การศึกษาความสามารถในการอ่านจับใจความและการเขียนวิชาภาษาไทย ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยการประยุกต์ใช้การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค CIRC ร่วมกับการสอนอ่านแบบปฏิบัติการ (A STUDY OF READING COMPREHENSION AND COMPOSITION THAI LANGUAGE ABILITY FOR MATHAYOMSUKSA I BY APPLYING CIRC TECHNIQUE IN COOPERATIVE LEARNING WITH READING WORKSHOP LEARNING)

Main Article Content

กนกวรรณ ภู่ทิม (Kanokwan Putim)
ชูชาติ พิณพาทย์ (Chuchart Pinpart)
ปริญญา ทองสอน (Parinya Thongsorn)

Abstract

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการอ่านจับใจความวิชาภาษาไทยของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยการประยุกต์ใช้การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ เทคนิค CIRC ร่วมกับการสอนอ่านแบบปฏิบัติการ เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการเขียนสื่อความวิชาภาษาไทยและศึกษาเจตคติที่มีต่อการประยุกต์ใช้การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ เทคนิค CIRC ร่วมกับการสอนอ่านแบบปฏิบัติการของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 กลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนวัดล่าง (บวรวิทยายน 3) จังหวัดฉะเชิงเทรา ที่กำลังศึกษาอยู่ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 จำนวน 1 ห้องเรียน รวมจำนวน 30 คน ได้มาซึ่งกลุ่มตัวอย่างโดยวิธีสุ่มแบบกลุ่ม เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แผนการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ เทคนิค CIRC ร่วมกับการสอนอ่านแบบปฏิบัติการ แบบวัดความสามารถในการอ่านจับใจความวิชาภาษาไทย แบบวัดความสามารถในการเขียนสื่อความวิชาภาษาไทย และแบบวัดเจตคติที่มีต่อการประยุกต์ใช้การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ เทคนิค CIRC ร่วมกับการสอนอ่านแบบปฏิบัติการ วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าเฉลี่ย ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าสถิติ t – test Dependent Sample ผลการวิจัย พบว่า นักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้โดยการประยุกต์ใช้การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ เทคนิค CIRC ร่วมกับการสอนอ่านแบบปฏิบัติการ มีความสามารถในการอ่านจับใจความวิชาภาษาไทยและความสามารถในการเขียนสื่อความวิชาภาษาไทย หลังการจัดการเรียนรู้สูงกว่าก่อนการจัดการเรียนรู้ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และพบว่า นักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้โดยการประยุกต์ใช้การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ เทคนิค CIRC ร่วมกับการสอนอ่านแบบปฏิบัติการ มีเจตคติที่ดีต่อการประยุกต์ใช้การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ เทคนิค CIRC ร่วมกับการสอนอ่านแบบปฏิบัติการ อยู่ในระดับมาก


A STUDY OF READING COMPREHENSION AND COMPOSITION THAI LANGUAGE ABILITY FOR MATHAYOMSUKSA I BY APPLYING CIRC TECHNIQUE IN COOPERATIVE LEARNING WITH READING WORKSHOP LEARNING


The objective of the research were to compare reading comprehension Thai Language skill of athayomsuksa I students by applying CIRC technique in cooperative learning with reading workshop learning. This research also compare the students on composition Thai Language and study their attitude toward the application of CIRC technique in cooperative learning with reading workshop The participant were clustered sampling form one class of 30 Mathayomsuksa I students, Watlang (Borvornwittayayon 3) School Chachoengsao, in academic year 2016. The research instruments were consisted of lesson plan, reading comprehension Thai language ability test, composition Thai language ability test and attitude toward the application of CIRC technique in cooperative learning with reading workshop learning test. The data were analyzed by mean, standard deviation, t – test foe dependent samples. The results showed The reading comprehension Thai language and The composition Thai language ability of the student learned by applying CIRC technique in cooperative learning with reading workshop learning was higher than before learning at the .05 level of significance and The student learned by applying CIRC technique in cooperative learning with reading workshop learning have a good attitude toward the application of CIRC technique in cooperative learning with reading workshop learning at a high level.


 

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
(Kanokwan Putim)ก. ภ., (Chuchart Pinpart)ช. พ., & (Parinya Thongsorn)ป. ท. (2018). การศึกษาความสามารถในการอ่านจับใจความและการเขียนวิชาภาษาไทย ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยการประยุกต์ใช้การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค CIRC ร่วมกับการสอนอ่านแบบปฏิบัติการ (A STUDY OF READING COMPREHENSION AND COMPOSITION THAI LANGUAGE ABILITY FOR MATHAYOMSUKSA I BY APPLYING CIRC TECHNIQUE IN COOPERATIVE LEARNING WITH READING WORKSHOP LEARNING). JOURNAL OF EDUCATION NARESUAN UNIVERSITY, 21(1), 1-15. Retrieved from https://so06.tci-thaijo.org/index.php/edujournal_nu/article/view/74553
Section
Research Articles

References

Chaturanon, W. (1997). A study of reading workshop instructional process on reading comprehension, story retelling, and reading interest of elementary school students with different abilities in Thai language reading (Doctoral dissertation). Bangkok: Chulalongkorn University. [in Thai]
Fores, V. (1996). Whole-language: Practice and theory. Massachusetts: Allyn & Bacon.
Inbua, D. (2006). The effects of CIRC cooperative learning in Thai reading comprehension of Mathayom Suksa 1 students (Master thesis). Udon Thani: Udon Thani Rajabhat University. [in Thai]
Khaemmani, T. (2012). Instruction science: Knowledge for efficiency learning process (16th ed.). Bangkok: Chulalongkorn University Press. [in Thai]
Kunthahong, W. (2000). A comparative study of Thai reading comprehension and attitudes toward Thai reading of Prathom Suksa IV students with reading workshop instructional process by combs and the teacher’s manual (Master thesis). Chonburi: Burapha University). [in Thai]
Mankong, L. (2008). A study of communicative writing ability of Mathayom Suksa II students using CIRC (Master thesis). Phitsanulok: Phibulsongkram Rajabhat University. [in Thai]
Moonsuwan, N. (2010). Effect of operational reading process on Prathom Suksa 5 students’ reading comprehension and attitude toward Thai language (Master thesis). Sakon Nakhon: Sakon Nakhon Rajabhat University. [in Thai]
Pongvapee, G. (2007). A study of Thai reading and writing ability and cooperation of Prathom Suksa III students by CIRC Model (Master thesis). Nakhon Ratchasima: Nakhon Ratchasima Rajabhat University. [in Thai]
Poopat, R. (2001). A study of the effects of a children’s literature reading workshop on Mathyom Suksa II students’ reading comprehension and attitude toward reading workshop (Master thesis). Bangkok: Silpakorn University. [in Thai]
Sattasombutkul, S. (2000). A comparison of Thai expository writing abilities of Mathayom Suksa III students between groups with and without journal writing enhancement (Master Thesis). Bangkok: Chulalongkorn University. [in Thai]
Seethong, P., Kaewurai, W., Wattanathorn, A., & Onthanee, A. (2016). The development of an instructional model based on collaborative learning with scaffolding to enhance Thai communicative writing ability for Prathomsuksa IV students. Journal of Education Naresuan University, 18(4), 69 – 85. [in Thai]
Slavin, R. E. (1995). Cooperative integrated reading and composition. Menlo Park, CA: Addison-Wesley.
Sukho, C. (2012). A comparison between using reading workshop instruction process and normal instruction on Thai literature reading comprehension ability of students in Mathayom Suksa 4 (Master thesis). Chanthaburi: Rambhai Barni Rajabhat University. [in Thai]