การพัฒนาหลักสูตรเสริมสร้างความสามารถในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ตามแนวการเรียนรู้แบบรอบรู้สำหรับนักศึกษาครู มหาวิทยาลัยราชภัฏ; THE DEVELOPMENT OF CURRICULUM ENHANCING CREATIVE PROBLEM SOLVING THINKING WITH MASTERY LEARNING FOR STUDENT TEACHERS...

Main Article Content

เกษทิพย์ ศิริชัยศิลป์ (Kedthip Sirichaisin)
อมรรัตน์ วัฒนาธร (Amonrat Wattanatorn)

Abstract

การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาหลักสูตรเสริมสร้างความสามารถในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ตามแนวการเรียนรู้แบบรอบรู้ สำหรับนักศึกษาครู มหาวิทยาลัยราชภัฏ โดยมีวัตถุประสงค์เฉพาะ คือ 1) เพื่อศึกษาความต้องการจำเป็นในการจัดการเรียนรู้ในชั้นเรียนของนักศึกษาครู มหาวิทยาลัยราชภัฏ 2) เพื่อสร้าง และหาประสิทธิภาพของหลักสูตร 3) เพื่อใช้หลักสูตร 4) เพื่อประเมินหลักสูตร การวิจัยดำเนินการตามกระบวนการวิจัยและพัฒนา แบ่งออกเป็น 4 ขั้นตอน คือ ขั้นตอนที่ 1 การศึกษาความต้องการจำเป็นในการจัดการเรียนรู้ในชั้นเรียนของนักศึกษาครู โดยใช้แบบสอบถามความต้องการจำเป็นด้านการจัดการเรียนรู้ในชั้นเรียน โดยสอบถามจากนักศึกษาครูและครูพี่เลี้ยงในเขตมหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ 3 ราชภัฏ ได้แก่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เชียงราย และลำปาง ขั้นตอนที่ 2 การสร้างและหาประสิทธิภาพของการหลักสูตรและเอกสารประกอบหลักสูตร ตรวจสอบความเหมาะสมโดยผู้เชี่ยวชาญ จำนวน 5 ท่าน ขั้นตอนที่ 3 การทดลองใช้หลักสูตรกับนักศึกษาครูชั้นปีที่ 3 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 จำนวน 23 คน แบบแผนในการวิจัยใช้การทดลองแบบกลุ่มเดียวสอบหลัง
การทดลองเทียบกับเกณฑ์ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้านความสามารถในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ แบบประเมินความสามารถในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์สำหรับนักศึกษาครูประเมินตนเองและอาจารย์ผู้สอนประเมินนักศึกษาครู วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ขั้นตอนที่ 4 การประเมินหลักสูตรใช้รูปแบบการประเมินแบบ3 มิติของแฮมมอนด์ ได้แก่ มิติด้านการสอน มิติด้านสถาบันและมิติด้านพฤติกรรม ผลการวิจัย พบว่า
1. ผลการศึกษาความต้องการจำเป็นด้านการจัดการเรียนรู้ ประกอบด้วย ด้านการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้และการปฏิบัติการสอน ด้านการจัดการชั้นเรียน การสร้างบรรยากาศการจัดการชั้นเรียนเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ และด้านการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
2. หลักสูตรที่สร้างขึ้นมีองค์ประกอบสำคัญ คือ หลักการและเหตุผล เป้าหมายของหลักสูตร จุดมุ่งหมายของหลักสูตร คำอธิบายรายวิชาโครงสร้างเนื้อหาหลักสูตร/จำนวนชั่วโมง การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน สื่อ ทรัพยากรและแหล่งเรียนรู้ การวัดและประเมินผล เอกสารประกอบหลักสูตรแผนแผนการจัดกิจกรรมการเรียนการเรียนรู้ที่ช่วยเสริมสร้างความสามารถในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ ผลการตรวจสอบหลักสูตรและเอกสารประกอบหลักสูตรโดยผู้เชี่ยวชาญ พบว่า มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากและนำหลักสูตรไปศึกษานำร่อง พบว่า หลักสูตรสามารถนำไปใช้ในสถานการณ์จริง
3. ผลการทดลองใช้หลักสูตร พบว่า
3.1 นักศึกษาครูที่เรียนด้วยหลักสูตรเสริมสร้างความสามารถในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ตามแนวการเรียนรู้แบบรอบรู้ มีคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนมีคะแนนหลังเรียนเท่ากับ 25.61 คะแนน และเมื่อนำมาเปรียบเทียบกับเกณฑ์ พบว่า คะแนนหลังเรียนของนักศึกษาครูสูงกว่าเกณฑ์อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
3.2 การประเมินความสามารถในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ของนักศึกษาครูโดยครูผู้สอนประเมินรายบุคคลในภาพรวมในระดับมาก (gif.latex?\bar{x} = 4.21, S.D. = .74) และการประเมินความ สามารถในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ของนักศึกษาครูโดยนักศึกษาครูประเมินตนเองในภาพรวมในระดับมาก (gif.latex?\bar{x} = 4.16, S.D. = .58)
4. นักศึกษาครูที่เรียนด้วยหลักสูตรเสริมสร้างความสามารถในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ตามแนวการเรียนรู้แบบรอบรู้ สำหรับนักศึกษาครู การประเมินหลักสูตรฯ 3 มิติ ภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( gif.latex?\bar{x}= 4.19, S.D. = .47)


