การประเมินความสอดคล้องระหว่างการจัดประสบการณ์การประเมินทักษะและมาตรฐานการเรียนรู้คณิตศาสตร์ปฐมวัยของครูในจังหวัดนครปฐม; THE EVALUATION OF ALIGNMENT BETWEEN INSTRUCTIONAL PRACTICES, SKILLS ASSESSMENTS, AND CONTENT STANDARDS FOR EARLY CHILDHOOD MATTHEMATICS TEACHERS IN NAKHON PATHOM PROVINCE

Main Article Content

ธัญญา แก้วศรีหาวงษ์ (Thanya Kaewsrihawong)
นลินี ณ นคร (Nalinee Na Nakorn)
สังวรณ์ งัดกระโทก (Sungworn Ngudgratoke)

Abstract

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ประเมินความสอดคล้องระหว่างการจัดประสบการณ์กับมาตรฐานการเรียนรู้คณิตศาสตร์ปฐมวัยของครูในจังหวัดนครปฐม 2) ประเมินความสอดคล้องระหว่างการประเมินทักษะกับมาตรฐานการเรียนรู้คณิตศาสตร์ปฐมวัยของครูในจังหวัดนครปฐม และ 3) เปรียบเทียบความสอดคล้องของการจัดประสบการณ์ และการประเมินทักษะกับมาตรฐานการเรียนรู้คณิตศาสตร์ปฐมวัยของครูตามอายุ สาขาที่จบการศึกษา ประสบการณ์สอน และสังกัดของโรงเรียน กลุ่มตัวอย่างเป็นครูปฐมวัยในจังหวัดนครปฐม จำนวน 82 คน ใช้วิธีการสุ่มแบบแบ่งชั้น เครื่องมือที่ใช้เป็นแบบสำรวจสภาพการจัดประสบการณ์ การประเมินทักษะคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัยสำหรับผู้เชี่ยวชาญ 1 ฉบับ และสำหรับครู 1 ฉบับ สถิติที่ใช้ ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ค่าดัชนีความสอดคล้องตามวิธีของพอร์เตอร์ การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว และการทดสอบค่าที ผลการวิจัย พบว่า 1) ค่าความสอดคล้องระหว่างการจัดประสบการณ์กับมาตรฐานการเรียนรู้คณิตศาสตร์ปฐมวัยของครูในจังหวัดนครปฐมมีค่าเฉลี่ยความสอดคล้องเท่ากับ 0.81 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ยอมรับได้ คือ 0.75 2) ค่าความสอดคล้องระหว่างการประเมินทักษะกับมาตรฐานการเรียนรู้คณิตศาสตร์ปฐมวัย ของครูในจังหวัดนครปฐม มีค่าเฉลี่ยความสอดคล้องเท่ากับ 0.78 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ยอมรับได้ คือ 0.75 และ 3) ผลการเปรียบเทียบความสอดคล้องของการจัดประสบการณ์และการประเมินทักษะคณิตศาสตร์ปฐมวัยกับมาตรฐานการเรียนรู้คณิตศาสตร์ปฐมวัยของครูจำแนกตามอายุ สาขาที่จบการศึกษา ประสบการณ์สอน และสังกัดของโรงเรียน พบว่า มีค่าความสอดคล้องไม่แตกต่างกัน


THE EVALUATION OF ALIGNMENT BETWEEN INSTRUCTIONAL PRACTICES, SKILLS ASSESSMENTS, AND CONTENT STANDARDS FOR EARLY CHILDHOOD MATTHEMATICS TEACHERS IN NAKHON PATHOM PROVINCE


