Published: 2019-03-11

รูปแบบการบริหารคุณภาพการฝึกภาคปฏิบัติทางคลินิก สำหรับนักศึกษาพยาบาลในโรงพยาบาล (THE MODEL OF QUALITY MANAGEMENT IN CLINICAL TRAINING FOR NURSING STUDENTS AT HOSPITALS)

พินนะลัทธก์ ฉัตรชัยเดช (Pinnarat Chatchaidet), ฉลอง ชาตรูประชีวิน (Chalong Chatruprachewin), ทำรงลักษณ์ เอื้อนครินทร์ (Tamronglak U-nakarin)

142-155