การศึกษาความคิดเห็นของนิสิตที่มีต่อหลักสูตรเทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร์ศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร (A STUDY OF STUDENTS' OPINIONS ON THE CURRICULUM OF EDUCATIONAL TECHNOLOGY AND COMPUTER EDUCATION AT THE FACULTY OF EDUCATION NARESUAN UNIVERSITY)

Main Article Content

ทะเนศ วงศ์นาม (Thanet Wongnam)
ทิพรัตน์ สิทธิวงศ์ (Tipparat Sittiwong)

Abstract

การวิจัยเรื่อง การศึกษาความคิดเห็นของนิสิตที่มีต่อหลักสูตรเทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร์ศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาความคิดเห็นของนิสิตที่มีต่อหลักสูตรเทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร์ศึกษา 2) เพื่อศึกษาความคิดเห็นของครูพี่เลี้ยงที่มีต่อนิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูในสถานศึกษา แหล่งข้อมูลในการศึกษา คือ นิสิตปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร์ศึกษาชั้นปีที่ 5 คณะศึกษาศาสตร์ ที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชา 366591 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 และ 2 ปีการศึกษา 2559 จำนวน 38 คน และครูพี่เลี้ยงนิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพ จำนวน 38 คน เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามความคิดเห็นจำนวน 2 ฉบับ ได้แก่ 1) แบบสอบถามความคิดเห็นของนิสิตที่มีต่อหลักสูตรเทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร์ศึกษา 2) แบบสอบถามความคิดเห็นของครูพี่เลี้ยงที่มีต่อนิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูในสถานศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและการวิเคราะห์เนื้อหา ผลการศึกษา พบว่า 1) ความคิดเห็นของนิสิตที่มีต่อหลักสูตรเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษาของภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยเรียงอันดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ได้แก่ ด้านการบริหารจัดการหลักสูตรสาขาวิชา รองลงมา คือ ด้านทรัพยากรที่เอื้อต่อการจัดการเรียนการสอน ด้านการสนับสนุนในกิจกรรมและการให้คำปรึกษา และความต้องการของตลาด แรงงานและสังคม ตามลำดับ 2) ครูพี่เลี้ยงมีความคิดเห็นต่อนิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูในสถานศึกษา โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยเรียงอันดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ได้แก่ พฤติกรรมของนิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู รองลงมา คือ ด้านความพร้อมและศักยภาพ ด้านคุณลักษณะพื้นฐาน ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอน และด้านการวัดและประเมินผลการเรียนรู้


A STUDY OF STUDENTS' OPINIONS ON THE CURRICULUM OF EDUCATIONAL TECHNOLOGY AND COMPUTER EDUCATION AT THE FACULTY OF EDUCATION NARESUAN UNIVERSITY


This study aimed at investigating students' opinions on the curriculum of educational technology and computer education at the Faculty of Education, Naresuan University. The purposes of the study were 1) to study the opinions of the students on the curriculum of the educational technology and computer education, and 2) to study the opinions of the mentor teachers towards the students in the professional education of teachers. The target population of the study were the year five undergraduate students of the Faculty of Education who were enrolled in the course 366591 and were taught in the first and second semester of academic year 2016, and 38 teacher mentors in the field of professional teacher education. The data were collected by using two questionnaires: 1) Questionnaire on students' opinions toward the curriculum of educational technology and computer education, and 2) Questionnaire on mentors' opinions toward the students' professional training experiences in teacher education. Data analysis by mean, standard deviation and content analysis. The results of the study of students' opinions on the technology and communication curriculum of the Department of Educational Technology and Communication, Faculty of Education, Naresuan University showed that; 1) the overall score was at a high level. Arranged from highest to lowest, mean scores showed curriculum management, had the highest score, 2) the resources that facilitated teaching and learning, followed by activity support and counseling and market demand and society. On the other hand, results of mentor teachers’ opinions on students' professional experiences in teacher education showed an over-all score at the highest level. Arranged in descending order, students’ behavior in their professional training experience was at, in terms of readiness and potential, on teaching and learning process, and on measurement and evaluation of learning.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
(Thanet Wongnam)ท. ว., & (Tipparat Sittiwong)ท. ส. (2019). การศึกษาความคิดเห็นของนิสิตที่มีต่อหลักสูตรเทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร์ศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร (A STUDY OF STUDENTS’ OPINIONS ON THE CURRICULUM OF EDUCATIONAL TECHNOLOGY AND COMPUTER EDUCATION AT THE FACULTY OF EDUCATION NARESUAN UNIVERSITY). JOURNAL OF EDUCATION NARESUAN UNIVERSITY, 21(2), 111-121. Retrieved from https://so06.tci-thaijo.org/index.php/edujournal_nu/article/view/171848
Section
Research Articles

References

1. Buasri, T. (1999). Course Theory: Design and Development (2nd ed.). Bangkok: Thanatat Printing Press. [in Thai]
2. Department of Educational Technology and Communication. (2015). Internal quality assurance document, department of educational technology and communication B.E. 2015. Phitsanulok: Faculty of Education Naresuan University. [in Thai]
3. Office of Standards and Quality Assurance. (2016). “Curriculum for creating Students’ quality of life” Going beyond the limit into the millennium of quality. Bangkok: Office of Standards and Quality Assurance. [in Thai]
4. Office of the Social Promotion for Learning and Quality of Youth. (2014). Enhancing the quality of Thai teachers in the 21st century. In the working papers "Apiwat Learning ... to change Thailand" (6-8 May 2014). [in Thai]
5. Pangdee, G., & Krongyut, P. (2003). Teaching and learning management satisfaction with curriculum of Department of Statistics, Faculty of Science, Khon Kaen University. Retrieved February 7, 2017, from https://sc2.kku.ac.th/stat/ statweb/images/project%20stat/p56/017_56.pdf [in Thai]
6. Promsorn, N. (2013). To develop quality education chapter 4. Retrieved February 1, 2016, from https://www.gotoknow.org/posts/486378 [in Thai]
7. Phugabkao, P. (1997). Knowledge-base Documentation for professionalism. Khon Kaen: Khon Kaen Primary Education Office. [in Thai]
8. Prompab, R. (2008). Students’ satisfaction toward teaching and learning management curriculum of the academic department. Retrieved February 7, 2017, from https://www.edu.nu.ac.th/2005/Orangization/research/ research_project.pdf [in Thai]
9. Sittiwong, T. (2015). Evaluation of educational management and performance monitoring of graduates of Educational Technology and Communication, Faculty of Education, Naresuan University, during the academic year 2007 - 2011. Journal of Education Naresuan University, 17(2), 171-182. [in Thai]
10. Tumbumrong, S. (1984). Curriculum and Curriculum Management. Bangkok: Nakornphan Publishing House. [in Thai]
11. Wongnam, T., & Sittiwong, T. (2016). Assessment of students’satisfaction with the curriculum of educational technology and computer education. Faculty of Education Naresuan University: A Case Study of Teacher Training Experiences and Application in Educational Institutions. Phitsanulok: Faculty of Education, Naresuan University. [in Thai]

Most read articles by the same author(s)