การพัฒนาครูในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ของนักเรียนโดยใช้กระบวนการสร้างระบบพี่เลี้ยง: กรณีศึกษาโรงเรียนเทศบาลจังหวัดสุโขทัย; THE TEACHER DEVELOPMENT IN USING INFORMATION TECHNOLOGY TO ENHANCE STUDENTS’ LEARNING VIA COACHING

Main Article Content

ทิพรัตน์ สิทธิวงศ์ (Tipparat Sittiwong)

Abstract

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ทั่วไป เพื่อพัฒนาครูในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ของนักเรียนโดยใช้กระบวนการสร้างระบบพี่เลี้ยง โดยมีวัตถุประสงค์เฉพาะ 3 ประการ ได้แก่ 1) เพื่อประเมินสมรรถนะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศของครู 2) เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ของนักเรียน 3) เพื่อศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อครูในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ของนักเรียน กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ ครูโรงเรียนเทศบาลจังหวัดสุโขทัย จำนวน 10 ท่าน นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6 และมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 4 ระดับชั้นละ 1 ห้อง รวมจำนวน 10 ห้อง โดยเลือกครูที่สมัครใจในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ของนักเรียนโดยใช้กระบวนการสร้างระบบพี่เลี้ยง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ 1) แผนการอบรมครูในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ของนักเรียน 2) แบบประเมินการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศของครู 3) แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 4) แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนของครูผู้สอนผลการศึกษา พบว่า 1) สมรรถนะในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ของนักเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี พบว่า ครูผู้สอนใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้โดยภาพรวมมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด (gif.latex?\bar{x} = 3.85, S.D. = .21) 2) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน พบว่า นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 3) ผลความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อครูในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ของนักเรียน โดยภาพรวมมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด โดยเฉลี่ย (gif.latex?\bar{x} = 4.32, S.D. = .43)


THE TEACHER DEVELOPMENT IN USING INFORMATION TECHNOLOGY TO ENHANCE STUDENTS’ LEARNING VIA COACHING AND MENTORING: CASE STUDY OF MUNICIPAL SCHOOL IN SUKHOTHAI PROVINCIAL

The general purpose of this research was to develop teachers in using information technology to enhance students’ learning via coaching and mentoring which consisted of three specific purposes 1) to evaluate teachers in using information technology 2) to study student’s learning achievement and 3) to study student’s opinions towards teacher in using information technology to enhance students’ learning. The target groups were 10 volunteer teachers in Sukhothai Provincial Councils school, a class of primary school students in each grade 1-6 and a class of secondary school students in grade 7-10 which were 10 class in total. The research instruments used in this study were 1) teacher training plans in using information technology to enhance students’ learning, 2) a teacher evaluation form in using information technology, 3) a student’s learning achievement test, and 4) a questionnaire on student’s opinions toward teacher’s instruction.
The research findings were 1) the overall appropriation of teacher in using information technology to enhance students’ learning in career and technology strand was in the highest level (gif.latex?\bar{x} = 3.85, S.D. = .21), 2) student’s learning achievement after learning was higher than before at the statistical significance level of .05, and 3) student’s overall opinions on teacher in using information technology to enhance students’ learning was in the highest level (gif.latex?\bar{x} = 4.32, S.D. = .43).

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
(Tipparat Sittiwong)ท. ส. (2018). การพัฒนาครูในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ของนักเรียนโดยใช้กระบวนการสร้างระบบพี่เลี้ยง: กรณีศึกษาโรงเรียนเทศบาลจังหวัดสุโขทัย; THE TEACHER DEVELOPMENT IN USING INFORMATION TECHNOLOGY TO ENHANCE STUDENTS’ LEARNING VIA COACHING. JOURNAL OF EDUCATION NARESUAN UNIVERSITY, 20(3), 77-88. Retrieved from https://so06.tci-thaijo.org/index.php/edujournal_nu/article/view/140783
Section
Research Articles

References

Chaipan, K. (2006). Group process. Bangkok: Odian Store. (in Thai)
Chuenklin, T. (2010). The development of coaching model to enhance nursing instructors’ competency that promotes critical thinking skills of nursing students in Praboromarachanok Institute, Ministry of Public Health (Doctoral dissertation). Nakhon Pathom: Silpakorn University. (in Thai)
Herminia Ibarra. (2007). Coaching and mentoring (K. Ramdejdecha, Trans.). Bangkok: Expernet Books. (in Thai)
Lebkrut, H., & Nilsook, P. (2010). Concept of using information technology for developing learning for thinking. Academic Services Journal, Prince of Songkla University, 21(1), 1-9. (in Thai)
Nakhon Ratchasima Rajabhat University. (2013). A project of teacher professional development through coaching and mentoring: A collaborative project of Nakhonratchasima Rajabhat University, the office of Nakhonratchasima primary educational service area 1-7 and the Nakhonratchasima secondary educational service area office 30-31. Retrieved August 7, 2015, from http://www.edu.nrru.ac.th/Coachingnrru/file/coaching (in Thai)
Naresuan University. (2015). Coaching and mentoring. Phitsanulok: Faculty of Education, Naresuan University. (in Thai)
Noppakao, R. (2013). A report of teaching and learning through coaching and mentoring in geography strand, Europe unit, Mathayomsuksa II. Retrieved March 30, 2014, from http://www.bankaeng.ac.th/bk/images/stories/2556/PDF/บทคัดย่อ.pdf (in Thai)
Patty McManus. (2009). Coaching (J. Singkham, Trans.). Bangkok: Expernet Books. (in Thai)
Pipathanasai, N. (2014). 5 general policies, 7 specific policies, and 10 urgent policies. Retrieved August 10, 2014, from http://www.thailibrary.in.th/2015/01/19/edu-plan-2558/ (in Thai)
Sutthirat, C. (2010). 80 innovative learning outcome of student-centered learning (2nd ed.). Bangkok: Danex Interoperation. (in Thai)
Thepsiripun, J. (2011). Coaching technique. Retrieved March 30, 2014, from http://182.93.222.70/km/?name=research&file=readresearch&id=8 (in Thai)
Thamavitheekul, A. (2009). Supervision technique: Coaching and mentoring. Retrieved March 30, 2014, from http://panchalee.wordpress.com/2009/07/28/mentoring (in Thai)
Wiwanthamongkon, K. (2010). The development of mentoring model for cooperative teachers to implement the local curriculum frame toward classroom instruction of student teachers (Doctoral dissertation). Nakhon Pathom: Silpakorn University. (in Thai)
Yaemvachi, N. (2002). Concepts of using technology for assisting learning. Retrieved August 10, 2014, from http://www.moe.go.th/moe/th/cms_group/detail.php?NewsID=116&Key=aca_article (in Thai)

Most read articles by the same author(s)