การจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ (5E) ร่วมกับกลวิธีแก้โจทย์ปัญหาทางฟิสิกส์เชิงตรรกะของเฮลเลอร์และเฮลเลอร์เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาทางฟิสิกส์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (LEARNING MANAGEMENT BY USING THE INQUIRY METHOD (5E) WITH THE HELLER AND HELLER LOGICAL PHYSICS PROBLEM SOLVING STRATEGY TO DEVELOP LEARNING ACHIEVEMENT AND THE ABILITY OF PHYSICS PROBLEM SOLVING OF TENTH GRADE STUDENTS)

Main Article Content

วิรัตน์ ขันเขต (Wirat Khankhet)
ศรัณย์ ภิบาลชนม์ (Sarun Phibanchon)
กิตติมา พันธ์พฤกษา (Kittima Panprueksa)

Abstract

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาทางฟิสิกส์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ด้วยการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (5E) ร่วมกับกลวิธีแก้โจทย์ปัญหาทางฟิสิกส์เชิงตรรกะของเฮลเลอร์และเฮลเลอร์ โดยใช้รูปแบบการวิจัยเชิงปฏิบัติการในชั้นเรียน ซึ่งกลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้คือนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 โรงเรียนสาธิต “พิบูลบำเพ็ญ” มหาวิทยาลัยบูรพา จำนวน 32 คน โดยเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย แผนการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (5E) ร่วมกับกลวิธีแก้โจทย์ปัญหาทางฟิสิกส์เชิงตรรกะของเฮลเลอร์และเฮลเลอร์ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และแบบทดสอบวัดความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหา วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติ ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ซึ่งผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้
1. การจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (5E) ร่วมกับกลวิธีแก้โจทย์ปัญหาทางฟิสิกส์เชิงตรรกะของเฮลเลอร์และเฮลเลอร์เรื่อง การเคลื่อนที่แบบหมุน ส่งผลให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นร้อยละ 51.58 ซึ่งมีพัฒนาการอยู่ในระดับสูง
2. การจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (5E) ร่วมกับกลวิธีแก้โจทย์ปัญหาทางฟิสิกส์เชิงตรรกะของเฮลเลอร์และเฮลเลอร์เรื่อง การเคลื่อนที่แบบหมุน ส่งผลให้นักเรียนมีความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาสูงขึ้นร้อยละ 71.04 ซึ่งมีพัฒนาการอยู่ในระดับสูง


LEARNING MANAGEMENT BY USING THE INQUIRY METHOD (5E) WITH THE HELLER AND HELLER LOGICAL PHYSICS PROBLEM SOLVING STRATEGY TO DEVELOP LEARNING ACHIEVEMENT AND THE ABILITY OF PHYSICS PROBLEM SOLVING OF TENTH GRADE STUDENTS


The purposes of this research were to develop learning achievement and the ability of Physics problem solving of tenth grade students by using the inquiry method (5E) with the Heller and Heller logical Physics problem solving strategy. This research was a classroom action research. The participants in this study consisted of 32 tenth grade students in the second semester of the 2016 academic year at Piboonbumpen Demonstration School, Burapha University. The research instruments were lesson plans based on inquiry method (5E) with the Heller and Heller logical Physics problem solving strategy, learning achievement test, and ability of Physics problem solving test. The data were analyzed by percentage, mean, and standard deviation. The results show that:
1. The score of learning achievement development, after using the inquiry method (5E) with the Heller and Heller logical Physics problem solving strategy in Rotational motion, was at high level with 51.58%.
2. The ability of Physics solving development score, after using the inquiry method (5E) with the Heller and Heller logical Physics problem solving strategy in Rotational motion, was at high level with 71.04 %.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
(Wirat Khankhet)ว. ข., (Sarun Phibanchon)ศ. ภ., & (Kittima Panprueksa)ก. พ. (2019). การจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ (5E) ร่วมกับกลวิธีแก้โจทย์ปัญหาทางฟิสิกส์เชิงตรรกะของเฮลเลอร์และเฮลเลอร์เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาทางฟิสิกส์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (LEARNING MANAGEMENT BY USING THE INQUIRY METHOD (5E) WITH THE HELLER AND HELLER LOGICAL PHYSICS PROBLEM SOLVING STRATEGY TO DEVELOP LEARNING ACHIEVEMENT AND THE ABILITY OF PHYSICS PROBLEM SOLVING OF TENTH GRADE STUDENTS). JOURNAL OF EDUCATION NARESUAN UNIVERSITY, 21(4), 286-300. Retrieved from https://so06.tci-thaijo.org/index.php/edujournal_nu/article/view/217992
Section
Research Articles

