การส่งเสริมการอ่านในโรงเรียนยุคดิจิทัล (READING PROMOTION IN DIGITAL AGE SCHOOLS)

Main Article Content

ชโรชีนีย์ ชัยมินทร์ (Charochinee Chaimin)
พิชญาภา ยวงสร้อย (Pichayapha Yuangsoi)

Abstract

การอ่านหนังสือมีประโยชน์เพื่อช่วยพัฒนาทั้งด้านความคิด เชาวน์ปัญญา และเป็นพื้นฐานของการต่อยอดองค์ความรู้ให้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น การส่งเสริมการอ่านเป็นการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต แต่รูปแบบของการอ่านหนังสือในยุคดิจิทัลมีการเปลี่ยนแปลงไป ความรู้ต่างๆ สามารถหาได้จากอินเทอร์เน็ต และถูกบรรจุไว้ในเทคโนโลยีแบบพกพา เช่น แท็บเลตคอมพิวเตอร์และสมาร์ทโฟน ซึ่งผู้เรียนสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ทั้งในและนอกห้องเรียน โรงเรียนยุคดิจิทัล ผู้เรียนสามารถเข้าถึงความรู้ได้ทุกที่ ทุกเวลา เน้นการสร้างเครือข่ายทางสังคมและการเรียนรู้ร่วมกัน ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการออกแบบการเรียนรู้ของตนเอง ซึ่งจะส่งผลต่อประสิทธิภาพการเรียนรู้ อีกทั้งการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลมาสนับสนุนการเรียนการสอน จะทำให้ผู้เรียนเกิดความสนุกที่จะเรียนรู้ ได้ทั้งความรู้และความเพลิดเพลิน ห้องสมุดโรงเรียนสามารถนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ในการให้บริการส่งเสริมการอ่านให้กับผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น การจัดทำวิดีโอคลิปการเล่านิทานส่งเสริมการอ่าน การเล่าเรื่องหนังสือ การแนะนำหนังสือ การจัดทำบรรณานุกรมและบรรณนิทัศน์หนังสือผ่านสื่อสังคมออนไลน์ เช่น เฟซบุ๊ก ไลน์ ยูทูป การจัดการแข่งขันเกี่ยวกับการอ่าน และการจัดหาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์มาให้บริการ เป็นต้น


READING PROMOTION IN DIGITAL AGE SCHOOLS


Reading is valuable for developing thinking and intelligence as well as deepening the knowledge. Reading promotion cultivates the lifelong learning society. However, reading style in the digital age has changed. Knowledge can be obtained from the Internet, using portable technology like tablets and smartphones. Students can access both inside and outside the classroom. Digital age schools, students can access knowledge anytime and anywhere, focusing on social networking and learning together. Learners are involved in designing their own learning which affect learning efficiency. The use of digital technology to support teaching and learning, It will make both of knowledge and fun. School libraries can use digital technology to provide effective reading promotion, such as storytelling video clips, book reading, recommended book, bibliography and annotation through online social media; Facebook, YouTube, reading competition, and electronic book service.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
(Charochinee Chaimin)ช. ช., & (Pichayapha Yuangsoi)พ. ย. (2019). การส่งเสริมการอ่านในโรงเรียนยุคดิจิทัล (READING PROMOTION IN DIGITAL AGE SCHOOLS). JOURNAL OF EDUCATION NARESUAN UNIVERSITY, 21(3), 356-368. Retrieved from https://so06.tci-thaijo.org/index.php/edujournal_nu/article/view/123014
Section
Academic Articles

References

1. Chavalit, M. (2001). Guidelines for reading promotion (2rd ed.). Bangkok: Bhannakij. [in Thai]
2. Chompoosri, R. (2006). Reading the heart of lifelong learning. Information, 13(1), 42-49. [in Thai]
3. Crazy Love Studio. (2014). Students Librarian Competition Grade 4-6 in Northeastern Student Art and Craft Workshop, December 9-10, 2014. Retrieved 14 April 2018, from https://www.youtube.com/watch?v=YjwrbyHDi9w [in Thai]
4. Jerngklinchan, S. (1993). Reading and creating a love reading habit. Bangkok: Thai Wattana Panit. [in Thai]
5. Jirakobsakoon, S., Chotpradit, S., & Srisanyung, S. (2018). Young children’ s reading and writing skill after receiving shared reading stories activities. Journal of Education Naresuan University, 20(1), 184-195. [in Thai]
6. Kananurak, M. (2004). Human communication psychology. Bangkok: Odeon Store. [in Thai]
7. Khuhapinant, C. (1999). Reading and reading promotion. Bangkok: Buraphasan Printing House. [in Thai]
8. Laohajaratsang, T. (2018). Innovation educational information technology for Thailand 4.0. Chiang Mai: Triple 3 design. [in Thai]
9. Laosombat, A., & Butdisuwan, S. (2014). Reading encouragement of the parents of Mathayom Suksa 1 students from Borabue School, Maharakham Province. Journal of Information Science, 32(3), 50-72. [in Thai]
10. Manager Online. (2009). HRH Princess Maha Chakri Sirindhorn opened a week of reading the book "Reading" is to increase knowledge. Retrieved 14 March 2018, from https://www.manager.co.th/QOL/ViewNews.aspx?NewsID=9520000034730 [in Thai]
11. Matchimapiro, D. (2014). Read the books. Graduate Studies Journal, 11(52), 1-7. [in Thai]
12. My favorite book. (2015). Recommended book, bibliography and annotation through Facebook. Retrieved 14 April 2018, from https://www.facebook.com/My favorite book-1031444930198884/ [in Thai]
13. Norfolk, B., & Norfolk, S. (2008). Story classroom: Techniques for applying storytelling to teaching and learning. Retrieved 14 April 2018, from https://www.tkpark.or.th/stocks/extra/000c68.pdf [in Thai]
14. Office of the Basic Education Commission (OBEC). (2011). Thailand reading promotion policy: Overview, problems and development guidelines. In Thailand Conference on Reading 2011. Retrieved 14 March 2018, from https://pws.npru.ac.th/nucharee/data/files/ readingpromotion-article.pdf [in Thai]
15. Promraj, S. (2009). Thai language for communication. Bangkok: Faculty of Humanities and Social Sciences, Chandrakasem Rajabhat University. [in Thai]
16. Roongaroon Library. (2018). Book in films for teacher and disciples. Retrieved 14 April 2018, from https://www.facebook.com/roongaroonlibrary/posts/2060137767556152 [in Thai]
17. Royal Institute. (2003). Dictionary of the Royal Institute 1999. Bangkok: Nanmeebooks. [in Thai]
18. Suradej, A. (2014). Book talk. Retrieved 14 April 2018, from https://www.youtube.com/ watch?v=MAy1DaV90R0 [in Thai]
19. Viriyasathaporn, P. (2011). What is the direction of the Thai book industry? After 3 years of the National Reading Agenda and the Reading Decade 2009-2018. Book Journal, 9(42), 17-20. [in Thai]
20. Visuttharangsri School Library. (2018). Digital library. Retrieved 14 April 2018, from https://visut.vlcloud2.net/ebookall/search [in Thai]
21. Visuttharangsri School Library. (2018). Reading Promotion, Super Readers 2017 Visuttharangsri School, Kanchanaburi. Retrieved 14 April 2018, from https://www.facebook.com/LibraryVisuttharangsriSchool/ [in Thai]