รูปแบบการจัดการศึกษาสำหรับแม่วัยรุ่นในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

Main Article Content

สุเนตร ทองคำพงษ์
พรรณยุพา นพรัก
จิติมา วรรณศรี
สำราญ มีแจ้ง

Abstract

           การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาสำหรับแม่วัยรุ่นในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน มีวิธีดำเนินการวิจัย 3 ขั้นตอนคือ 1) การศึกษาสภาพและแนวทางการจัดการศึกษาสำหรับแม่วัยรุ่นในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยศึกษาสภาพจากเอกสารรวมทั้งสถานศึกษาที่มีประสบการณ์ จำนวน
5 แห่ง และศึกษาแนวทางจากผู้เชี่ยวชาญ จำนวน 20 คน 2) การสร้างรูปแบบการจัดการศึกษาสำหรับแม่วัยรุ่นในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยยกร่างรูปแบบ และตรวจสอบรูปแบบการจัดการศึกษาสำหรับแม่วัยรุ่นในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานด้านความเหมาะสมด้วยการใช้แบบสอบถามผู้เชี่ยวชาญกลุ่มเดิม จำนวน 20 คน และ 3) การประเมินรูปแบบการจัดการศึกษาสำหรับแม่วัยรุ่นในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเด้านความเป็นไปได้และความมีประโยชน์ในการนำไปใช้ โดยการประชุมรับฟังความคิดเห็นจากผู้บริหารสถานศึกษา ครูและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง จำนวน 60 คน วิเคราะห์ข้อมูลโดยหาค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

           ในบทความเรื่องนี้เป็นการนำเสนอผลการวิจัยในขั้นตอนที่ 1 คือ การศึกษาสภาพและแนวทางการจัดการศึกษาสำหรับแม่วัยรุ่นในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยศึกษาสภาพการจัดการศึกษาสำหรับแม่วัยรุ่น จากเอกสารรวมทั้งสถานศึกษาที่มีประสบการณ์ จำนวน 5 แห่ง และการศึกษาแนวทางการจัดการศึกษาสำหรับแม่วัยรุ่น จากผู้เชี่ยวชาญ จำนวน 20 คน ซึ่งผู้วิจัยจะนำผลการศึกษาในขั้นตอนนี้ไปดำเนินการวิจัยตามวัตถุประสงค์ของการวิจัยข้อที่ 2 และ 3 เป็นขั้นตอนต่อไปตามลำดับ ผลการวิจัยปรากฏดังนี้

           ผลการศึกษาสภาพและแนวทางการจัดการศึกษาสำหรับแม่วัยรุ่นในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พบว่า สภาพและแนวทางการจัดการศึกษาสำหรับแม่วัยรุ่นในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ประกอบด้วย 3 องค์ประกอบ ได้แก่ ปัจจัยการจัดการศึกษาสำหรับแม่วัยรุ่น คณะทำงานการจัดการศึกษาสำหรับแม่วัยรุ่น และกระบวนการจัดการศึกษาสำหรับแม่วัยรุ่น

 

EDUCATIONAL MANAGEMENT MODEL FOR TEEN MOMS IN BASIC SCHOOL

           This research aimed to develop an Educational Management Model for Teen Moms in Basic Schools, and the specific objective of this research were to 1) conduct a study on documents and explore five basic schools with educational management for teen moms and inquire opinions of twenty experts, 2) construct a tentative model and check its appropriateness through questionnaires by twenty experts, and 3) evaluate the feasibility and the usability through opinions of sixty stakeholders, the directors or deputy directors of schools and other important personnel. The statistics used for data analysis were means and standard deviation.

           This article presents the findings of Step 1, which comprised the study of documents and exploration of five basic schools with educational management for teen moms and collecting the opinions of twenty experts. The research for the purposes of research Steps 2 and 3 are ongoing.

           The research findings in Step 1 revealed the following results. The conditions and guidelines of the Educational Management Model for Teen Moms in Basic Schools consist of three components: the factors of the educational management for teen moms, the working groups of educational management for teen moms, and the processes of educational management for teen moms.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
ทองคำพงษ์ส., นพรักพ., วรรณศรีจ., & มีแจ้งส. (2016). รูปแบบการจัดการศึกษาสำหรับแม่วัยรุ่นในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน. JOURNAL OF EDUCATION NARESUAN UNIVERSITY, 18(3), 64-72. Retrieved from https://so06.tci-thaijo.org/index.php/edujournal_nu/article/view/66583
Section
Research Articles