เทคนิคทางโฟโตเมทรีด้วยสมาร์ทโฟน สำหรับรายวิชาเคมีระดับปริญญาตรี; SMART PHONE PHOTOMETRY FOR UNDERGRADUATE CHEMISTRY COURSES

Main Article Content

สุธิตา ประดับ (Sutita Pradub)
ทัดดาว เทพทิตย์ (Taddaw Teptit)
วีรมลล์ ไวลิขิต (Veeramol Vailikhit)

Abstract

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาบทปฏิบัติการ เรื่องการวิเคราะห์หาปริมาณของเหล็ก (II) โดยเทคนิคคัลเลอร์ริเมทรี โดยใช้เครื่องวัดการดูดกลืนแสงอย่างง่ายที่ประยุกต์ใช้แอปพลิเคชัน (ระบบ Android; color capture & identifier) บนสมาร์ทโฟน (Samsung Galaxy J7) สำหรับนิสิตปริญญาตรี ชั้นปีที่ 2 ภาควิชาเคมี คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน และเปรียบเทียบเครื่องวัดการดูดกลืนแสงอย่างง่ายกับเครื่องสเปกโทรโฟโตมิเตอร์ในห้องปฏิบัติการ มีการจัดทำคู่มือปฏิบัติการและแบบทดสอบ ผลการทดลองพบว่าบทปฏิบัติการการหาปริมาณเหล็กโดยเทคนิคคัลเลอร์ริเมทรี เมื่อผู้เชี่ยวชาญประเมินบทปฏิบัติการอยู่ในเกณฑ์ดีมาก ค่าความยากของแบบทดสอบอยู่ในช่วง 0.05 – 0.85 ค่าอำนาจจำแนก มีค่าอยู่ในช่วง 0.20 – 0.65 และเมื่อนำไปทดลองใช้มีค่าดัชนีประสิทธิผล เท่ากับ 0.34 นอกจากนี้นิสิตมีผล
การเรียนดีขึ้นโดยเก็บข้อมูลตามแบบทดสอบที่ได้ออกแบบก่อนเรียนและหลังเรียน เมื่อวิเคราะห์ผลตามหลักสถิติ โดยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ p 0.05


SMART PHONE PHOTOMETRY FOR UNDERGRADUATE CHEMISTRY COURSES


This research aims to develop the 2nd year chemistry undergraduate student experiment, the quantitative analysis of Fe (II) by colorimetric method, by using Android; color capture & identifier application on smartphone (Samsung Galaxy J7) at Department of Chemistry, Faculty of Liberal Arts and Sciences, Kasetsart University, Kampangsan Campus. The results from home-made colorimeter and spectrophotometer were compared. The laboratory direction and questions were made and used. The expert’s attitude toward the development of analytical laboratory was “very good”. Level of Difficulty was 0.05 - 0.85. Power of Discrimination was 0.20-0.65. Student achievement were improved by data on test designed pre-test and post-test. Achievement in learning was satisfied by higher post-test scores recording that significant at 0.05 level.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
(Sutita Pradub) ส. ป., (Taddaw Teptit) ท. เ., & (Veeramol Vailikhit) ว. ไ. (2018). เทคนิคทางโฟโตเมทรีด้วยสมาร์ทโฟน สำหรับรายวิชาเคมีระดับปริญญาตรี; SMART PHONE PHOTOMETRY FOR UNDERGRADUATE CHEMISTRY COURSES. JOURNAL OF EDUCATION NARESUAN UNIVERSITY, 20(2), 233–240. Retrieved from https://so06.tci-thaijo.org/index.php/edujournal_nu/article/view/131579
Section
Research Articles

References

Beyond, M. (2014). 10 Hot Trends Smart phones change the world. Ericsson Consumer Lab. Retrieved 9 November 2016, from http://www.prachachat.net/news_detail.php?newsid=1388938106.
Campos, A. R., Knutson, C. M., Knuson, T. R., & Mozzetti, A. R. (2015). Quantifying gold nanoparticle concentration in dietary supplement using smartphone colorimetry and google applications. J. Chem. Educ., 93(2), 318-321.
Chatwongwan, K., Dungkananurak, N., Pornsillapapit, P., Sutthiwaiyakit, P., Jirapuminin, M., Chansattikun, S., & Wongchaisuwat, A. (n.d.) Laboratory in Chemical Quantitative Analysis. Bangkok: Faculty Science, Kasetsart University. (in Thai)
Choorauk, J., Rattanavimanwong, N., & Donbandit, P. (2011). Development of an Analytical Chemistry Laboratory Course with use of Home-made Colormeter. (Master thesis). Bangkok: Srinakahanwirat University. (in Thai)
Damkliang, K., Aeksinitkun, K., Puttawong, W., & Vailikhit, V. (2015). Comparison of a smart-phone application to a laboratory spectrometer for methamphetamine measurement. In the 1st National Conference 2015 on Innovation Education for Sustainable Development. Bangkok: Siam Technology College. (in Thai)
Kitrakan, P., (2003). Effectiveness index. Handouts. Maha Sarakham: Faculty of Education, Maha Sarakham University. (in Thai)
Masawat, P., Harfield, A., & Namwong, A. (2015). An iPhone-based digital image colorimeter for detecting tetracycline in milk. j. Food Chemistry, 184, 23-29.
Ningnoy, T. (2006). Guideline test the accuracy of the method of chemical analysis by a laboratory. Nonthaburi: Department of Medical Science Ministry of Public Health. (in Thai)
Saingern, K. (2002). Spectrophotometer design standard automatic settings. (Master thesis) Bangkok: Kasetsart University. (in Thai)
Tsulomu M. (1989). Construction og a photoelectric colorimeter and application to students’ experiments. J. Chem. Educ., 66(4), 329-333.
Vailikhit, V. (2015). Real benefits of plasticware replacement of glassware in the chemistry laboratory. In the Proceedings of 53rd Kasetsart University Annual conference. Bangkok: Kasetsart University. (in Thai)
WichaiLati. (2012). Enhancement of learning achievement and integrated science process skills using science inquiry learning activities of chemical reaction rates. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 46, 4471-4475.
Wu, Y., A., Boonloed, N., Sleszynski, M., Koesdjojo, C., Armstrong, S., Bracha., V., & T. Remcho. (2015). Clinical chemistry measurements with commercially available test slides on a smartphone platform: colorimetric determination of glucose and urea. Clinica Chimica Acta, 448, 133-138.