การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิดจิตตปัญญาศึกษาที่เสริมสร้างความสามารถในการฟันฝ่าอุปสรรค (AQ) สำหรับนักศึกษาครู (A DEVELOPMENT OF INSTRUCTIONAL MODEL BASED ON CONTEMPLATIVE EDUCATION TO ENHANCE ADVERSITY QUOTIENT FOR STUDENT TEACHERS)

Main Article Content

อังคณา อ่อนธานี (Angkana Onthanee)

Abstract

การวิจัยในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิดจิตตปัญญาศึกษาเพื่อเสริมสร้างความสามารถในการฟันฝ่าอุปสรรคสำหรับนักศึกษาครู มีการดำเนินการวิจัย 3 ขั้นตอน คือ ขั้นตอนที่ 1 สร้างและตรวจสอบคุณภาพของรูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิดจิตตปัญญาศึกษา ขั้นตอนที่ 2 ศึกษาผลการใช้รูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิดจิตตปัญญาศึกษาที่เสริมสร้างความสามารถในการฟันฝ่าอุปสรรคสำหรับนักศึกษาครู และขั้นตอนที่ 3 ศึกษาความพึงพอใจที่มีต่อการเรียนโดยรูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิดจิตตปัญญา แหล่งข้อมูล คือ นักศึกษาชั้นปีที่ 2 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร กำลังศึกษาในปีการศึกษา 2559 จำนวน 30 คน ได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ รูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิดจิตตปัญญาศึกษา แบบวัดความสามารถในการฟันฝ่าอุปสรรค และแบบประเมินความพึงพอใจ ผลการวิจัย พบว่า 1) รูปแบบการเรียนการสอนที่พัฒนาขึ้น ประกอบด้วย หลักการ วัตถุประสงค์ กระบวนการเรียนการสอนซึ่งดำเนินกิจกรรมตามแนวคิดของจิตตปัญญาศึกษา การวัดการประเมินผล ผู้เชี่ยวชาญประเมินรูปแบบการเรียนการสอนมีความเหมาะสมในระดับมาก 2) ผู้เรียนที่เรียนโดยรูปแบบการเรียนการสอนที่พัฒนาขึ้นมีความสามารถในการฟันฝ่าอุปสรรคหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และมีความสามารถในการฟันฝ่าอุปสรรคโดยรวมอยู่ในระดับมาก 3) ผู้เรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนโดยรูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิดจิตตปัญญาศึกษาเพื่อเสริมสร้างความสามารถในการฟันฝ่าอุปสรรคสำหรับนักศึกษาครู อยู่ในระดับมาก


A DEVELOPMENT OF INSTRUCTIONAL MODEL BASED ON CONTEMPLATIVE EDUCATION TO ENHANCE ADVERSITY QUOTIENT FOR STUDENT TEACHERS


The purpose of this research was to develop an instructional model based on contemplative education to enhance Adversity Quotient for student teachers. The research procedure comprised of 3 steps; 1) To construct of an instructional model and then inspected its quality. 2) To implement the developed model. 3) To evaluate the satisfaction of student teachers towards an instructional model. The samples used for the experimentation were 30 second year student teachers in academic year 2016 of the faculty of Education, Naresuan University by purposive sampling. The research instruments were an instructional model based on contemplative education, Adversity Quotient evaluating form and satisfaction evaluating form. The research finding were as follows: 1) The developed model consisted of: principles, objectives, instructional processes and evaluation. The experts agreed to the quality of the developed model at high level. 2) The post-test of Adversity Quotient of student teachers through the developed model were higher than those of their Pre-test at the .01 level of significance. 3) The student teachers had a high level of satisfaction towards an instructional model based on contemplative education to enhance Adversity Quotient for student teachers.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
(Angkana Onthanee)อ. อ. (2018). การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิดจิตตปัญญาศึกษาที่เสริมสร้างความสามารถในการฟันฝ่าอุปสรรค (AQ) สำหรับนักศึกษาครู (A DEVELOPMENT OF INSTRUCTIONAL MODEL BASED ON CONTEMPLATIVE EDUCATION TO ENHANCE ADVERSITY QUOTIENT FOR STUDENT TEACHERS). JOURNAL OF EDUCATION NARESUAN UNIVERSITY, 21(3), 326-341. Retrieved from https://so06.tci-thaijo.org/index.php/edujournal_nu/article/view/148507
Section
Research Articles

References

1. Bousonte, R. (2009). Research and educational innovation development. Bangkok: Kamsamai. [in Thai]
2. Buasri, T. (1999). Curriculum theory, curriculum design and development (2nd ed.). Bangkok: Pattanasuksa. [in Thai]
3. Chatkhup, S. (2002). Technique to promote IQ EQ AQ 3Q for success. Bangkok: Creative Brain Institute. [in Thai]
4. Jonassen, D. H., & Reeves, T. C. (1996). Handbook of research on educational communications and technology. New York: Macmillan.
5. Joyce, B., & Weil, M. (1996). Models of teaching (5th ed.). Boston: Allyn and Bacon.
6. Kothawee, S. (2014). The development of instructional model with contemplative education approach to enhance teacher spirituality for Rajabhut University (Doctoral dissertation). Phitsanulok: Naresuan University. [in Thai]
7. Kumbannaruk, T. (2009). AQ power of success. Bangkok: Biscuit. [in Thai]
8. Nilchaikowit, T., & Jansuk, A. (2016). Art of learning process for transformation: Handbook of contemplative facilitator. Nakonpatom: Faculty of Learning and Education, Thammasart University. [in Thai]
9. Office of The Education Council. (2009). Adversity quotient. Bangkok: Prikwarn Graphic. [in Thai]
10. Onnuam, W., Junsira, V., Mejang., & Parnichparinchai. (2016). A developmental model for enhancing primary teachers’ competencies under the office of education service areas. Journal of Education Naresuan University, 18(3), 292-302. [in Thai]
11. Panich, V. (2007). Contemplative. Bangkok: Pappim. [in Thai]
12. Robert S. Feldman. (1996). The Psychology of Adversity. Massachusetts: The University of Massachusetts.
13. Sethakomkul, S. (2013). An activity enhancing self-discipline of student teachers, Rajabhatrajanagarindra University by applying contemplative education model (Doctoral dissertation). Chonburi: Burapa University. [in Thai]
14. Stoltz, P.G. (1997). Adversity Quotient: Turning Obstacles into Opportunities. New York: John Wiley & Sons.
15. Tanner, D., & Tanner, L. (1995). Curriculum development: Theory into practice (3rd ed.). New Jersey: Prentice-Hall.
16. Thaweratana, P. (2000). Research methodology in behavior and social science. Bangkok: Educational and Psychological test Bureau. Srinakharinwirot University. [in Thai]
17. Tylor, Ralph W. (1970). Basic principal of curriculum and instruction. Chicago: University of Chicago Press.
18. Wasi, P. (2007). Human life in 21st century (4th ed.). Bangkok: Plan Printing. [in Thai]

Most read articles by the same author(s)