การพัฒนาหลักสูตรเสริมสร้างสมรรถนะการจัดการเรียนรู้ตามสภาพจริง ของครูสังกัดกรุงเทพมหานคร; THE CURRICULUM DEVELOPMENT TO ENHANCE AUTHENTIC LEARNING COMPETENCIES OF BANGKOK DISTRICT TEACHERS

Main Article Content

ณัชภิตษา เชาวนแช่มชื่น (Natphitsa Chaowanachaemchun)
ชัยวัฒน์ สุทธิรัตน์ (Chaiwat Sutthirat)
เอื้อมพร หลินเจริญ (Euamporn Lincharoen)

Abstract

การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อพัฒนาหลักสูตรเสริมสร้างสมรรถนะการจัดการเรียนรู้ตามสภาพจริง ของครูสังกัดกรุงเทพมหานคร โดยดำเนินการวิจัยเป็น 4 ขั้นตอน คือ 1) ศึกษาสภาพ ปัญหาการจัดการเรียนรู้และแนวทางการพัฒนาหลักสูตรการจัดการเรียนรู้ตามสภาพจริง 2) พัฒนาหลักสูตร 3) ทดลองใช้หลักสูตร และ 4) ประเมินหลักสูตร กลุ่มตัวอย่างคือ ครูสังกัดกรุงเทพมหานคร ที่สมัครใจเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ตามหลักสูตร จำนวน 20 คน วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติทดสอบที และการวิเคราะห์เนื้อหา
ผลการวิจัย พบว่า 1) สภาพการจัดการเรียนรู้ โดยรวมอยู่ในระดับน้อย (gif.latex?\bar{x} = 2.46) ปัญหาการจัดการเรียนรู้ โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง (gif.latex?\bar{x} = 3.07) และแนวทางพัฒนาการจัดการเรียนรู้ตามสภาพจริง มี 2 ส่วน คือ สมรรถนะครูในด้านความรู้ความเข้าใจและความสามารถในการจัดการเรียนรู้ตามสภาพจริง 2) เอกสารหลักสูตรและเอกสารประกอบหลักสูตร มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก (gif.latex?\bar{x} = 4.24) 3) ครูมีความรู้ความเข้าใจในการจัดการเรียนรู้ตามสภาพจริงหลังการพัฒนาสูงกว่าก่อนการพัฒนาอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ครูมีความสามารถในการจัดการเรียนรู้ตามสภาพจริงหลังการพัฒนาโดยรวมอยู่ในระดับมาก (gif.latex?\bar{x} = 4.44) และนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2-5 ที่เรียนจากการจัดการเรียนรู้ตามสภาพจริง มีความรู้ทุกชั้นอยู่ในระดับมากถึงมากที่สุด (ร้อยละ 71.50 - 94.70) และ 4) ผลการประเมินหลักสูตร พบว่า มีความเหมาะสมและเป็นไปได้ในการนำไปใช้ ทั้งด้านปัจจัยนำเข้า ด้านกระบวนใช้หลักสูตร และด้านผลผลิต


THE CURRICULUM DEVELOPMENT TO ENHANCE AUTHENTIC LEARNING COMPETENCIES OF BANGKOK DISTRICT TEACHERS


The objective of this research were to develop curriculum to enhance authentic learning competencies of Bangkok district teachers. The research procedures following 4 phases: 1) to studying the condition the problem and the approach to develop curriculum, 2) develop the curriculum, 3) try out the curriculum, and 4) evaluating the curriculum. The sample included 20 social teachers. Statistics used for data analysis were percent, mean, standard deviation, t-test and content analysis. The research results were as follows: 1) the condition of learning management were low level and the problem were medium level, the guideline to develop of Bangkok district teachers had 2 Parts; 1.1) to develop the authentic learning management knowledge, and 1.2) to develop the authentic learning management ability, 2) the curriculum to enhance authentic learning competencies of Bangkok district teachers included of curriculum document and curriculum paper, the curriculum appropriated at the high level, 3) the result of the curriculum found that the teachers knowledge after develop were higher than before develop at the .05 level, and 4) the input, process and output were appropriate and possibility to use in the curriculum.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
(Natphitsa Chaowanachaemchun) ณ. เ., (Chaiwat Sutthirat) ช. ส., & (Euamporn Lincharoen) เ. ห. (2018). การพัฒนาหลักสูตรเสริมสร้างสมรรถนะการจัดการเรียนรู้ตามสภาพจริง ของครูสังกัดกรุงเทพมหานคร; THE CURRICULUM DEVELOPMENT TO ENHANCE AUTHENTIC LEARNING COMPETENCIES OF BANGKOK DISTRICT TEACHERS. JOURNAL OF EDUCATION NARESUAN UNIVERSITY, 20(2), 58–64. Retrieved from https://so06.tci-thaijo.org/index.php/edujournal_nu/article/view/130896
Section
Research Articles

References

Bangkok poll. (2009). Top five subjects that students do not like the most. Retrieved March 23, 2009, from https://www.dek-d.com/education/13523/ (in Thai)
Khattiyamarn, W. (2003). A proposed practical alternatives of authentic instruction in general curriculum and instruction course for the faculty of education students (Doctoral dissertation). Bangkok: Chulalongkorn University. (in Thai)
Mingsiritham, K. (2012). Integrating cooperative learning and collaborative learning. Veridian E-Journal SU., 4(1), 435-444. (in Thai)
Sukhothai Thammathirat Open University. (2002). Subject of curriculum evaluation and instruction unit 1-5. Nonthaburi: Sukhothai Thammathirat Open University. (in Thai)
Sutthirat, C. (2005). The development of training curriculum on authentic instruction through research for teachers under Phitsanulok educational service area office 1. Phitsanulok: Faculty of Education Pibulsongkram Rajabhat University. (in Thai)
The Center on International Education Benchmarking (CIEB). (2014). New Zealand Overview. Retrieved March 1, 2014, from https://www.ncee.org/programs-affiliates/center-on-international-education-benchmarking/topperforming-countries/new-zealand-overview
The Office for National Education Standards and Quality Assessment (Public Organization). (2007). A report of the first round of external quality assurance at basic educational level (B.E. 2544-2548). Bangkok: Amarin Printing & Publishing. (in Thai)

Most read articles by the same author(s)