การศึกษาผลการเรียนรู้ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่เรียนด้วยชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์เรื่องการย้อมผ้าจากสีธรรมชาติโดยใช้แหล่งเรียนรู้ท้องถิ่น

Main Article Content

น้ำฝน คูเจริญไพศาล
ชมพูนุท ศิยะพงษ์
อภิชญา เดชชาย
อารีวรรณ เข้มขัน

Abstract

           การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) สร้างชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์เรื่องการย้อมผ้าจากสีธรรมชาติสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยใช้แหล่งเรียนรู้ท้องถิ่นที่จังหวัดสุพรรณบุรี 2) ประเมินคุณภาพของชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์เรื่องการย้อมผ้าจากสีธรรมชาติโดยใช้แหล่งเรียนรู้ท้องถิ่นโดยผู้เชี่ยวชาญ 3) ศึกษาผลการเรียนรู้ของนักเรียนที่เรียนด้วยชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์เรื่องการย้อมผ้าจากสีธรรมชาติโดยการประเมินตามสภาพจริง และ 4) ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนด้วยชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์เรื่องการย้อมผ้าจากสีธรรมชาติฯ กลุ่มตัวอย่างได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 1 ห้องเรียน มีนักเรียนจำนวน 37 คน ของโรงเรียนอู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี ซึ่งเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบไปด้วย 1) ชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์เรื่องการย้อมผ้าจากสีธรรมชาติฯ 2) แบบประเมินคุณภาพของชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์เรื่องการย้อมผ้าจากสีธรรมชาติฯ โดยผู้เชี่ยวชาญ 3) แบบตรวจสอบความสอดคล้องระหว่างจุดประสงค์การเรียนรู้กับเนื้อหาของชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์เรื่องการย้อมผ้าจากสีธรรมชาติฯ 4) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องการย้อมผ้าจากสีธรรมชาติ 5) แบบตรวจสอบความสอดคล้องของข้อคำถามกับจุดประสงค์เชิงพฤติกรรมของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 6)แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนด้วยชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์เรื่องการย้อมผ้าจากสีธรรมชาติฯ และ 7) แบบตรวจสอบความสอดคล้องระหว่างข้อคำถามกับนิยามศัพท์เฉพาะของแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนด้วยชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์เรื่องการย้อมผ้าจากสีธรรมชาติฯ ผลการวิจัยพบว่า 1) ผลการประเมินคุณภาพชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์เรื่องการย้อมผ้าจากสีธรรมชาติฯ โดยผู้เชี่ยวชาญมีคุณภาพอยู่ในระดับมากที่สุด (\bar{x}= 4.60, S.D. = 0.24) 2) ผลการเรียนรู้ของนักเรียนที่เรียนด้วยชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์เรื่องการย้อมผ้าจากสีธรรมชาติฯ ได้ค่าเฉลี่ยของคะแนนคิดเป็นร้อยละ 76.81 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 70 และ 3) ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนด้วยชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์เรื่องการย้อมผ้าจากสีธรรมชาติฯ อยู่ในระดับมาก (\bar{x}= 4.43, S.D. = 0.09)

 

LEARNING OUTCOMES OF 9th GRADE STUDENTS USING SCIENCE ACTIVITY PACKAGES ON NATURAL DYEING AND LOCAL LEARNING RESOURCES

           The purposes of this research were 1) to develop the science activity packages on natural dyes by using local learning resource in Suphanburi province for 9th grade students, 2) to assess the quality of the science activity packages by experts, 3) to study learning outcomes of students, and 4) to study the students’ satisfaction toward the science activity packages. The sample group was one classroom of 9th grade students (37 students) of Uthong School in Suphanburi province by using purposive sampling. The research tools consisted of: 1) the science activity packages, 2) the quality assessment from of the science activity packages by experts, 3) the assessment from for consistency between the learning objective and the contents of the science activity packages, 4) the learning achievement test on natural dyes, 5) the assessment from for consistency on questions of the tests, 6) the students’ satisfaction questionnaire toward the science activity packages, and 7) the assessment from for consistency between questions and definition of the students’ satisfaction toward the science activity packages. The results revealed that: 1) the quality assessment of the science activity packages by the experts was at level of very good quality (\bar{x}= 4.60, S.D. = 0.24), 2) the learning outcomes of students who learned with the science activity packages have mean at 76.81% which was higher than 70 criteria, and 3) the students’ satisfaction toward the science activity packages was at good level of satisfaction (\bar{x}=4.43, S.D. = 0.09).

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
คูเจริญไพศาลน., ศิยะพงษ์ช., เดชชายอ., & เข้มขันอ. (2016). การศึกษาผลการเรียนรู้ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่เรียนด้วยชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์เรื่องการย้อมผ้าจากสีธรรมชาติโดยใช้แหล่งเรียนรู้ท้องถิ่น. JOURNAL OF EDUCATION NARESUAN UNIVERSITY, 18(3), 125-142. Retrieved from https://so06.tci-thaijo.org/index.php/edujournal_nu/article/view/67757
Section
Research Articles