การพัฒนาระบบการบริหารสถานศึกษาด้วยหลักธรรมาภิบาลสำหรับผู้บริหารสถานศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 (THE DEVELOPMENT OF SCHOOL ADMINISTRATIVE SYSTEM WITH GOOD GOVERNANCE FOR SCHOOL ADMINISTRATORS UNDER SECONDARY EDUCATIONAL SERVICE AREA OFFICE 42)

Main Article Content

ชรินรัตน์ แผงดี (Charinrat Paengdee)
ชัยยงค์ พรหมวงศ์ (Chaiyong Brahmawong)
นิตยา ศรีมกุฎพันธุ์ (Nitaya Srimakutphun)

Abstract

งานวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาหลักธรรมาภิบาลและพัฒนาระบบการบริหารด้วยธรรมาภิบาลสำหรับผู้บริหารสถานศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 การดำเนินการวิจัยในการศึกษาการบริหารด้วยหลักธรรมาภิบาลสำหรับผู้บริหารสถานศึกษา ใช้วิธีสำรวจและประเมินความต้องการการใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหารสถานศึกษาของผู้บริหารสถานศึกษา โดยการสัมภาษณ์ และแบบสอบถาม กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยในครั้งนี้ ได้แก่ ผู้อำนวยการโรงเรียนและรองผู้อำนวยการโรงเรียน ส่วนการประเมินร่างต้นแบบโดยผู้เชี่ยวชาญ และพัฒนาร่างต้นแบบการพัฒนาระบบการบริหารด้วยหลักธรรมาภิบาลสำหรับผู้บริหารผู้บริหารสถานศึกษา โดยการสนทนากลุ่มผู้เชี่ยวชาญ จำนวน 7 คน วิเคราะห์ข้อมูลด้วยเทคนิค การวิเคราะห์เนื้อหา ผลการวิจัย พบว่า 1) การใช้หลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษาในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยใช้บริหารมากที่สุด คือ หลักภาระรับผิดชอบ/สามารถตรวจสอบได้ รองลงมา คือ หลักคุณธรรม/จริยธรรม และหลักความเสมอภาค 2) ระบบการบริหารด้วยหลักธรรมาภิบาลสำหรับผู้บริหารสถานศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 ประกอบด้วย หลักการ 10 ประการ ได้แก่ หลักประสิทธิภาพ หลักประสิทธิผล หลักการตอบสนอง หลักภาระรับผิดชอบ/สามารถตรวจสอบได้ หลักเปิดเผย/โปร่งใส หลักนิติธรรม หลักความเสมอภาค หลักการมีส่วนร่วม/การพยายามแสวงหาฉันทามติ หลักการ
กระจายอำนาจ และหลักคุณธรรม/จริยธรรม


THE DEVELOPMENT OF SCHOOL ADMINISTRATIVE SYSTEM WITH GOOD GOVERNANCE FOR SCHOOL ADMINISTRATORS UNDER SECONDARY EDUCATIONAL SERVICE AREA OFFICE 42
The purposes of this research were to study the good governance and to develop administrative system with good governance for school administrators under Secondary Educational Service Area Office 42. The study of good governance was conducted by interviewing the school administrators and a questionnaire survey of school administrators and teacher. In developing the draft of administrative system with good governance for secondary school administrators was conducted by a focus group discussion with 7 experts and analysis of data by content analysis technique. The findings of the research study were: 1) The implementation of administrative system with good governance of secondary school administrators was overall rated at a high level. The highest rated level was responsibility/accountability followed by morality/ethic and equality, and 2) the administrative system with good governance for secondary school administrators consisted of 10 principles which were efficiency, effectiveness, responsiveness, responsibility/ accountability, transparency, rule of law, equality, participation/consensus oriented, decentralization and morality/ethic.


 

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
(Charinrat Paengdee)ช. แ., (Chaiyong Brahmawong)ช. พ., & (Nitaya Srimakutphun)น. ศ. (2018). การพัฒนาระบบการบริหารสถานศึกษาด้วยหลักธรรมาภิบาลสำหรับผู้บริหารสถานศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 (THE DEVELOPMENT OF SCHOOL ADMINISTRATIVE SYSTEM WITH GOOD GOVERNANCE FOR SCHOOL ADMINISTRATORS UNDER SECONDARY EDUCATIONAL SERVICE AREA OFFICE 42). JOURNAL OF EDUCATION NARESUAN UNIVERSITY, 21(1), 48-59. Retrieved from https://so06.tci-thaijo.org/index.php/edujournal_nu/article/view/77459
Section
Research Articles

References

Chaisupho, B. (2015). The meaning of decentralization. Retrieved from https: //www.goto know.org/posts/323219. [in Thai]
Chanidsa, C. (2015, July 10). Director of KaoLiao Witthaya School. Interview.
Charoenthai, P. (2015, July 11). Director of Phanom Rok Witthaya School. Interview.
Chareonwongsak, K. (2002). Synthetic thinking. Bangkok: Success Media. [in Thai]
Choundrai, S. (2003). Education of the administrative reform using the good governance of school administrators and teachers under Roi-Et Educational Service Area Office (Master thesis). