), 1276-1290.
3. Intharaksa, P., Muangpatom, C., Jansrisukot, J., & Chidmongkol, R. (2019). The development of learning management strategy based on the application of problem-based learning and metacognition approaches to enhance ability of problem solving with critical thinking, self-regulating and learning achievement of undergraduate students Kasetsart University. Journal of Education Naresuan University, 21(2), 89-102. [in Thai]
4. Khammani, T. (2014). Models of teaching: Knowledge for effective learning process. Bangkok: Chulalongkorn University. [in Thai]
5. Ministry of Information and Communication Technology. (2014). Master Plan for Information and Communication Technology of Thailand No.3 (2014-2018). Bangkok: Ministry of Science and Technology. [in Thai]
6. Phusim, T. (2011). Developing morality, ethics and 8 desirable characteristics based on the 2008 Basic Education Core Curriculum: A case study of Kae Dam Witthayakhan School, Mahasarakham Educational Service Area Office 1. Journal of Rajabhat Maha Sarakham University, 5(1), 175-186. [in Thai]
7. Wanprapha, T. (2017). Social media with education. Journal of Education, Mahasarakham University, 11(1), 8-20. [in Thai]
8. Wichitbunyarak, P. (2011). Social media: Future media. Executive Journal, 31(4), 99-103. [in Thai]