THE DEVELOPMENT OF CURRICULUM ENHANCING CREATIVE PROBLEM SOLVING THINKING WITH MASTERY LEARNING FOR STUDENT TEACHERS AT RAJABHAT UNIVERSITY


The purpose of this research was to develop the curriculum to enhance creative problem solving thinking with mastery learning for student teachers at Rajabhat University. The specific purposes of the research were 1) to study students need in managing the classroom for student teachers, 2) to establish and find the efficiency, 3) to use the curriculum, and 4) to assess the quality of the curriculum. The research and development procedure comprised for 4 steps. The first step was studying student teachers’ need in their classroom management by collecting the data from student teachers and their mentors in the area of 3 Rajabhat Universities; Chiang Mai, Chiang Rai and Lampang. The second step were establishing and assessing the efficiency of the developed curriculum and the text by 5 experts. The third step was trying out the curriculum with 23 third year student teachers at Lampang Rajabhat University in the first semester of the 2015 academic year. The one group posttest experiment was applied by using the research instrument which were the achievement test in creative problem solving thinking ability, the self-assessment in creative problem solving thinking ability and the assessment in creative problem solving thinking ability for mentors and teachers. Means and standard deviation were used in the data analysis. The forth step was assessing the curriculum by applying Hammond’s Model of Instructional Evaluation; instructional dimension, institutional dimension and behavioral dimension. The results of the research were as follows:
1. Results in student teachers’ need in their classroom management revealed the needs of preparing instructional plan and practice teaching, doing the classroom management, creating classroom atmosphere to promote student learning ability, and doing the learner’s center in knowledge management.
2. The developed curriculum comprised of principles and rationales, objectives, purposes, course description in structural curriculum/ period amounts, classroom activities, materials, learning sources, assessment and evaluation, text used in the curriculum to enhance creative problem solving thinking with mastery learning for student teachers. The experts examined results for the curriculum and the text which for appropriateness which at was the high level. The Curriculum was then piloted for the future improvement. Its result was appropriateness and ready for the implementation.
3. The curriculum implementation revealed the following results:
3.1 Student teachers studied the curriculum to enhance creative problem solving thinking through mastery learning. The average achievement after taking Learning Management and Classroom Management met the criteria with a scores of 25.61 which was higher than fore with a statistically significant difference level Of .05.
3.2 Student teachers had their abilities in their creative problem solving thinking assessed by the teacher at the level of high (gif.latex?\bar{x} = 4.12, S.D.= .74) and the abilities in their creative problem solving thinking assessed by themselves at the level of high (gif.latex?\bar{x} = 4.16, S.D.= .58) as well.
4. The 3 dimensions assessment for the whole curriculum did by student teachers studied the curriculum to enhance creative problem solving thinking for student teachers through mastery learning indicated the high level (gif.latex?\bar{x} = 4.19, S.D. = .47).

