ข้อเสนอเชิงนโยบายเกี่ยวกับยุทธศาสตร์การกระจายอำนาจการจัดการศึกษาไทย (PROPOSED POLICY OF STRATEGY FOR THAI EDUCATION)

Main Article Content

ศิริชัย กาญจนวาสี (Sirichai Karnjanawasri)
ชญาพิมพ์ อุสาโห (Chayapim Usaho)
กิตติ อมตชีวิน (Kitti Amatacheewin)
สุพจน์ เกิดสุวรรณ์ (Suphot Koedsuwan)
สิวะโชติ ศรีสุทธิยากร (Siwachoat Srisuttiyakorn)

Abstract

งานวิจัยนี้มีจุดประสงค์เพื่อจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบายในการจัดทำยุทธศาสตร์การกระจายอำนาจการจัดการศึกษาและส่งเสริมการมีส่วนในการจัดการศึกษาของภาคส่วนต่างๆ ในสังคม และจัดทำข้อเสนอในการปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการกระจายอำนาจการบริหารและการจัดการศึกษาให้เหมาะสมสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองในปัจจุบัน การดำเนินการวิจัยแบ่งออกเป็น 4 ขั้นตอน ดังนี้ 1) การวิเคราะห์และสังเคราะห์เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการกระจายอำนาจการจัดการศึกษาทั้งในประเทศและต่างประเทศ 2) การจัดทำการวิเคราะห์ จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรคขององค์กร (SWOT) 3) การยกร่างกรอบยุทธศาสตร์การกระจายอำนาจการจัดการศึกษาไทย และ 4) การปรับปรุง เผยแพร่ข้อเสนอเชิงนโยบายการกระจายอำนาจการจัดการศึกษาไทย ตลอดจนการเสนอการปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการกระจายอำนาจ การจัดการศึกษาไทย ผลการวิจัย พบว่า ข้อเสนอเชิงนโยบายเกี่ยวกับยุทธศาสตร์การกระจายอำนาจการจัดการศึกษาไทยควรจัดทำเป็น 3 ระดับ คือยุทธศาสตร์ระดับรัฐบาลส่วนกลาง ยุทธศาสตร์ระดับหน่วยงานจัดการศึกษาในพื้นที่ และยุทธศาสตร์ระดับสถานศึกษาทุกประเภทและทุกสังกัด ส่วนข้อเสนอด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการกระจายอำนาจการจัดการศึกษาได้เสนอให้มีการปฏิรูปกฎหมาย การยกเลิกกฎหมาย และการแก้ไขปรับปรุงกฎหมาย จำนวน 6 ฉบับ ที่สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองในปัจจุบัน


PROPOSED POLICY OF STRATEGY FOR THAI EDUCATION


This research study aimed to propose the policy of strategy for Thai educational decentralization to review laws and regulations concerning Thai educational decentralization as relevance to economic social political contemporary changes. The research methodology was conducted in 4 steps: 1) the analysis and synthesis of related documents concerning educational decentralization in Thailand and some foreign countries, 2) the SWOT analysis of various education organizations in Thailand, 3) the writing of the draft and the assessment of the draft in strategy for educational decentralization, and 4) the review of laws and regulations concerning educational decentralization in Thailand. The results of this research were the proposed policy of strategy for educational decentralization should be written and be approved for implementation in tree organizational levels; central government level, local education agency level and school or educational institution level, as for laws and regulations concerning educational decentralization some suggestions were noted in reform, abrogation and modify to be more efficient and affective.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
(Sirichai Karnjanawasri)ศ. ก., (Chayapim Usaho)ช. อ., (Kitti Amatacheewin)ก. อ., (Suphot Koedsuwan)ส. เ., & (Siwachoat Srisuttiyakorn)ส. ศ. (2018). ข้อเสนอเชิงนโยบายเกี่ยวกับยุทธศาสตร์การกระจายอำนาจการจัดการศึกษาไทย (PROPOSED POLICY OF STRATEGY FOR THAI EDUCATION). JOURNAL OF EDUCATION NARESUAN UNIVERSITY, 21(3), 285-298. Retrieved from https://so06.tci-thaijo.org/index.php/edujournal_nu/article/view/149864
Section
Research Articles

References

1. Chaemchoy, S. (2012). School and Community based Management: The Challenge of Educational Reform in the Second Decade. Journal of Education Nareasuan University, 14(1), 101-111. [in Thai]
2. Ministry of Education. (1999). National education act B.E. 2542. Bangkok: Kurusapa Printing Ladphrao. [in Thai]
3. Office of the Basic Education. (2007). Management of decentralization approach and administration for educational service area and school committee following ministerial regulations, the specification of principles and procedures of decentralization for educational management and administration B.E. 2550. Bangkok: The Agricultural Cooperative Federation of Thailand. [in Thai]
4. Pithiyanuwat S. (2014). Research and development of protocol form to promote decentralization of educational management toward educational service area and school. Bangkok: Office of the Education Council, Ministry of Education. [in Thai]
5. Siridhrungsri, P. (2006). Management of education decentralization of New Zealand. Bangkok: Office of the Education Council, Ministry of Education. [in Thai]