กลยุทธ์การบริหารการวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร

Main Article Content

สถิตาภรณ์ อารีเอื้อ
ทวนทอง เชาวกีรติพงศ์
เรขา อรัญวงศ์

Abstract

           การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาสภาพ ปัญหาและปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับกลยุทธ์การบริหารการวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร 2) พัฒนากลยุทธ์การบริหารการวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และ
3) ประเมินกลยุทธ์การบริหารการวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน การวิจัยนี้เป็นงานวิจัยและพัฒนา โดยมีดำเนินการวิจัย 3 ขั้นตอน ได้แก่ 1) ศึกษาสภาพ ปัญหาและปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการบริหารการวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยใช้แบบสอบถามในการเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง จำนวน 588 คน และจากการสนทนากลุ่ม จำนวน 12 คน 2) พัฒนากลยุทธ์การบริหารการวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยการประชุมเชิงปฏิบัติการ 2 ครั้ง ผู้ให้ข้อมูลจำนวน 35 คน เพื่อวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอก จัดทำร่างกลยุทธ์ และตรวจสอบความถูกต้องของกลยุทธ์ด้วยวิธีการสัมมนาอิงผู้เชี่ยวชาญ โดยผู้เชี่ยวชาญ จำนวน 8 คน และ 3) ประเมินกลยุทธ์การบริหารการวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 20 คน ประเมินใน 4 ด้าน คือ ด้านความสอดคล้อง ด้านความเหมาะสม ด้านความเป็นไปได้ และด้านความเป็นประโยชน์ ผลการวิจัย พบว่า

           1. สภาพการบริหารการวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้บริหารสถานศึกษาส่วนใหญ่มีการวางแผนการบริหารการวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้ มีการกำหนดโครงสร้างและบทบาทหน้าที่ของบุคลากร มีการตัดสินใจ สั่งการ จูงใจให้บุคลากรในสถานศึกษา ร่วมปฏิบัติงาน ส่วนปัญหา พบว่า ครูและบุคลากรมีความรู้และประสบการณ์ในด้านการบริหารการวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้ในสถานศึกษา ไม่เพียงพอ การกำกับ ติดตามและประเมินผลการดำเนินการบริหารการวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้ในสถานศึกษา ไม่เป็นระบบและไม่ต่อเนื่อง และปัจจัยที่เกี่ยวข้อง พบว่า ปัจจัยภายในสถานศึกษา ด้านผู้บริหารและบุคลากรมีเจตคติที่ดีต่อการบริหารการวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้ ได้รับการสนับสนุนงบประมาณอย่างเพียงพอ มีวัสดุ อุปกรณ์และเครื่องมือ สิ่งอำนวยความสะดวกและสื่อ เทคโนโลยีที่ทันสมัยพร้อมใช้งาน ส่วนปัจจัยภายนอกสถานศึกษา ด้านนโยบายของรัฐบาลและหน่วยงานต้นสังกัด
มีการสนับสนุนและส่งเสริมการบริหารการวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้ในสถานศึกษาอย่างชัดเจน มีการจัดสรรงบประมาณสอดคล้องกับการกำหนดนโยบายของรัฐบาล และหน่วยงานต้นสังกัด

           2. กลยุทธ์การบริหารการวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่พัฒนาขึ้นประกอบด้วย 1 วิสัยทัศน์ พันธกิจ 4 ข้อ เป้าประสงค์ 4 ข้อ ประเด็นกลยุทธ์ 4 ข้อ กลยุทธ์ 9 ข้อ ตัวชี้วัด 11 ข้อและมาตรการ 40 ข้อ

           3. คุณภาพของกลยุทธ์ที่พัฒนาขึ้น พบว่า ในภาพรวมมีคุณภาพในระดับมาก โดยมีความสอดคล้อง ความเหมาะสม ความเป็นประโยชน์อยู่ในระดับมากที่สุด ส่วนความเป็นไปได้อยู่ในระดับมาก

 

STRATEGIE MANAGEMENT MODEL FOR LEARNING MEASUREMENT AND EVALUATION IN BASIC PRIMARY SCHOOLS UNDER KAMPHAENG PHET PRIMARY EDUCATION SERVICE AREAS

           The purposes of this research were 1) to survey the status, problems and factors affecting learning measurement and evaluation management in basic primary school under Office of Kampaeng Phet Primary Education service areas, 2) to develop the strategic management model for learning measurement and evaluation of basic primary schools, and 3) to evaluate the strategic management model. The research was conducted by 3 steps:
1) to study the status, problems and factors affecting learning measurement and evaluation management by using a questionnaire to surveys 588 samples and 12 experts with the focus group discussion, 2) to develop strategic management model by conducting two seminars of 35 participants for SWOT analysis technique and to evaluate the drafted model by 8 experts, and 3) to evaluate strategic management model in terms of consistency, suitability, feasibility, and utility by 20 experts. The findings of the research were as follows:

           1. The status of learning measurement and evaluation management revealed that most of the school administrators had an operational plan for management including designing administrative structure, personnel functions and responsibility, deciding, ordering and motivating for staff cooperation. As for the problems of management, there were insufficient knowledge and experience in measurement and evaluation of the teaching staff, not enough the follow-up and systematic process, as for the factors affecting learning measurement and evaluation management, the internal factors were positive attitude of the administrators and teaching staff toward measurement and evaluation, sufficient funding was provided, including media equipment, IT facilities for learning measurement and evaluation, the external factors were fully support of the government policy and sufficient funding.

           2. Strategic management model for learning measurement and evaluation of basic primary schools consisted of 1 vision statement, 4 mission, 4 goals, 4 strategic issues,
9 strategies, 11 indicators and 40 measures.

           3. The learning measurement and evaluation management model for basic primary schools as evaluated by experts were rated, as a whole, at a high level. The consistency was rated at the highest level as well as its suitability and utility, whereas the feasibility was rated a high level.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
อารีเอื้อส., เชาวกีรติพงศ์ท., & อรัญวงศ์เ. (2016). กลยุทธ์การบริหารการวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร. JOURNAL OF EDUCATION NARESUAN UNIVERSITY, 18(3), 174-188. Retrieved from https://so06.tci-thaijo.org/index.php/edujournal_nu/article/view/66600
Section
Research Articles