การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถในการแก้ปัญหาของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 สาระหน้าที่พลเมือง วัฒนธรรมและการดำเนินชีวิตในสังคม โดยใช้กระบวนการแก้ปัญหา (A STUDY OF LEARNING ACHIEVEMENT AND PROBLEM SOLVING ABILITY OF GRADE 2 STUDENTS CIVICS, CULTURE AND LIVING IN SOCIETY STRAND USING PROBLEM SOLVING PROCESS)

Main Article Content

วนิดา จำนงค์ผล (Wanida Jumnongpol)
ปริญญา ทองสอน (Parinya Thongsorn)
สฎายุ ธีระวณิชตระกูล (Sadayu Teeravanittrakul)

Abstract

การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุ่งหมาย 1) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสาระหน้าที่พลเมือง วัฒนธรรมและการดำเนินชีวิตในสังคมก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้ โดยใช้กระบวนการแก้ปัญหาของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 2) เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการแก้ปัญหาสาระหน้าที่พลเมือง วัฒนธรรมและการดำเนินชีวิตในสังคมก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการแก้ปัญหาของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 และ 3) เพื่อศึกษาเจตคติของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้หลังใช้กระบวนการแก้ปัญหา กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/3 โรงเรียนเซนต์ปอลคอนแวนต์ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 จำนวน 34 คน ได้มาจากการสุ่มแบบกลุ่ม(Cluster Random Sampling) โดยใช้ห้องเรียนเป็นหน่วยสุ่ม เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ 1) แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการแก้ปัญหา 2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ซึ่งมีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.90 3) แบบทดสอบวัดความสามารถในการแก้ปัญหา ซึ่งมีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.90 และ 4) แบบวัดเจตคติที่มีต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการแก้ปัญหา วิเคราะห์ข้อมูลใช้ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติการทดสอบที ผลการวิจัย พบว่า
1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสาระหน้าที่พลเมือง วัฒนธรรมและการดำเนินชีวิตในสังคมของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 หลังการจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการแก้ปัญหา สูงกว่าก่อนการจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการแก้ปัญหา อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
2. ความสามารถในการแก้ปัญหาของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 หลังการจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการแก้ปัญหา สูงกว่าก่อนการจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการแก้ปัญหา อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
3. เจตคติของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ที่มีต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการแก้ปัญหาพบว่านักเรียนมีเจตคติอยู่ในระดับมาก


A STUDY OF LEARNING ACHIEVEMENT AND PROBLEM SOLVING ABILITY OF GRADE 2 STUDENTS CIVICS, CULTURE AND LIVING IN SOCIETY STRAND USING PROBLEM SOLVING PROCESS


This research aims 1) to compare learning achievement on civics, culture and living in society strand before and after the learning by problem solving process of grade 2students, 2) to compare problem solving ability with culture and living in society strand before and after the learning by problem solving process of grade 2 students, and 3) to study the attitudes of grade 2 students towards the learning after problem solving process. The sample used in this research was 34students in grade 2/3 Saint Paul Convent School in Sriracha District, Chonburi province. The second semester of academic year 2014. Using simple random sampling technique with a classroom unit. The research instruments were 1) problem solving process learning plan, 2) learning achievement test that be show the reliability was 0.90, 3) problem solving ability test that be show the reliability was 0.90, and 4) attitude test towards learning by problem solving process. The percentage (%), standard deviation of item (S.D.), independent t-test. The results showed that:
1. The learning achievement on civics, culture and living in society strand of grade 2 students in the post-test were significantly higher than pre-test scores at .05.
2.The problem solving ability on civics, culture and living in society strand of grade 2 students in the post-test were significantly higher than pre-test scores at .05.
3. The attitudes of grade 2 students towards the learning after problem solving process at high level.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
(Wanida Jumnongpol) ว. จ., (Parinya Thongsorn) ป. ท., & (Sadayu Teeravanittrakul) ส. ธ. (2018). การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถในการแก้ปัญหาของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 สาระหน้าที่พลเมือง วัฒนธรรมและการดำเนินชีวิตในสังคม โดยใช้กระบวนการแก้ปัญหา (A STUDY OF LEARNING ACHIEVEMENT AND PROBLEM SOLVING ABILITY OF GRADE 2 STUDENTS CIVICS, CULTURE AND LIVING IN SOCIETY STRAND USING PROBLEM SOLVING PROCESS). JOURNAL OF EDUCATION NARESUAN UNIVERSITY, 21(1), 196–207. Retrieved from https://so06.tci-thaijo.org/index.php/edujournal_nu/article/view/159771
Section
Research Articles

References

Banphasoot, M. (2010). The development of problem solving abilities on life skills of eighth grade students taught by problem based learning approach (Master thesis). Bangkok: Silpakorn University. [in Thai]
Boom, B. S. (1976). Human characteristics and earning. New York: Mc Graw-Hill.
Boudang, K. (2010). A study of learning outcomes on nature environment crisis of Mathayomsuksa 5 students by problem based learning approach (Master thesis). Bangkok: Silpakorn University. [in Thai]
Bureau of Academic Affairs and Educational Standards. (2010). Learning integrated. Bangkok: Kurusapa Printing Ladphrao. [in Thai]
Kaewdang, R. (2000). The revolution of Thai education (9th ed.). Bangkok: Matichon. [in Thai]
Ministry of Education. (2003). National Education Act B.E. 2542 (1999) and Amendments (Second National Education Act B.E. 2545 (2002). Bangkok: Kurusapa Printing Ladphrao. [in Thai]
Sripahol, S. (2007). Learner-centered. Nonthaburi: Sukhothai Thammathirat Open University. [in Thai]
Susoarat, P. (2008). Development of thinking. Bangkok: 9119 Technic Printing. [in Thai]
The Office for National Education Standards and Quality Assessment (Public Organization). (2006). Report of External quality assurance at basic education level: Wat Ban Na School. Bangkok: The Office for National Education Standards and Quality Assessment (Public Organization). [in Thai]
The Office for National Education Standards and Quality Assessment (Public Organization). (2013). Report of External quality assurance at basic education level: St. Paul's Convent School. Bangkok: The Office for National Education Standards and Quality Assessment (Public Organization). [in Thai]
Thunhikorn, B. (1997). World Wide Web in educational world. Internet Magazine, 2(85), 83-88. [in Thai]
Uaamnoey, J. (2006). Social psychology. Bangkok: Chulalongkorn University Press. [in Thai]
Uammanee, B. (2006). The development of learning outcomes and problem solving abilities toward the conservation of Tajeen River of fifth grade students taught by problem based learning approach (Master thesis). Bangkok: Silpakorn University. [in Thai]
Wongpun, W. (2008). The results of using learning activities based on problem - based learning approach on sufficiency economy of Prathomsuksa 6 students (Master thesis). Lampang: Lampang Rajabhat University. [in Thai]
Wongrattana, C., & Naiyapat, O. (2008). Experimental research design and statistics: Basic concepts and methods. Bangkok: Chulalongkorn University Press. [in Thai]

Most read articles by the same author(s)