แนวทางการจัดการเรียนรู้ด้วยแนวคิดเกมมิฟิเคชัน

Main Article Content

ชนัตถ์ พูนเดช
ธนิตา เลิศพรกุลรัตน์

Abstract

           เกมมิฟิเคชัน คือ การนำเอาหลักการพื้นฐานในการออกแบบเกม กลไกการเล่นเกม มาใช้ในบริบทอื่นที่ไม่ใช่การเล่นเกม โดยแนวคิดนี้เป็นวิธีที่ช่วยเพิ่มความผูกพันแก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ที่ได้รับความนิยมและประสบความสำเร็จเป็นอย่างมากในภาคธุรกิจ รวมทั้งในวงการการศึกษาได้มีการศึกษาวิจัยเพื่อนำเอาแนวคิดนี้มาช่วยยกระดับคุณภาพของผู้เรียนเช่นกัน  การนำแนวคิดเกมมิฟิเคชันมาใช้ในการจัดการการเรียนรู้เป็นหนึ่งในวิธีการและเทคนิคทางการศึกษาที่สามารถสร้างแรงจูงใจและความผูกพันในการเรียนของผู้เรียนได้เป็นอย่างดี  ดังนั้นเพื่อที่จะสร้างความเข้าใจถึงหลักการและแนวคิดดังกล่าว รวมถึงการนำไปประยุกต์ใช้นั้น บทความวิชาการฉบับนี้ได้นำเสนอถึงวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องพร้อมทั้งตัวอย่างกรณีศึกษาที่มีการนำเอาแนวคิดนี้ไปประยุกต์ใช้ในด้านการศึกษา

 

LEARNING MANAGEMENT WITH THE GAMIFICATION CONCEPT

           Gamification, the use of game design elements and game mechanics in non-game contexts, has become an increasingly popular approach to enhance end-user engagement. This concept has been used successfully in various businesses, including the educational area, and a lot of research is ongoing since it seeks to promote the quality of learners. Gamification is one of the learning approaches and techniques, which can increase motivation and engagement of students in learning. In an effort to better understand how the gamification approach can be harnessed effectively to this end, this paper explores how gamification can be applied to education to improve student’s motivation and engagement in learning. We present a review of existing literature on this subject as well as a case study on applying gamification to the educational setting.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
พูนเดชช., & เลิศพรกุลรัตน์ธ. (2016). แนวทางการจัดการเรียนรู้ด้วยแนวคิดเกมมิฟิเคชัน. JOURNAL OF EDUCATION NARESUAN UNIVERSITY, 18(3), 331-339. Retrieved from https://so06.tci-thaijo.org/index.php/edujournal_nu/article/view/66651
Section
Academic Articles