การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาชีววิทยาและเจตคติต่อการจัดการเรียนรู้รูปแบบวัฏจักรการเรียนรู้ 5 ขั้น ร่วมกับกิจกรรมการเรียนรู้แบบเชิงรุก สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

Main Article Content

จรรยารักษ์ กุลพ่วง
นพมณี เชื้อวัชรินทร์
เชษฐ์ ศิริสวัสดิ์

Abstract

           การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาชีววิทยา เรื่อง ยีนและโครโมโซม ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หลังการจัดการเรียนรู้รูปแบบวัฏจักรการเรียนรู้ 5 ขั้น ร่วมกับกิจกรรมการเรียนรู้แบบเชิงรุกกับเกณฑ์ร้อยละ 70 และ 2) เปรียบเทียบเจตคติต่อการจัดการเรียนรู้รูปแบบวัฏจักรการเรียนรู้ 5 ขั้น ร่วมกับกิจกรรมการเรียนรู้แบบเชิงรุกของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หลังเรียนกับเกณฑ์ระดับมาก กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนดัดดรุณี อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557 จำนวน 45 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย 1) แผนการจัดการเรียนรู้รูปแบบวัฏจักรการเรียนรู้ 5 ขั้น ร่วมกับกิจกรรมการเรียนรู้แบบเชิงรุก เรื่อง ยีนและโครโมโซม จำนวน 6 แผน เวลา 12 ชั่วโมง 2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้วิชาชีววิทยา เรื่อง ยีนและโครโมโซม เป็นแบบปรนัย ชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จำนวน 30 ข้อ และ 3) แบบวัดเจตคติต่อการจัดการเรียนรู้รูปแบบวัฏจักรการเรียนรู้ 5 ขั้น ร่วมกับกิจกรรมการเรียนรู้แบบเชิงรุก เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ จำนวน 20 ข้อ วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติการทดสอบที (t-test) ผลการวิจัย พบว่า

           1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาชีววิทยา เรื่อง ยีนและโครโมโซม ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หลังการจัดการเรียนรู้รูปแบบวัฏจักรการเรียนรู้ 5 ขั้น ร่วมกับกิจกรรมการเรียนรู้แบบเชิงรุกสูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 70 อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

           2. เจตคติต่อการจัดการเรียนรู้รูปแบบวัฏจักรการเรียนรู้ 5 ขั้น ร่วมกับกิจกรรมการเรียนรู้แบบเชิงรุก ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  หลังเรียนสูงกว่าเกณฑ์ระดับมากอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

 

A STUDY OF BIOLOGY LEARNING ACHIEVEMENT AND ATTITUDE TOWARDS
5ES - LEARNING CYCLE WITH ACTIVE LEARNING ACTIVITIES OF 
12th GRADE STUDENTS

           The purposes of this research were 1) to compare biology learning achievement on gene and chromosome after using 5Es - Learning Cycle with Active Learning activities with 70 percent criterion, 2) to compare the attitude towards 5Es - Learning Cycle with Active Learning activities of 12th grade students after learning with high levels. The samples used in this research were 45 students 12th grade students form Datdaruni School, Muang district, Chachoengsao province during the first semester of the 2014 academic year.
The research instruments consisted of 1) six lesson plans of 5Es - Learning Cycle with Active Learning activities on genes and chromosomes for 12 hours, 2) a 30-items, multiple choice learning achievement tests of biology on genes and chromosomes, and
3) a 20-items, 5-scale the attitude towards 5Es - Learning Cycle with Active Learning activities tests. The data were analyzed by using mean, standard deviation and t-test.
The results showed that;

           1. Biology learning achievement on gene and chromosome of 12th grade students after using 5Es - Learning Cycle with Active Learning activities were higher than 70 percent criterion statistically significant at .05 level.

           2. The attitude towards 5Es - Learning Cycle with Active Learning activities of 12th grade students after learning were higher than high levels statistically significant at .05 level.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
กุลพ่วงจ., เชื้อวัชรินทร์น., & ศิริสวัสดิ์เ. (2016). การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาชีววิทยาและเจตคติต่อการจัดการเรียนรู้รูปแบบวัฏจักรการเรียนรู้ 5 ขั้น ร่วมกับกิจกรรมการเรียนรู้แบบเชิงรุก สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6. JOURNAL OF EDUCATION NARESUAN UNIVERSITY, 18(3), 265-275. Retrieved from https://so06.tci-thaijo.org/index.php/edujournal_nu/article/view/66621
Section
Research Articles