การพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง มาตราตัวสะกดไทยสำหรับนักศึกษาเมียนมาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยภาษาต่างประเทศย่างกุ้ง สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา; THE DEVELOPMENT OF ELECTRONIC BOOK ON THAI FINAL CONSONANTS FOR MYANMAR UNDERGRADUATE STUDENTS, YANGON

Main Article Content

Khin Thida Soe
พิชญาภา ยวงสร้อย (Pichayapa Yuangsoi)

Abstract

การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อ 1) เพื่อสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง มาตราตัวสะกดไทย 2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังเรียนของนักศึกษาที่ใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง มาตราตัวสะกดไทย และ 3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง มาตราตัวสะกดไทย โดยกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ นักศึกษาเมียนมาที่กำลังเรียนระดับปริญญาตรีปีที่ 1 - 4 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 - 2559 ของมหาวิทยาลัยภาษาต่างประเทศย่างกุ้ง จำนวน 30 คน ซึ่งได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ 1) หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง มาตราตัวสะกดไทย 2) แบบประเมินคุณภาพด้านเนื้อหา 3) แบบประเมินคุณภาพด้านการออกแบบ 4) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และ 5) แบบสอบถามความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง มาตราตัวสะกดไทย ผลการวิจัย พบว่า 1) การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง มาตราตัวสะกดไทย สำหรับนักศึกษาเมียนมา มีคุณภาพในภาพรวมด้านเนื้อหาอยู่ในระดับมาก (gif.latex?\bar{x} = 4.37, S.D. = 0.55) และมีคุณภาพในภาพรวมด้านการออกแบบอยู่ในระดับมาก (gif.latex?\bar{x} = 4.40, S.D. = 0.49) 2) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาเมียนมาที่เรียนด้วยหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง มาตราตัวสะกดไทย มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และ 3) ความพึงพอใจของนักศึกษาเมียนมาที่มีต่อหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก (gif.latex?\bar{x} = 4.22, S.D. = 0.66)


THE DEVELOPMENT OF ELECTRONIC BOOK ON THAI FINAL CONSONANTS FOR MYANMAR UNDERGRADUATE STUDENTS, YANGON UNIVERSITY OF FOREIGN LANGUAGES, MYANMAR


The purposes of this research were: 1) to create an Electronic Book on Thai Final Consonants, 2) to compare learning achievements of the students between pretest and posttest scores after learning with Electronic Book on Thai Final Consonants, and 3) to study the satisfaction of students toward Electronic Book on Thai Final Consonants. The sample of this research consisted of 30 students selected from Myanmar students in Thai Major in Yangon University of Foreign Languages Myanmar attending first semester of the academic year of 2015 and obtained by using the purposive sampling techniques. The instruments were Electronic Books on Thai Final Consonants. Quality assessment from pretest – posttest and questionnaire. The statistic used to analyze the data were mean, standard division and t - test dependent. The results were as follows: 1) The quality of the content on Electronic Book on Thai Final Consonants for Myanmar Students were most suitable on high level (gif.latex?\bar{x} = 4.37, S.D. = 0.55) and (gif.latex?\bar{x} = 4.40, S.D. = 0.49), 2) the achievement of the students after learning an Electronic Book on Thai Final Consonants was higher than pretest with a significant at .05 level, and 3) the student satisfaction of the students towards Electronic Book on Thai Final Consonants were high level (gif.latex?\bar{x} = 4.22, S.D. = 0.66).

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
Soe, K. T., & (Pichayapa Yuangsoi)พ. ย. (2018). การพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง มาตราตัวสะกดไทยสำหรับนักศึกษาเมียนมาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยภาษาต่างประเทศย่างกุ้ง สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา; THE DEVELOPMENT OF ELECTRONIC BOOK ON THAI FINAL CONSONANTS FOR MYANMAR UNDERGRADUATE STUDENTS, YANGON. JOURNAL OF EDUCATION NARESUAN UNIVERSITY, 20(3), 13-23. Retrieved from https://so06.tci-thaijo.org/index.php/edujournal_nu/article/view/140614
Section
Research Articles

References

Ministry of Education. (2009). Language is the heart of communication. Retrieved September 29, 2016, from http://www.moe.go.th/moe/th/news/detail.php?NewsID=10406&Key= hotnews (in Thai)
Office of the Royal Society. (2003). Royal academy dictionary 1999. Bangkok: Nanmeebooks. (in Thai)
Ounjai, P. (2011). The development of electronic book on the topic of specifying consonant miss spelling for Pratomsuksa 2 students (Master thesis). Phitsunulok: Naresuan University. (in Thai)
Somrongthong, P. (2011). A study of the achievement and attitude in Thai of Mathayom Suksa V students though the electronic book and the teacher's manual (Master thesis). Nakhon Nayok: Srinakharinwirot University. (in Thai)
Soonghangwa, S. (2008). A Production of electronic book using branching-plot story for Prathomsuksa V students of Anubanphonthong School (Master thesis). Khon Kaen: Khon Kaen University. (in Thai)
Sripramai, M. (2010). The development of electronic book on Thai idioms learning content in Thai for Pratomsksa 3 (Master thesis). Maha Sarakham: Maha Sarakham University. (in Thai)