ตัวบ่งชี้สมรรถนะภาวะผู้นำสำหรับบุคลากรสำนักงานสรรพากรพื้นที่; INDICATORS OF LEADERSHIP COMPETENCIES FOR PERSONNEL OF AREA REVENUE OFFICE

Main Article Content

วุฒิพงษ์ เทียมสุวรรณเลิศ (Wuttipong Tiamsuwanalert)
พระครูธรรมาภิสมัย (Phrakru Dhammapissamai)
สัมฤทธิ์ กางเพ็ง (Samrit Gangpheng)

Abstract

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาความเหมาะสมของตัวบ่งชี้สมรรถนะภาวะผู้นำ สำหรับบุคลากรสำนักงานสรรพากรพื้นที่ เพื่อคัดสรรไว้ในโมเดลความสัมพันธ์โครงสร้างตัวบ่งชี้ 2) ทดสอบความสอดคล้องของโมเดลที่พัฒนาขึ้นกับข้อมูลเชิงประจักษ์ และ 3) ตรวจสอบค่าน้ำหนักองค์ประกอบหลัก องค์ประกอบย่อย และตัวบ่งชี้ ประชากรที่ใช้ในการวิจัย คือ บุคลากรสำนักงานสรรพากรพื้นที่สังกัดสำนักงานสรรพากร ภาค 1-12 ปีงบประมาณ 2558 จำนวน 17,340 คน เก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามเป็นมาตรวัดแบบประเมินค่า 5 ระดับ ที่มีค่าความเชื่อมั่น 0.967 จากกลุ่มตัวอย่าง จำนวน 380 คน ที่ได้มาโดยวิธีการสุ่มแบบหลายขั้นตอน วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติพรรณนาและสถิติอ้างอิง โดยโปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติและโปรแกรมลิสเรล โดยมีผลการวิจัย ดังนี้ 1) ตัวบ่งชี้ทุกตัวมีความเหมาะสมเพื่อคัดสรรไว้ในโมเดล โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับหรือสูงกว่า 3.00 และค่าสัมประสิทธิ์การกระจายเท่ากับหรือต่ำกว่า 20% 2) โมเดลที่พัฒนาขึ้นมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์โดยมีค่าไค-สแควร์ ( gif.latex?\chi&space;2) เท่ากับ 58.66 ค่าองศาอิสระ (df) เท่ากับ 70 ค่านัยสำคัญทางสถิติ (P-value) เท่ากับ 0.83 ค่าดัชนีวัดระดับความสอดคล้อง (GFI) เท่ากับ 0.98 ค่าดัชนีวัดระดับความสอดคล้องที่ปรับแก้แล้ว (AGFI) เท่ากับ 0.97 และค่าความคลาดเคลื่อนในการประมาณค่าพารามิเตอร์ (RMSEA) เท่ากับ 0.000 และ3) องค์ประกอบหลักมีค่าน้ำหนักองค์ประกอบสูงกว่าเกณฑ์ 0.70 ทุกองค์ประกอบ องค์ประกอบย่อยและตัวบ่งชี้มีค่าน้ำหนักองค์ประกอบสูงกว่าเกณฑ์ 0.30 ทุกองค์ประกอบย่อยและทุกตัวบ่งชี้


