กลยุทธ์การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ของบุคลากรทางการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา; STRATEGIES FOR DEVELOPING CREATIVE THINKING OF EDUCATIONAL PERSONNEL IN THE OFFICE OF SECONDARY EDUCATIONAL SERVICE AREA

Main Article Content

พรปวีณ์ คงนันทิพัฒน์ (Pornpravee Khongnuntipat)
ภานุวัฒน์ ภักดีวงศ์ (Panuwat Pakdeewong)

Abstract

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อสร้างกลยุทธ์การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ของบุคลากรทางการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา วิธีดำเนินการวิจัยมี 3 ขั้นตอน คือ 1) การศึกษาสภาพปัญหา ความต้องการ และแนวทางการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ของบุคลากรทางการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ผู้ให้ข้อมูลเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 7 คน ผู้บริหารการศึกษา จำนวน 10 คน และบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 30 คน 2) การสร้างกลยุทธ์การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ของบุคลากรทางการศึกษา ผู้ให้ข้อมูลเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 9 คน และ 3) การประเมินกลยุทธ์การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ของบุคลากรทางการศึกษา ผู้ให้ข้อมูลเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 9 คน ผลวิจัย พบว่า การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ของบุคลากรทางการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ประกอบด้วย 3 ประเด็นกลยุทธ์ ดังนี้ ประเด็นกลยุทธ์ที่ 1 ด้านการสร้างรูปแบบความคิดสร้างสรรค์และการประยุกต์ใช้ ประกอบด้วย 1 กลยุทธ์ และมี 3 มาตรการ 5 ตัวชี้วัด ประเด็นกลยุทธ์ที่ 2 ด้านการสร้างเจตคติและบุคลิกลักษณะ ประกอบด้วย 2 กลยุทธ์ และมี 5 มาตรการ 8 ตัวชี้วัด ประเด็นกลยุทธ์ที่ 3 ด้านการพัฒนาความสามารถทางความรู้และสติปัญญา ประกอบด้วย 3 กลยุทธ์ และมี 8 มาตรการ 12 ตัวชี้วัด


STRATEGIES FOR DEVELOPING CREATIVE THINKING OF EDUCATIONAL PERSONNEL IN THE OFFICE OF SECONDARY EDUCATIONAL SERVICE AREA


The main purpose of this research study was to construct strategies for developing creative thinking of educational personnel in the Office of Secondary Educational Service Area. Research procedure followed 3 steps: 1) studying states, problems, ways to develop creative thinking of the educational personnel in the Office of Secondary persons, 2) constructing the strategies to development creative thinking of educational personnel in the Office of Secondary Educational Service Area. The data sources were the 9 experts, and 3) evaluating the strategies to development creative thinking of educational personnel in the Office of Secondary Educational Service Area. The research results revealed 3 strategic domains: 1) form creativity and applications strategic model which comprised 1 strategy, 3 measures, and 5 indicators, 2) cultivating the personnel attitude and behavior strategic model which comprised 2 strategies, 5 measures and 8 indicators, and 3) developing knowledge and intellectual ability strategic model which comprised 3 strategies, 8 measures and 12 indicators.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
(Pornpravee Khongnuntipat) พ. ค., & (Panuwat Pakdeewong) ภ. ภ. (2018). กลยุทธ์การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ของบุคลากรทางการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา; STRATEGIES FOR DEVELOPING CREATIVE THINKING OF EDUCATIONAL PERSONNEL IN THE OFFICE OF SECONDARY EDUCATIONAL SERVICE AREA. JOURNAL OF EDUCATION NARESUAN UNIVERSITY, 20(2), 103–111. Retrieved from https://so06.tci-thaijo.org/index.php/edujournal_nu/article/view/130971
Section
Research Articles

References

Amabile, T. M. (1998). How to kill creativity. Harvard Business Review, 76-87.
Bandansin, J. (2014). Develop the creativity toward the nursing service innovation. Journal of the Royal Thai Army Nurses, 15(3), 9-16. (in Thai)
Chareonwongsak, C. (2010). Creative thinking (8th ed.). Bangkok: Success Media. (in Thai)
Guildford, J. P. (1959). Personality. New York: McGraw-Hill.
Kaewkhongkha, C., Teepara, S., & Sawatkittikun, P. (2011). Educational reform: moving forward. Bangkok: Matichon. (in Thai)
Office of the Education Council. (2007). A report of opportunity assessment and quality of education of Thai people. Bangkok: Office of the Education Council. (in Thai)
Office of the National Economic and Social Development Board. (2012). The eleventh national economic and social development plan (2012 - 2016). Bangkok: Office of the Prime Minister. (in Thai)
Panich, V. (2010). Teacher for students: fulfilling heart for education. Bangkok: Contemplative Education Center, Mahidol University. (in Thai)
Pimnumyen, N. (2003). Relationships between personal factors, self-esteem, work environment and creativity products of nurse directors, community hospitals (Master thesis). Bangkok: Chulalongkorn University. (in Thai)
Srasom, N. (2009). Transformational leadership of school administrators affecting constructive organizational culture in Bangkok metropolitan (Master thesis). Bangkok: Silpakorn University. (in Thai)
Sukhothai Thammathirat Open University. (2003). Government personnel administration. Nonthaburi: Sukhothai Thammathirat Open University. (in Thai)
Suthinan, A. (2005). Guideline in bringing 5 competencies to increase work effectiveness. Bangkok. Copy. (in Thai)
Thanasarn, C. (2003). A study of relationship between creative thinking and the assessment result of personnel’s’ practices in an advertising agency (Master thesis). Bangkok: Thammasat University. (in Thai)
Torrance, E. P. (1974). Torrance Tests of Creative Thinking. Princeton, NJ: Personal Press.