การวิเคราะห์องค์ประกอบและตัวบ่งชี้กระบวนการนิเทศเชิงปฏิบัติการ แบบมีส่วนร่วมเพื่อส่งเสริมการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา; ANALYSIS OF FACTORS AND INDICATORS OF THE PARTICIPATORY ACTION SUPERVISION PROCESS TO...

Main Article Content

คัชรินทร์ มหาวงศ์ (Katcharin Mahawong)
สุนีย์ เงินยวง (Sunee Nguenyuang)
สมศักดิ์ ภู่วิภาดาวรรธน์ (Somsak Phuvipadawat)
เกียรติสุดา ศรีสุข (Kiatsuda Srisuk)

Abstract

การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์องค์ประกอบและตัวบ่งชี้กระบวนการนิเทศเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมเพื่อส่งเสริมการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา จำนวน 326 คน และครูที่รับผิดชอบงานประกันคุณภาพการศึกษา จำนวน 342 คน กำหนดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้ตาราง ต่าย เซี่ยงฉี ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% และสุ่มกลุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้น เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถามเกี่ยวกับกระบวนการนิเทศเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมเพื่อส่งเสริมการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา มีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน ด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป ผลการวิจัย พบว่า องค์ประกอบและตัวบ่งชี้กระบวนการนิเทศเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมเพื่อส่งเสริมการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา มี 5 องค์ประกอบ 54 ตัวบ่งชี้ ได้แก่ คือ 1) ด้านการประเมินสภาพการทำงาน จำนวน 9 ตัวบ่งชี้ 2) ด้านการออกแบบวางแผนการนิเทศ จำนวน 11 ตัวบ่งชี้ 3) ด้านการปฏิบัติการนิเทศ จำนวน 12 ตัวบ่งชี้ 4) ด้านการวิเคราะห์และติดตามผลการนิเทศ จำนวน 9 ตัวบ่งชี้ 5) ด้านการประเมินผล ปรับปรุงและพัฒนา จำนวน 13 ตัวบ่งชี้ และทั้ง 5 องค์ประกอบ 54 ตัวบ่งชี้ มีความสอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์และมีความตรงเชิงโครงสร้าง


ANALYSIS OF FACTORS AND INDICATORS OF THE PARTICIPATORY ACTION SUPERVISION PROCESS TO PROMOTE INTERNAL QUALITY ASSURANCE IN THE PRIMARY EDUCATION SERVICE AREA OFFIC


The objective of this study was to analysis factors and indicators of the participatory action supervision process to promote the school internal quality assurance in the Office of Primary Educational Service Area. The samples of the study included 326 school administrators and 342 teachers who were responsible for the school internal quality assurance. The table of Tay Chiangchee was applied for limiting the samples with the validity of 95%. Moreover, they were selected by Stratified sampling by region. The data collection was done by distributing the 5–rating scale questionnaire on the current situation for participatory action supervision process to promote the school internal quality assurance. The data was analyzed by Mean standard deviation and confirmatory factor analysis. The results of this study found there were the 5 factors and 54 indicators of the participatory action supervision process to promote internal quality assurance fit with the empirical data and the construct validity. The first factors: the working condition assessment had 9 indicators, the second factor: the supervision plan designing had 11 indicators, the third factor: the supervision action had 12 indicators, the fourth factors: the analysis and supervision audit had 9 indicators, and the fifth factors: the evaluation, adjustment and improvement had 13 indicators.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
(Katcharin Mahawong) ค. ม., (Sunee Nguenyuang) ส. เ., (Somsak Phuvipadawat) ส. ภ., & (Kiatsuda Srisuk) เ. ศ. (2018). การวิเคราะห์องค์ประกอบและตัวบ่งชี้กระบวนการนิเทศเชิงปฏิบัติการ แบบมีส่วนร่วมเพื่อส่งเสริมการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา; ANALYSIS OF FACTORS AND INDICATORS OF THE PARTICIPATORY ACTION SUPERVISION PROCESS TO. JOURNAL OF EDUCATION NARESUAN UNIVERSITY, 20(2), 21–31. Retrieved from https://so06.tci-thaijo.org/index.php/edujournal_nu/article/view/72119
Section
Research Articles

References

Ben N. Harris. (1985). Supervisory behavior in education (3rd ed). Englewood Cliffs, New Jersey: Prentice-Hall.
Carl D. Glickman, Stephen P. Gordon, & Jovita M. Ross-Gordon. (1995). Supervision and instruction: A developmental approach (3rd ed). Massachusetts: Allyn and Bacon.
Educational Testing Bureau. (2011). Method of basic education standard assurance regarding to basic standard education for internal quality assurance. Bangkok: Office of National Buddhism Press. (in Thai)
Educational Testing Bureau. (2012). Research entitled “Method of Basic Education Standard Assurance to Practices and Concepts of Participants: Mixed method Research.”. Bangkok: Kositpress. (in Thai)
Glatthon, Allan A. (1984). Differentiated supervision. Wachington D.C.: Association for Supervision and Curriculum Development.
Jaturongkhawanich, S. (2012). A study of education internal assurance practices at Assumption Samutprakarn School (Master thesis). Bangkok: Srinakharinwirot University (in Thai)
Kitti-ratchadanon, S. (2007). The development of the instructional supervision model in basic education instructions (Doctoral dissertation). Phitsanulok: Naresuan University (in Thai)
Kongkhao, R., Sitthisomboon, M., & Lincharoen, E. (2016). The development of supervision model to enhance the research competency for learning development of teachers in basic education. Journal of Education Naresuan University, 18(1), 74-82.
Laoreandee, W. (2010). The instructional supervision. Nakhon Pathom: Silpakorn University Printinghouse. (in Thai)
Srisuk, K. (2009). Methodology (3rd ed.). Chiang Mai: Krongchang printing. (in Thai)
Taichan, N. (2008). The factors affecting the operation for internal quality assurance of schools under Nakhon Sawan Educational Service Area Office 3 (Master thesis). Lopburi: Thepsatri Rajabhat University. (in Thai)
Utranan, S. (1987). Educational supervision, principles, theory and management. Bangkok:
Mit Siam Printing House. (in Thai)
Wongkom, A. (2009). Educational supervision model in Education Service Area Office (Doctoral dissertation). Bangkok: Silpakorn University (in Thai)
Yala, P. (2009). Small-Sized educational sites' internal quality assurance in Office of Chiangrai Educational Services Area 4 (Master thesis). Chiang Rai: Chiang Rai Rajabhat University. (in Thai)
Yuenyong, Y. (2010). The development of differentiated supervision model for the enhancement on classroom action research competency of teachers Bangkok Archdiocese, Educational Region 5 (Doctoral dissertation). Bangkok: Silpakorn University. (in Thai)

Most read articles by the same author(s)