The purposes of this research were: 1) to evaluate the alignment between the teaching and Mathematics Learning standard of Early Childhood Teachers in Nakhon Pathom Province, 2) to evaluate the alignment between assessment with Mathematics Learning Standard of Early Childhood Teachers in Nakhon Pathom Province, and 3) to compare the alignment of the teaching and assessment with Mathematics Learning Standard of Early Childhood Teachers by age, field of study, teaching experience and the jurisdiction. The research samples were consisted of 82 Early Childhood Teachers in Nakhon Pathom Province.The samples were drawn from stratified Sampling. The tools were used for the experience survey and skills assessment of early Childhood Mathematics. The first edition is for professional checker and another is for teacher. The statistics were mean, the Porter’s alignment index, one-way analysis of variance and t – test for independent samples. Research findings showed that 1) the alignment between the teaching and Mathematics Learning Standard of Early Childhood Teachers in Nakhon Pathom Province was at the average 0.81 which was significantly higher than the acceptable rate 0.75, 2) the alignment between assessments with Mathematics Learning Standard of Early Childhood Teacher in Nakhon Pathom Province was at average 0.78 which was significantly higher than the acceptable rate 0.75, and 3) the result of the comparison of the alignment of the teaching and assessment with Mathematics Learning Standard of Early Childhood Teachers classified by age, field of study, teaching experience and the jurisdiction was not different.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
(Thanya Kaewsrihawong)ธ. แ., (Nalinee Na Nakorn)น. ณ. น., & (Sungworn Ngudgratoke)ส. ง. (2018). การประเมินความสอดคล้องระหว่างการจัดประสบการณ์การประเมินทักษะและมาตรฐานการเรียนรู้คณิตศาสตร์ปฐมวัยของครูในจังหวัดนครปฐม; THE EVALUATION OF ALIGNMENT BETWEEN INSTRUCTIONAL PRACTICES, SKILLS ASSESSMENTS, AND CONTENT STANDARDS FOR EARLY CHILDHOOD MATTHEMATICS TEACHERS IN NAKHON PATHOM PROVINCE. JOURNAL OF EDUCATION NARESUAN UNIVERSITY, 20(4), 95-107. Retrieved from https://so06.tci-thaijo.org/index.php/edujournal_nu/article/view/72105
Section
Research Articles

References

Butkratanyoo, O. (2014). Life skills evaluation of primary students. Retrieved November 28, 2014, from https://www. EDUCA 2014.com (in Thai)
Chairuang, N. (2015). Impact of misalignment between intended assessment standards and teachers’ assessment practices on mathematics achievement of 10th grade students in Chiang Mai Province (Master thesis). Nonthaburi: Sukhothai Thammathirat Open University. (in Thai)
Chumputhon, L. (2007). A study of developmental assessment and evaluation for early childhood education at Suratthani Educational Service Area Office 3 (Master thesis). Suratthani: Suratthani Rajabhat University. (in Thai)
Kajornrungsilp, S. (2007). Choosing a preschool for kids. Bangkok: Than Printing. (in Thai)
Leampongpaithoon, A. (2003). Young Children with the Mathematical Basic Skills. Phetchaburi: Faculty of Education Muban Chombueng Rajabhat University. (in Thai)
Na Nakorn, N. (2012). Standard-based measurement and evaluation (Unit 4). Nonthaburi. Sukhothai Thammathirat Open University. (in Thai)
Ngudgratoke, S. (2012). Standard - based measurement and evaluation (Unit 6). Nonthaburi. Sukhothai Thammathirat Open University. (in Thai)
Ninkhet, W. (2000). The effect of active learning activities on preschool mathematics ability. (Master thesis). Bangkok: Srinakharinwirot University. (in Thai)
Nutravong, R. (2009). Standards-based curriculum for high-quality development. The Journals, 12(4), 57 – 61. (in Thai)
Porter, A. C. (2002). Measuring the content of instructions: Uses in Research and Practice. Educational Researcher, 31(7), 3 - 14.
Rathana, B. (2012). An evaluation of alignment between science content standards and instructional practices of lower secondary science teachers in Phatthalung Province. (Master thesis). Nonthaburi: Sukhothai Thammathirat Open University. (in Thai)
Saiyawan, A. (2012). Mathematical basic skills for preschool students. Retrieved May 9, 2015, from https://www.e-child–edu.com/youthcenter/content/articles/math-for-child.html (in Thai)
Sapsombat, W. (2012). Standard - based Measurement and Evaluation. (Unit 1, p. 1-21). Nonthaburi: Sukhothai Thammathirat Open University. (in Thai)
The Institute for the Promotion of Teaching Science and Technology. (2010). Content standards for early childhood mathematics curriculum early childhood education 2003. Bangkok: Advance Service (Thailand). (in Thai)
The Teachers' Council of Thailand. (2013). Regulation of the teachers council of Thailand, Retrieved October 30, 2014, from https://www.ksp.or.th (in Thai)
Thiphamon, W. (2012). Knowledge of and attitudes toward evaluating the development of children at the stage Early Childhood of teachers at schools under the supervision of Saraburi educational service area 2 (Master thesis). Bangkok: Ramkhamhaeng University. (in Thai)
Thitasuntarotayan, P. (2014). The readiness and self development of early childhood teachers with professional standard. Journal of Mahasarakham University, 34(6), 62 – 71. (in Thai).
Yudee, C. (2011). What the primary students study in mathematics? Retrieved May 21, 2015, from www.ipst.ac.th (in Thai)