แนวทางการจัดการเรียนรู้สาระภูมิศาสตร์ เพื่อสร้างจิตสำนึกการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมสำหรับครูสังคมศึกษา

Main Article Content

วิภาพรรณ พินลา

Abstract

            แนวทางการจัดการเรียนรู้วิชาสังคมศึกษา สาระภูมิศาสตร์ เพื่อส่งเสริมจิตสำนึกการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในยุคปัจจุบันมีความท้าทายสำหรับวงการศึกษาในอนาคตโดยสามารถสอดแทรกในทุกสาระรายวิชาของสังคมศึกษาเพื่อใช้ในการหาคำตอบเกี่ยวกับการพัฒนาสิ่งแวดล้อมเพื่อให้บรรลุผลสูงสุดได้อย่างไร ทำอย่างไรที่จะทำให้การศึกษาในระบบบรรลุผลที่สังคมคาดหวังอย่างหลากหลาย โดยการจัดแนวทางการจัดการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับความคาดหวังบทบาทของผู้เรียนในฐานะเป็นผู้ผลิต และผู้บริโภค การมีพฤติกรรมที่เหมาะสมต่อสิ่งแวดล้อมรอบตัวของผู้เรียนอีกทั้งการตัดสินใจที่เน้นความรับผิดชอบต่อสังคมเป็นหลัก โดยเฉพาะทักษะที่ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริงด้วยตนเองอย่างกระตือรือร้นและสร้างสรรค์เช่น การพัฒนาความตระหนักและจิตสำนึกห่วงใยสิ่งแวดล้อมของผู้เรียน การสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการของระบบนิเวศอีกทั้งการเร่งเร้าจิตสำนึกของผู้เรียนในการเห็นคุณค่าต่อการแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมอย่างจริงจัง และให้เกิดคุณภาพสูงสุดอย่างถาวรต่อไป

 

LEARNING MANAGEMENT GUIDELINES FOR GEOGRAPHY STRAND TO ENHANCE AWARENESS OF ENVIRONMENTAL CONSERVATION AMONG SOCIAL
STUDIES TEACHERS

           Learning management guidelines for social studies in geography strand serve to promote awareness of environmental protection in today's era for challenging education in the future. This can be achieved by injecting all contents of social studies into the learning process in order to find answers about the environment, to seek proper learning and teaching for maximum results and to make the education system achieve the expectations of society. Learning management guidelines should be made to be consistent with the role of the learners as producers and consumers of products, having behaviors appropriate to the environment around them and the decision making primarily focusing on social responsibility. Students are encouraged to put their skills into practice with enthusiasm and creativity, such as the development of awareness and consciousness of environmental concern and understanding about the principles of ecology. Students are immersed with the consciousness in appreciating the serious environmental issues in order to achieve the sustainable and highest quality education.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
พินลาว. (2016). แนวทางการจัดการเรียนรู้สาระภูมิศาสตร์ เพื่อสร้างจิตสำนึกการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมสำหรับครูสังคมศึกษา. JOURNAL OF EDUCATION NARESUAN UNIVERSITY, 18(3), 340-350. Retrieved from https://so06.tci-thaijo.org/index.php/edujournal_nu/article/view/66652
Section
Academic Articles