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
(Kedthip Sirichaisin)เ. ศ., & (Amonrat Wattanatorn)อ. ว. (2018). การพัฒนาหลักสูตรเสริมสร้างความสามารถในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ตามแนวการเรียนรู้แบบรอบรู้สำหรับนักศึกษาครู มหาวิทยาลัยราชภัฏ; THE DEVELOPMENT OF CURRICULUM ENHANCING CREATIVE PROBLEM SOLVING THINKING WITH MASTERY LEARNING FOR STUDENT TEACHERS. JOURNAL OF EDUCATION NARESUAN UNIVERSITY, 20(3), 1-12. Retrieved from https://so06.tci-thaijo.org/index.php/edujournal_nu/article/view/140569
Section
Research Articles

References

Arbesman, M., & Puccio, G. (2001). Enhanced quality through creative problem solving. Journal of Nursing Administration, 31, 176–178.
Buasri, T. (1999). Curriculum theory: Dsign and development (2nd ed.). Bangkok: Pattanasuksa Printing. (in Thai).
Bupasiri, M. (2009). Effects of implementing scientific learning-teaching project infused with creative problem-solving process of science learning strand for Prathom Suksa 5 students (Master thesis). Sakon Nakhon: Sakon Nakhon Rajabhat University (in Thai)
Chareonwongsak, K. (2011). Problem solving for Thai children. Retrieved July 9, 2014, from https://www.kriengsak.com. (in Thai)
Chumpeeruang, S., Wattanatorn, A., Hingkanont, P., & Keawurai, W. (2013). Development of curriculum to enhance desirable characteristics through dialogue for nursing students. Journal of Education Naresuan University, 15(3), 9-15. (in Thai)
D’Zurilla, T. J., & Goldfried, M. R. (1971). Problem-solving and behavior modification. Journal of Abnormal Psychology, 78, 107-126.
Khumsuphan, Y. (2014). Evaluation of school based curriculum of Pinphonrat Tangtrongit 12 School to education core curriculum B.E. 2551 by Hammond Model (Master thesis). Phitsanulok: Pibulsongkram Rajabhat University. (in Thai)
Moonded, K. (2012). The development of training course curriculum in evaluation and measurement of learning outcomes. Phetchabun: Faculty of Education, Phetchabun Rajabhat University. (in Thai)
Mitchell, W. E., & Kowalik, T. F. (1999). Creative problem solving (3rd ed.). [Workbook].
Office of the Higher Education Commission. (2007). 15-year framework for higher education (2008 – 2022). Bangkok: Chulalongkorn University Press. (in Thai)
Patrayotin, P. (2002). The Development of adult nursing course for enhance critical thinking. (Master thesis). Bangkok: Srinakharinwirot University. (in Thai)
Pitts, V. M. (2006). Do students buy in a study of goal and role adoption by students in project – based curricula (Doctoral dissertation). Chicago, IL.: Northwestern University.
Promjan, S. (2009). Course development. Bangkok: Faculty of Industrial Education, King Mongkut's University of Technology North Bangkok.
Saylor, J. G., & Alexander, W. M. (1974). Planning Curriculum for Schools. New York: Holt, Rinehart and Wiston.
Treffinger, D. J., & S. G. Isaksen. (2008). A New Renaissance? Preparing Productive Thinkers for Tomorrow’s World. Creative Learning Today, 15(4), 1.
Tyler, Ralph W. (1975). Basic Principle of Curriculum and Instruction. Chicago: The University of Chicago Press.
Wongyai, W. (2011). Curriculum development in higher education. Bangkok: R and Print. (in Thai)