INDICATORS OF LEADERSHIP COMPETENCIES FOR PERSONNEL OF AREA REVENUE OFFICE

The objectives of this research were as follows: 1) to study the appropriateness of indicators of leadership competencies for selecting in structural model of leadership competencies indicators as specified criterion, 2) to test the congruence of developed model, and empirical data as specified criterion, and 3) to investigate the factor loading as specified criterion. Data were collected by using the 5 Level Rating Scale questionnaire with reliability coefficient 0.967 from 380 of personnel samples in Area Revenue Office, selected by Multi-stage Sampling of 17,340 populations. Data were analyzed by using descriptive statistics, and inferential statistics by statistical program and LISREL Program. The research findings were 1) as for the leadership competencies indicators, the average value and distribution coefficient for selecting in the structural model of leadership competencies indicators in Area Revenue Office, as being appropriate as specified criterion, the average value was equal to or more than 3.00, and distribution coefficient was equal to or lower than 20%, 2) the developed causal model of indicators of leadership competencies for personnel of Area Revenue, consisted of congruence with empirical data, the Chi-square (gif.latex?\chi&space;2) = 58.66, and Degree of Freedom (df) = 70, P-value = 0.83, GFI = 0.98, AGFI = 0.97, and RMSEA = 0.000, and 3) the major factor had factor loading was higher than 0.70 in every factor. The minor factor and indicator had factor loading in higher level than the criterion as 0.30 in every factor and indicator.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
(Wuttipong Tiamsuwanalert)ว. เ., (Phrakru Dhammapissamai)พ., & (Samrit Gangpheng)ส. ก. (2018). ตัวบ่งชี้สมรรถนะภาวะผู้นำสำหรับบุคลากรสำนักงานสรรพากรพื้นที่; INDICATORS OF LEADERSHIP COMPETENCIES FOR PERSONNEL OF AREA REVENUE OFFICE. JOURNAL OF EDUCATION NARESUAN UNIVERSITY, 20(3), 187-195. Retrieved from https://so06.tci-thaijo.org/index.php/edujournal_nu/article/view/141298
Section
Research Articles

References

Chunaka, L., & Jansila, V. (2016). The development model to competency for academic administration of school administrators in primary educational service area office. Journal of Education Naresuan University, 18(2), 60-71. (in Thai)
Department of Defense. (2014). DoD civilian leader development framework. Retrieved March 23, 2015, from http://www.civiliantraining.army.mil/.../DoD_Ldr_DevCompetenc...pdf
Food and Drug Administrator. (2010). Technical Competency Assessment. Retrieved March 21, 2015, from http://filing.fda.moph.go.th/planweb/hrd/doc/tech_com.pdf (in Thai)
Glasgow city council. (2014). Leadership Competency Framework. Retrieved March 23, 2015, from https://glasgow.gov.uk/CHttpHandler.ashx?id=4082&p....pdf
Khon Kaen University, Nongkhai Campus. (2013). Entrepreneur. Retrieved March 22, 2015, from http://www.nkc.kku.ac.th/mba/ (in Thai)
Leamjui, N., Wongnaya, S. and Sompongtam, C. (2016). Strategic development for transformational management of career colleges administrators under the office of vocational education commission in the lower northern region. Journal of Education Naresuan University, 18(2), 118-130. (in Thai)
Oonla-or, C. (2010). The development of transformational leadership indicators of private university in Thailand (Doctoral dissertation). Khon Kaen: Khon Kaen University. (in Thai)
Othman, M. Z. (2011). Educational management and administration. Retrieved November 1, 2015, from http://www.scribd.com/doc/52442951/Educational-Management-and-Administration
Ratchapat, A. (2011). A development of teacher leadership indicators for basic education school (Doctoral dissertation). Khon Kaen: Khon Kaen University. (in Thai)
Sanratana, W. (2011). Education administration research: Concept and case study. Bangkok: Aksara for Kid. (in Thai)
Saskatchewan Public Service Commission. (2014). Leadership and management competencies. Retrieved March 11, 2015, from http://www.employeeservices.gov.sk.ca/interactiveguide (in Thai)
The National Child Welfare Workforce Institute. (2010). Leadership competency framework. Retrieved March 23, 2015, from http://lcwcwp.com/bb/LeaderCompFrame.pdf
Tongkeaw, T. (2015a). Leadership: Core competency of executive in reformation era. Retrieved March 16, 2015, from https://www.gotoknow.org/posts/446336 (in Thai)
Tongkeaw, T. (2015b). Competency: Principle and practice. March 16, 2015, from http://www.competency.mju.ac.th/doc/22141.doc (in Thai)
TREE Services Branch-Employee and Leadership Development Staff. (2014). TREE human capital plan. Retrieved March 23, 2015, from http://www.ars.usda.gov/pandp/
U.S. Office of Personnel Management. (2014). Center for leadership development. Retrieved March 23, 2015, from http://www.leadership.opm.gov/
U.S. Office of Personnel Management. (2015). Proficiency levels for leadership competencies. Retrieved March 23, 2015, from https://www.opm.gov/.../competencies/proficiency-levels-fo...pdf
Wiratchai, N. (2002). Indicator development for quality assessment of education service area management and administration. Bangkok: Tarn-agsorn publication. (in Thai)