References

1. Chaimala, P. (2007). Problem solving ability and learning achievement of physics toward inquiry cycle (5Es) in Mathayom Suksa V students (Master thesis). Khon Kaen: Khon Kaen University. [in Thai]
2. Chuchuer, O. (2011). Effect of Physics instruction using strategic knowledge construction in problem solving ability and concepts of momentum and impulse of upper secondary school students (Master thesis). Bangkok: Chulalongkorn university. [in Thai]
3. Dachakup, P. (2001). Child-centered learning: Method and teaching technic 1. Bangkok: The Master Group Management. [in Thai]
4. Duangkaew, E., Pibranchon, S., & Sirisawat, S. (2015). A study of physics learning achievement and ability to solve physics problems of students in Mathayomsuksa 5 by using the inquiry method and heller and heller logical problem solving strategy. Journal of Education Naresuan University, 18(1), 202-210. [in Thai]
5. Heller, K., & Heller, P. (2010). Cooperative problem solving in physics a user’s manual. Retrieved July 15, 2016, from https://www.aapt.org/Conferences/newfaculty/upload/Coop-Problem-Solving-Guide.pdf
6. Heller, P., Keith, R., & Anderson, S. (1991). Teaching problem solving through cooperative group. Part 1: Group versus individual problem solving. Physics Teachers, 60(7), 627-636.
7. Intamong, K. (2016). The study of biology achievement and scientific analytical thinking by using 7e learning cycle with concept mapping technique on photosynthesis of 11th grade students. (Master thesis). Chonburi: Burapha University. [in Thai]
8. Karnjanawasee, S. (2009). Classical test theory (6th ed.). Bangkok: Chulalongkorn University Press. [in Thai]
9. Khammani, T. (2016). Teaching science: Knowledge for process to effective learning (20th ed). Bangkok: Chulalongkorn University Press. [in Thai]
10. Khunnaphabcheevit. (2016). National institute of educational testing service announced 9 ordinary subjects. Retrieved April 10, 2016, from https://www.komchadluek.net/news/edu-health/222051
11. Litdache, A. (2010). Ability in physics word problem solving of Mathayom Suksa 4 students through Heller and Heller logical problem solving strategy (Master thesis). Chiang Mai: Chiang Mai University. [in Thai]
12. Ministry of Education. (2009). The Basic Education Core Curriculum B.E. 2551. Bangkok: Agricultural Co-operative Federation of Thailand. [in Thai]
13. Moonkam, S. (2006). Problem solving teaching Strategies (3rd ed). Bangkok: Pabpim. [in Thai]
14. Mudcharoen, S. (2010). Developing grade 11 students’ problem solving ability and learning achievement in the physics course of “sound” using metacognition strategy (Master thesis). Khon Kaen: Khon Kaen University. [in Thai]
15. Pornkul, C. (2002). Cats: A student-centered instructional model (2nd ed.). Bangkok: Chulalongkorn University Press. [in Thai]
16. Prasobkittikun, T. (February 16, 2016). Interview. [in Thai]
17. Sararattana, W. (2013). The new educational paradigm on 21th century. Bangkok: Tippayawisut. [in Thai]
18. Song-Achin, S. (2008). The results of learning management by an inquiry process on the analytical thinking abilities, abilities in problem solving and learning achievements in science of Prathomsuksa six students (Master thesis). Songkhla: Thaksin University. [in Thai]
19. Suttirat, C. (2009). 80’s innovations by child-centered learning. Bangkok: Danex Intercorporation. [in Thai]
20. Wiangwalai, S. (2013). Learning management. Bangkok: Odian Store. [in Thai]
21. Yamsaeng, W. (2011). Research and evaluation of science. Bangkok: Ramkhamhaeng University. [in Thai]

Most read articles by the same author(s)