Published: 2016-09-27

กองบรรณาธิการวารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

PDF

วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

PDF

รูปแบบการจัดการศึกษาสำหรับแม่วัยรุ่นในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

สุเนตร ทองคำพงษ์, พรรณยุพา นพรัก, จิติมา วรรณศรี, สำราญ มีแจ้ง

64-72

รูปแบบการส่งเสริมการพัฒนาสมรรถนะของครู สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

วิวัฒน์ อ้นน่วม, วิทยา จันทร์ศิลา, สำราญ มีแจ้ง, เทียมจันทร์ พานิชย์ผลินไชย

292-302