การใช้การสอนแบบบีสลิมเพื่อส่งเสริมทักษะทางภาษาอังกฤษ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2; USING B-SLIM MODEL TO PROMOTE ENGLISH LANGUAGE SKILLS OF MATHAYOMSUKSA 2 STUDENTS

Main Article Content

ปารณัท ศุภพิมล (Paranat Suphapimol)
จารุณี มณีกุล (Jarunee Maneekul)

Abstract

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบทักษะการฟัง-พูด ภาษาอังกฤษ ของนักเรียนหลังการเรียนแบบบีสลิม เพื่อเปรียบเทียบทักษะการอ่านภาษาอังกฤษของนักเรียนก่อนและหลังการเรียนแบบบีสลิม และเพื่อศึกษาเปรียบเทียบการเขียนภาษาอังกฤษของนักเรียนหลังการเรียนแบบบีสลิม กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้าครั้งนี้ คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/2 โรงเรียนสองแคววิทยาคม อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่ ที่กำลังศึกษารายวิชา ภาษาอังกฤษพื้นฐาน (อ 22102) ในภาคเรียนที่ 2 ปี การศึกษา 2556 จำนวน 28 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แผนการสอนภาษาอังกฤษแบบบีสลิมที่ผู้วิจัยได้สร้างขึ้น จำนวน 5 แผนการสอน แผนการสอนละ 4 คาบ รวมทั้งหมด 20 คาบ คาบละ 60 นาที เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ แบบทดสอบทักษะการฟัง-พูด ภาษาอังกฤษ แบบทดสอบทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ และแบบประเมินทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ จากนั้นนำข้อมูลมาวิเคราะห์เพื่อหาค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าร้อยละ โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ผลการวิจัยสรุป ได้ว่า
1. ทักษะการฟัง พูดภาษาอังกฤษของนักเรียนหลังการเรียนแบบบีสลิม ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 50 ที่กำหนดไว้
2. ทักษะการอ่านภาษาอังกฤษของนักเรียนสูงขึ้น จากระดับไม่ผ่านเป็นระดับดีหลังการเรียนแบบบีสลิม
3. ทักษะการเขียนภาษาอังกฤษของนักเรียนหลังการเรียนแบบบีสลิม ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 50 ที่กำหนดไว้


USING B-SLIM MODEL TO PROMOTE ENGLISH LANGUAGE SKILLS OF MATHAYOMSUKSA 2 STUDENTS

The purposes of this research were to compare English listening and speaking abilities of students after learning through B-SLIM model, to compare the students’ English reading ability before and after learning through B-SLIM model, and to compare English writing ability of students after learning through B-SLIM model. The target group was 28 students of Mathayom Suksa 2 who enrolled in the Fundamental English (Eng. 22101) during the second semester of the academic year 2013 at Songkaew Wittayakom School, Doi Law District, Chiang Mai. The experimental instruments were 5 lesson plans each of which was designed for 4 periods. The students were taught for 20 periods. Each period took 60 minutes. The data collecting instruments were an English listening and speaking ability test, English reading ability test and English writing ability test. The data obtained were analyzed for mean, standard deviation, and percentage by using the computer program.
The findings of this research were as follows:
1. After learning through the B-SLIM Model, the students’ English listening and speaking abilities were passed the preset criteria of 50%.
2. After learning through B-SLIM Model, the students’ English reading ability increased from a need improvement level to a good level.
3. After learning through the B-SLIM Model, the students’ English writing ability was passed the preset criteria of 50%.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
(Paranat Suphapimol)ป. ศ., & (Jarunee Maneekul)จ. ม. (2018). การใช้การสอนแบบบีสลิมเพื่อส่งเสริมทักษะทางภาษาอังกฤษ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2; USING B-SLIM MODEL TO PROMOTE ENGLISH LANGUAGE SKILLS OF MATHAYOMSUKSA 2 STUDENTS. JOURNAL OF EDUCATION NARESUAN UNIVERSITY, 20(3), 130-140. Retrieved from https://so06.tci-thaijo.org/index.php/edujournal_nu/article/view/140835
Section
Research Articles

References

Angwatanakul, S. (1996). Concepts and techniques of teaching English at secondary level. Bangkok: Chulalongkorn University Press. (in Thai)
Bloom, B. S. (1984). Taxonomy of educational objectives. MA Boston: Allyn and Bacon.
Chawwakiratipong, N. (2002). Facilitating student - centered learning. Bangkok: Office of The Permanent Secretary Ministry of Education. (in Thai)
Dandongying, B. (2012). Developing English writing ability of Mathayomsuksa 6 students using B-SLIM Model (Master thesis). Udon Thani: Udon Thani Rajabhat University. (in Thai)
Hiran, R. (1997). How to teach children to read for understanding in English? Bangkok: Chulalongkorn University Press. (in Thai)
Islam Priscilla, Islam Tazria. (2012). Effectiveness of role play in enhancing the speaking skills of the learners in a large classroom: An investigation of tertiary level students. Retrieved December 17, 2015, from http://www.banglajol.info/index.php/SJE/article/view/1445
Mongkol, S. (2010). Developing learning English for communication through B-SLIM Model for students in Mathayomsuksa I (Master thesis). Maha Sarakham: Mahasarakham University. (in Thai)
Onwimon, S. (2011). English and the future of Thailand and ASEAN. Retrieved October 16, 2015, from http://blog.eduzones.com/wigi/81880 (in Thai)
Phuvipadawat, P. (1997). English teaching techniques at secondary level. Chiang Mai: Faculty of Education Naresuan University. (in Thai)