การพัฒนาหลักสูตรรายวิชาเพิ่มเติม เรื่อง ASEAN Studies กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4; THE DEVELOPMENT OF AN ADDITIONAL COURSE CURRICULUM ON "ASEAN STUDIES" IN THE LEARNING AREA OF FOREIGN LANGUAGE

Main Article Content

ประภัสสร ศรีมากรณ์ (Prapassorn Srimakorn)
มนสิช สิทธิสมบูรณ์ (Monasit Sittisomboon)

Abstract

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อสร้างและหาคุณภาพหลักสูตรรายวิชาเพิ่มเติม เรื่อง ASEAN Studies กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาอังกฤษหลังเรียนด้วยหลักสูตรรายวิชาเพิ่มเติม เรื่อง ASEAN Studies กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 กับเกณฑ์ร้อยละ 75 3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนด้วยหลักสูตรรายวิชาเพิ่มเติม เรื่อง ASEAN Studies กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ดำเนินการโดยใช้กระบวนการวิจัยและพัฒนามี 3 ขั้นตอน ดังนี้ ขั้นตอนที่ 1 การสร้างและหาคุณภาพของหลักสูตรรายวิชาเพิ่มเติมเรื่อง ASEAN Studies กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่าง ประเทศ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยให้ผู้เชี่ยวชาญจำนวน 3 ท่าน ตรวจสอบความเหมาะสมของหลักสูตรและเอกสารประกอบหลักสูตร โดยการหาค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ขั้นตอนที่ 2 การทดลองใช้หลักสูตรรายวิชาเพิ่มเติม เรื่อง ASEAN Studies กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนเขาทรายทับคล้อพิทยา ปีการศึกษา 2559 ภาคเรียนที่ 1 จำนวน 38 คน โดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย 1) หลักสูตรและเอกสารประกอบหลักสูตรรายวิชาเพิ่มเติม เรื่อง ASEAN Studies กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 3) แบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียนต่อการเรียนด้วยหลักสูตรรายวิชาเพิ่มเติม เรื่อง ASEAN Studies กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ขั้นตอนที่ 3 การศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนด้วยหลักสูตรรายวิชาเพิ่มเติม เรื่อง ASEAN Studies กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัย พบว่า
1. ผลการพัฒนาหลักสูตรรายวิชาเพิ่มเติม เรื่อง ASEAN Studies กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษา ต่างประเทศ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประกอบด้วยหัวข้อต่างๆ คือ หลักการและเหตุผล วิสัยทัศน์ พันธกิจ จุดมุ่งหมาย คำอธิบายรายวิชา ผังมโนทัศน์ เนื้อหาหลักสูตร เวลาเรียน กิจกรรมการเรียนรู้ โครงสร้างเนื้อหาหลักสูตร แหล่งการเรียนรู้และสื่อประกอบการเรียน การวัดและประเมินผล เกณฑ์การจบหลักสูตร พบว่า มีความเหมาะสมของหลักสูตรอยู่ในระดับดีมากที่สุด (gif.latex?\bar{x} = 4.58, S.D. = 0.49) ผลการหาความเหมาะสมของเอกสารประกอบหลักสูตร ซึ่งมีองค์ประกอบ ได้แก่ คู่มือการใช้หลักสูตร แผนการจัดการเรียนรู้ สาระสำคัญ ผลการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ กิจกรรมการเรียนรู้ สื่อและแหล่งการเรียนรู้ การวัดปละประเมินผล คู่มือนักเรียนที่มีคุณภาพสามารถนำไปใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนได้ โดยมีผลการประเมินความเหมาะสมอยู่ในระดับดีมากที่สุด (gif.latex?\bar{x} = 4.51, S.D. = 0.47)
2. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาอังกฤษหลังเรียนด้วยหลักสูตรรายวิชาเพิ่มเติม เรื่อง ASEAN Studies กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 หลังเรียนสูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 75 อย่างมีนัยสำคัญที่ระดับ .05
3. ความพึงพอใจของนักเรียนต่อการเรียนโดยใช้หลักสูตรรายวิชาเพิ่มเติม เรื่อง ASEAN Studies กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด (gif.latex?\bar{x} = 4.62, S.D. = 0.48)


THE DEVELOPMENT OF AN ADDITIONAL COURSE CURRICULUM ON "ASEAN STUDIES" IN THE LEARNING AREA OF FOREIGN LANGUAGE FOR TENTH GRADE STUDENTS

