ผลการใช้กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์เพื่อสร้างเสริมคุณลักษณะของเด็กไทยในประชาคมอาเซียน สำหรับนักเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย; THE EFFECT OF GROUP DYNAMICS ACTIVITIES TO ENHANCE THE CHARACTERISTICS OF THAI HIGH SCHOOL STUDENTS IN ASEAN COMMUNITY

Main Article Content

ผการัตน์ เสือเปรม (Phakarat Suepeam)
บุหงา วชิระศักดิ์มงคล (Bunga Wachirasukmongkol)

Abstract

การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาผลการใช้กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ สำหรับนักเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายที่เข้าร่วมกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ ซึ่งผู้วิจัยได้พัฒนาขึ้นก่อนและหลังเข้าร่วมกลุ่มและเปรียบเทียบกลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนเขาทรายทับคล้อพิทยา ที่คัดเลือกมา จำนวน 40 คน เป็นกลุ่มทดลอง 20 คน กลุ่มควบคุม 20 คน ได้มาโดยการให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จำนวน 160 คน ทำแบบวัดคุณลักษณะของเด็กไทยในประชาคมอาเซียน แล้วคัดเลือกนักเรียนที่ได้คะแนนน้อยสุดนับขึ้นมาจนได้นักเรียน 40 คน จัดคะแนนที่เท่ากันหรือใกล้เคียงกันได้จำนวน 20 คู่ แล้วจับฉลากแต่ละคู่ให้เป็นกลุ่มทดลอง 1 คน เป็นกลุ่มควบคุม 1 คน เครื่องมือที่ใช้ได้แก่ โปรแกรมกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์เพื่อสร้างเสริมคุณลักษณะของเด็กไทยในประชาคมอาเซียน สำหรับนักเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 14 โปรแกรม และแบบวัดคุณลักษณะของเด็กไทยในประชาคมอาเซียน วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้การทดสอบแบบที ผลการวิจัย พบว่า
1. การเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ นักเรียนกลุ่มทดลองมีคะแนนคุณลักษณะของเด็กไทยในประชาคมอาเซียนสูงกว่า ก่อนเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01
2. นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์มีคะแนนคุณลักษณะของเด็กไทยในประชาคมอาเซียนสูงกว่านักเรียนที่ไม่ได้เข้าร่วมกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01


THE EFFECT OF GROUP DYNAMICS ACTIVITIES TO ENHANCE THE CHARACTERISTICS OF THAI HIGH SCHOOL STUDENTS IN ASEAN COMMUNITY


The purposes of this research were to study the effect of using group dynamics activities to enhance the characteristics of Thai high school students in ASEAN community of Mathayomsuksa 4 students at Khaosai Thapklo Phittaya School, Phichit Province in academic year 2014. The subjects were chosen 40 students who had the lowest score running in the characteristics of Thai students in ASEAN test from 160 students of Mathayomsuksa 4. The subjects were divided into two groups, fifteen for experimental group and fifteen for control group. The tools of this research were the programs of group dynamics activities to enhance
the characteristics of Thai high school students in ASEAN community 14 programs and the characteristics of Thai students in ASEAN test. The data were analyzed by (t-test Dependent). The result revealed that:
1. The post-test mean for the characteristic of Thai students in Asian of the experimental group was higher than the pre-test score at .01 level of significant.
2. The students who attended group dynamics had higher characteristic than the students who didn’t at the level of .01.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
(Phakarat Suepeam)ผ. เ., & (Bunga Wachirasukmongkol)บ. ว. (2018). ผลการใช้กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์เพื่อสร้างเสริมคุณลักษณะของเด็กไทยในประชาคมอาเซียน สำหรับนักเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย; THE EFFECT OF GROUP DYNAMICS ACTIVITIES TO ENHANCE THE CHARACTERISTICS OF THAI HIGH SCHOOL STUDENTS IN ASEAN COMMUNITY. JOURNAL OF EDUCATION NARESUAN UNIVERSITY, 20(3), 141-147. Retrieved from https://so06.tci-thaijo.org/index.php/edujournal_nu/article/view/140862
Section
Research Articles

References

Boonplook, H. (2012). Employee preparations of Thai Toray Textile Milis PCL. for into ASEAN economic community (Master thesis). Bangkok: Silpakorn University. (in Thai)
Chatsupakul, K. (2003). Group activities in school. Bangkok: Porsor. (in Thai)
Chittradub, S. (2012, May 29). Worrying about the readiness of Thailand in participation in ASEAN community in 2015. Matichon, p. 8. (in Thai)
Phumirat, C. (2011). The direction of education in Thailand and a participation in ASEAN community. Bangkok: Yannawate Wittayakom School. (in Thai)
Samphanapai, P. (2004). The effect of group work on human relations of Mathayomsuksa I students (Master thesis). Phitsanulok: Naresuna University. (in Thai)
Tapad, R. (1989). The effects of group process on self-confidence of Mathayomsuksa 6 students (Master thesis). Bangkok: Srinakharinwirot University. (in Thai)
Yurarach, S. (2013). The quality development of Thai graduates’ to ASEAN. Journal of Education Naresuan University, 15(4), 142-153. (in Thai)