ผลของการจัดการเรียนรู้ด้วยวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น (7E) ร่วมกับเทคนิค STAD ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน การคิดวิเคราะห์ และเจตคติต่อวิชาเคมี ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4; THE EFFECT OF 7E LEARNING CYCLE WITH STAD TECHNIQUE ON LEARNING ACHIEVEMENT...

Main Article Content

หัทยา โรจน์วิรัตน์ (Huttaya Rodwirat)
กิตติมา พันธ์พฤกษา (Kittima Panprueksa)
ภัทรภร ชัยประเสริฐ (Pattaraporn Chaiprasert)

Abstract

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน การคิดวิเคราะห์ และเจตคติต่อวิชาเคมีของนักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ด้วยวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น (7E) ร่วมกับเทคนิค STAD ก่อนเรียนและหลังเรียน และ 2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ด้วยวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น (7E) ร่วมกับเทคนิค STAD หลังเรียนกับเกณฑ์ร้อยละ 70 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนชลบุรี “สุขบท”ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 จำนวน 39 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย แผนการจัดการเรียนรู้ด้วยวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น (7E) ร่วมกับเทคนิค STAD แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน แบบทดสอบวัดการคิดวิเคราะห์ และแบบวัดเจตคติต่อวิชาเคมี วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าที (t-test) แบบ Dependent Sample และการทดสอบค่าที (t-test) แบบ One Sample ผลการวิจัย พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน การคิดวิเคราะห์ และเจตคติต่อวิชาเคมีของนักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ด้วยวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น (7E) ร่วมกับเทคนิค STAD หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ด้วยวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น (7E) ร่วมกับเทคนิค STAD หลังเรียนสูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 70 อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05


THE EFFECT OF 7E LEARNING CYCLE WITH STAD TECHNIQUE ON LEARNING ACHIEVEMENT, ANALYTICAL THINKING, AND ATTITUDE TOWARDS CHEMISTRY OF GRADE 10 STUDENTS

The purposes of this research were 1) to compare learning achievement, analytical thinking, and attitude towards chemistry of students after using 7E Learning cycle with STAD technique with before using that and 2) to compare learning achievement of students after using 7E Learning cycle with STAD technique with 70 percent criterion. The participants were 39 grade ten students from Chonburi Sukkhabot School, in the second semester of 2015 academic year. The research instruments were 7E Learning cycle with STAD technique lesson plans, Learning Achievement Test, Analytical Thinking Test, and Attitude towards Chemistry Test. The data were analyzed by using mean, standard deviation, dependent sample t-test, and one sample t-test. The research findings were shown that the posttest mean scores of learning achievement, analytical thinking, and attitude towards chemistry of students after using 7E Learning cycle with STAD technique were statistically significant higher than the pretest mean scores of that at the .05 level. Moreover, the posttest mean scores of learning achievement of students after using 7E Learning cycle with STAD technique were statistically significant higher than 70 percent criterion at the .05 level.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
(Huttaya Rodwirat)ห. โ., (Kittima Panprueksa)ก. พ., & (Pattaraporn Chaiprasert)ภ. ช. (2018). ผลของการจัดการเรียนรู้ด้วยวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น (7E) ร่วมกับเทคนิค STAD ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน การคิดวิเคราะห์ และเจตคติต่อวิชาเคมี ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4; THE EFFECT OF 7E LEARNING CYCLE WITH STAD TECHNIQUE ON LEARNING ACHIEVEMENT. JOURNAL OF EDUCATION NARESUAN UNIVERSITY, 20(3), 238-250. Retrieved from https://so06.tci-thaijo.org/index.php/edujournal_nu/article/view/141327
Section
Research Articles

References

Anegasukha, S. (2010). Statistical methods for research (4th ed.). Chonburi: Faculty of Education, Burapha University. (in Thai)
Chutima, K. (2001). General chemistry (15th ed.). Bangkok: Success Media. (in Thai)
Eisenkraft, A. (2003). Expanding the 5E Model a proposed 7E modal emphasizes transfer of learning and the importance of eliciting prior understanding. The Science Teacher, 70(6), 56-59.
Ibrahim, Y. B. (2003). Efficacy of entomopathogenic fungi, Paecilomyces fumosoroseus, Beauveria bassiana and Metarhizium anisopliae var. majus against Crocidoldmia binotalis (Lepidoptera: Pyralidae). Pertenika. J. Trop. Agic. Sci., 26(1), 134-139.
Jodtang, B. (2015, February 12). Chonburi Sukkhabot School. Interview. (In Thai)
Khammani, T. (2008). A teaching psychology of learning: The art of teaching knowledge to the process of learning to effective (13th ed.). Bangkok: Chulalongkorn University Press. (in Thai)
Ministry of Education. (2008). The basic education core curriculum B.E. 2551. Bangkok: Kurusapa Printing Ladphrao. (in Thai)
Munkham, S., & Munkham, O. (2009). 19 Methods: To development of knowledge and skills (8th ed.). Bangkok: Parbpim. (in Thai)
Prongsamrong, P. (2006). Effects of using the 7E instructional model in physics on learning achievement and problem solving ability of upper secondary school students (Master thesis). Bangkok: Chulalongkorn University. (in Thai)
Saiyod, L, & Saiyod, A. (2000). Learning measurement techniques (2nd ed.). Bangkok: Suweeriyasarn. (in Thai)
Siribunnam, R. (2008). Comparisons of analytical thinking abilities, science learning achievement on acid-base, and attitudes toward chemistry learning of Matthayomsueksa 5 students learned by the 7E Learning Cycle, KWL Learning Method, and the conventional approach (Master thesis). Maha Sarakham: Mahasarakham University. (in Thai)
Soonthornrojana, W. (2008). Learning innovation. Maha Sarakham: Mahasarakham University. (in Thai)
Sriphon, P. (2013). The study of learning achievement and scientific attitude in chemistry for grade 10 students using the Inquiry Cycle (5E) Learning Method together with the Cooperative Learning Method STAD Technique (Master thesis). Chonburi: Burapha University. (in Thai)
The National Institute of Educational Testing Service (Public Organization). (2015). O-NET test result. Retrieved November 10, 2015, from http://www.onetresult.niets.or.th/AnnouncementWeb/Notice/FrBasicStat.aspx
Wingwalai, S. (2013). Learning management. Bangkok: Odian Store. (in Thai)
Wonganutrohd, P. (2005). Educational psychology. Bangkok: Bangkok Supplementary. (In Thai)

Most read articles by the same author(s)