การพัฒนาบทเรียนบนเว็บเพื่อเสริมการศึกษานอกสถานที่ เรื่อง อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (THE DEVELOPMENT OF WEB-BASED INSTRUCTION TO ENHANCE FIELD TRIPS IN “PICHAI DISTRICT, UTTARADIT PROVINCE” TOPIC FOR MATHAYOMSUKSA 1 STUDENTS)

Main Article Content

วีรวัชร์ ทองสุข (Weerawat Thongsuk)
ดิเรก ธีระภูธร (Direk Teeraputon)
ปิยมนัส วรวิทย์รัตนกุล (Piyamanas Voravitrattanakul)

Abstract

งานวิจัยนี้นำเสนอการพัฒนาบทเรียนบนเว็บเพื่อเสริมการศึกษานอกสถานที่ เรื่อง อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 มีจุดมุ่งหมาย ดังนี้ 1) เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพของบทเรียนบนเว็บเพื่อเสริมการศึกษานอกสถานที่ เรื่อง อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียน ด้วยบทเรียนบนเว็บเพื่อเสริมการศึกษานอกสถานที่ เรื่อง อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อบทเรียนบนเว็บเพื่อเสริมการศึกษานอกสถานที่ เรื่อง อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ของกลุ่มตัวอย่าง จำนวน 30 คน โดยการเลือกแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ บทเรียนบนเว็บเพื่อเสริมการศึกษานอกสถานที่ เรื่อง อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 แบบประเมินคุณภาพของการพัฒนาบทเรียนบนเว็บเพื่อเสริมการศึกษานอกสถานที่ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน และแบบวัดความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อบทเรียนบนเว็บเพื่อเสริมการศึกษานอกสถานที่ ผลการวิจัย พบว่า 1) ผลการสร้างได้บทเรียนบนเว็บเพื่อเสริมการศึกษานอกสถานที่ เรื่อง อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 3 หน่วยการเรียนรู้ มีประสิทธิภาพเท่ากับ 80.83/82.11 2) ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 3) ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อบทเรียนบนเว็บเพื่อเสริมการศึกษานอกสถานที่ เรื่อง อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 อยู่ในระดับมาก (gif.latex?\bar{x}= 4.44, S.D. = 0.14)


THE DEVELOPMENT OF WEB-BASED INSTRUCTION TO ENHANCE FIELD TRIPS IN “PICHAI DISTRICT, UTTARADIT PROVINCE” TOPIC FOR MATHAYOMSUKSA 1 STUDENTS


Thesis was to development of web-based instruction to enhance field trips in “Pichai District, Uttaradit Province” topic for Mathayomsuksa 1 students. The purpose of this study were 1) to construct and find out the efficiency of web-based instruction to enhance field trips in “Pichai District, Uttaradit Province” topic for Mathayomsuksa 1 students, 2) to compare the students’ pretest and posttest scores on web-based instruction to enhance field trips in “Pichai District, Uttaradit Province” topic for Mathayomsuksa 1 students, and 3) to examine the satisfaction of students on web-based instruction to enhance field trips in “Pichai District, Uttaradit Province” topic for Mathayomsuksa 1 students of the 30 sample groups by use sample specific the instruments used in research were web-based instruction to enhance field trips in  “Pichai District, Uttaradit Province”, quality assessment of web-based instruction to enhance field trips, test and questionnaire of student satisfaction on web-based instruction to enhance field trips. The result of study were as follow: 1) the result of building the web-based instruction to enhance field trips in “Pichai District, Uttaradit Province”topic for Mathayomsuksa 1 students were found that it’s have 3 lessons and effective at 80.83/ 82.11, 2) the results of learning were found that the posttest were more than the pretest. It was statistically significant at .05 levels, and 3) satisfaction of students with web-based instruction to enhance field trips in “Pichai District, Uttaradit Province” topic for Mathayomsuksa 1 students were high (gif.latex?\bar{x} = 4.44, S.D. = 0.14).

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
(Weerawat Thongsuk)ว. ท., (Direk Teeraputon)ด. ธ., & (Piyamanas Voravitrattanakul)ป. ว. (2019). การพัฒนาบทเรียนบนเว็บเพื่อเสริมการศึกษานอกสถานที่ เรื่อง อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (THE DEVELOPMENT OF WEB-BASED INSTRUCTION TO ENHANCE FIELD TRIPS IN “PICHAI DISTRICT, UTTARADIT PROVINCE” TOPIC FOR MATHAYOMSUKSA 1 STUDENTS). JOURNAL OF EDUCATION NARESUAN UNIVERSITY, 21(1), 235-247. Retrieved from https://so06.tci-thaijo.org/index.php/edujournal_nu/article/view/170121
Section
Research Articles

References

Emkum, W. (2012). The development of activity based virtual field trips for creative thinking of the second key stage students (Master thesis). Bangkok: Chulalongkorn University. [in Thai]
Heinich, Robert. (1996). Instructional media and technologies for learning (5th ed.). Englewood Cliffs, New Jersey: Prentice-Hall.
Keawsri, S. (2007). Development of a scaffolding web-based inquiry model for science subject to develop problem solving skills of lower secondary school students (Doctoral dissertation). Bangkok: Chulalongkorn University. [in Thai]
Mhoprasit, S. (2005). The development of teaching in order to solve the difficulties in solving math problems of students in grade four. Bangkok: Srinakharinwirot University. [in Thai]
Office of the Education Council. (2009). National education plan revised (2009-2016) edition summary. Bangkok: Prigwhan Graphic. [in Thai]
Pompoo, C. (2012). Learning outcomes of critical thinking by the method of virtual field trips of learning in social studies, religion and culture of lower secondary school (Master thesis). Pathum Thani: Rajamangala University of Technology Thanyaburi. [in Thai]
Sriarunrasmee, J. (2011). Development of a learning model using virtual field trips with inquiry learning and critical thinking processes to enhance science learning outcomes of lower secondary students (Doctoral dissertation). Bangkok: Chulalongkorn University. [in Thai]
Yodsin, N. (2004). Effects of virtual panorama image in educational field trips on web upon learning achievement of Mathayomsuksa four students (Master thesis). Bangkok: Chulalongkorn University [in Thai]

Most read articles by the same author(s)