การโค้ชเพื่อการเรียนรู้ภาษาอังกฤษอย่างมีความสุข

Main Article Content

ลัดดา หวังภาษิต

Abstract

           การปฏิรูปการศึกษาในประเทศไทย มุ่งเน้นพัฒนาเด็กและเยาวชนให้เป็นผู้ที่มีความสุขในการเรียนรู้ โดยพบว่าผู้เรียนที่เรียนรู้อย่างมีความสุขจะมีการพัฒนาการด้านต่างๆอย่างสมดุลทั้งด้านสุขภาพร่างกาย ด้านการควบคุมอารมณ์  ด้านการอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคม การมีสติปัญญาในการพิจารณาสิ่งต่างๆด้วยเหตุผล โดยใช้ความคิดสร้างสรรค์และการคิดอย่างมีวิจารณญาณ  โดยเฉพาะภาษาอังกฤษซึ่งถือเป็นเครื่องมือสำคัญในการเรียนรู้ แลกเปลี่ยน เกื้อกูล และสร้างความเข้าใจระหว่างกันของพลโลก การเรียนรู้ภาษาอังกฤษในปัจจุบันจำต้องพัฒนาความสามารถในการปรับตัวของผู้เรียนให้รู้วิธีการในการเรียนรู้ (Learn how to learn) และสามารถนำภาษาไปใช้ในชีวิตจริงได้อย่างมั่นใจ การสร้างความสุขในการเรียนรู้ภาษาอังกฤษให้แก่ผู้เรียน ครูมีหน้าที่ ให้คำปรึกษา ชี้แนะ ผลักดัน เพื่อดึงศักยภาพ สร้างแรงบันดาลใจและเสริมพลังแห่งการเรียนรู้ให้เกิดแก่ผู้เรียน บทความนี้ได้นำเสนอแนวคิด ทฤษฏี ความสำคัญ ของการโค้ชเพื่อการเรียนรู้ภาษาอังกฤษอย่างมีความสุข บทบาทของครู และผู้เรียนในการโค้ชเพื่อเสริมสร้างการเรียนรู้ภาษาอังกฤษอย่างมีความสุข และกลวิธีในการโค้ชเพื่อเสริมสร้างความสุขในการเรียนรู้

 

COACHING FOR LEARNING ENGLISH WITH HAPPINESS

           The educational reform in Thailand focuses on children and young people to learn with happiness. The learners, who learn with happiness, can further develop physical health, mental health, and social skills. Moreover, sustainable happiness can help learners to improve critical and creative thinking skills. The role of English in Thailand is quite important as it is in other countries. New technology and the adoption of the internet have resulted in a major transition in terms of business, education, science, and technological progress, all of which demand high proficiency in English. Coaching learners to learn English with happiness means learners can use language confidently in real life. This article presents the role of the teacher as a coach and dedicated educator, who combines the most effective methodologies of teaching English with the best practices of coaching to provide an individual, personalized approach to each student’s growth, learning and development in order to reach the goal in the future. 

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
หวังภาษิตล. (2016). การโค้ชเพื่อการเรียนรู้ภาษาอังกฤษอย่างมีความสุข. JOURNAL OF EDUCATION NARESUAN UNIVERSITY, 18(3), 351-363. Retrieved from https://so06.tci-thaijo.org/index.php/edujournal_nu/article/view/66655
Section
Academic Articles