The purposes of this research were 1) to create and examine quality of an additional course curriculum on "ASEAN Studies" in the learning area of foreign language for tenth grade students, 2) to compare posttest achievement on an additional course curriculum on "ASEAN Studies" in the learning area of foreign language for tenth grade students with criterion at percentage of 75, and 3) to study satisfaction of students who study an additional course curriculum on "ASEAN Studies" in the learning area of foreign language for tenth grade students. This research and development has been divided into 3 steps as follows: Firstly, the creation and examine quality of an additional course curriculum on "ASEAN Studies" in the learning area of foreign language for tenth grade students. Check out the appropriateness of curriculum document and supplementary curriculum document, submitted to the 3 specialized experts to consider the appropriateness. The Average and the Standard Deviation have been used for data analysis. Secondly, the experiment and study the result of an additional course curriculum on "ASEAN Studies" in the learning area of foreign language for tenth grade students at the Khaosai Thapkhlo Phittaya School in the 1st semester 2016. Thirty- eight students were purposive sampling selected. The materials for experimentation and study are curriculum document, supplementary curriculum document, achievement test and satisfaction of students who study on an additional course curriculum on "ASEAN Studies" in the learning area of foreign language for tenth grade students. Thirdly, the study of satisfaction of students who studied an additional course curriculum on "ASEAN Studies" in the learning area of foreign language for tenth grade students. Average and standard deviation have been also been used to analyze data. The results were as follows:
1. The results of the development of an additional course curriculum on "ASEAN Studies" in the learning area of foreign language for tenth grade students includes various topics such as theory and reasoning, vision, mission, purposes, subject description, mind/concept mapping, curriculum, class times, learning activities guide, curriculum structure, resources and learning materials, measurements and evaluation and criterion of graduation which shows that the results is at the highest level (gif.latex?\bar{x} = 4.58, S.D. = 0.49). The results of the findings in the appropriateness of supplementary curriculum document which comprises of learning guideline, lesson plan, important information, learning substances, learning management, materials resources, measurements and evaluation and criterion graduation that can aid in activities and learning which shows that the results is at the highest level (gif.latex?\bar{x} = 4.51, S.D. = 0.47).
2. The achievement of posttest after learning by an additional course curriculum on "ASEAN Studies" in the learning area of foreign language for tenth grade students is significantly higher than percentage of 75 at level .05.
3. The satisfaction of the students after learning by an additional course curriculum on "ASEAN Studies" in the learning area of foreign language for tenth grade students is at the highest level (gif.latex?\bar{x} = 4.62, S.D. = 0.48).

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
(Prapassorn Srimakorn)ป. ศ., & (Monasit Sittisomboon)ม. ส. (2018). การพัฒนาหลักสูตรรายวิชาเพิ่มเติม เรื่อง ASEAN Studies กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4; THE DEVELOPMENT OF AN ADDITIONAL COURSE CURRICULUM ON "ASEAN STUDIES" IN THE LEARNING AREA OF FOREIGN LANGUAGE. JOURNAL OF EDUCATION NARESUAN UNIVERSITY, 20(3), 104-116. Retrieved from https://so06.tci-thaijo.org/index.php/edujournal_nu/article/view/140814
Section
Research Articles

References

Buasri, T. (1988). Curriculum theory: Design and development. Bangkok: Erawan Printing. (in Thai)
Ministry of Education. (2008). The basic education core curriculum B.E.2551. Bangkok: Express Kurusapa Printing Ladphrao. (in Thai)
National Institute of Education Testing Service. (n.d.). Announcement and report the result of O-NET. Retrieved November 26, 2014, from http://www.onetresult.niets.or.th/Announcement Web/Login.aspx (in Thai)
Pupannil, J. (2010). The development of english reading skill of Matayom Suksa 1 based on local contents by using interactive learning (Master thesis). Maha Sarakham: Rajabhat Maha Sarakham University. (in Thai)
Sangboon, S. (2012). English language and Thai students. Retrieved March 25, 2014, from http://www.dailynews.co.th/Content/Article/37332 (in Thai)
Srisa-ard, B. (2002). Basic research. Bangkok: Suweeriyasan. (in Thai)
Thimkhieo, N., Tummala, R., Srikum, A. (2009). The development of additional strand curriculum on Kaeng Khut Khu in the content area of English language for Matthayomsukka I student (Independent study). Phitsanulok: Naresuan University. (in Thai)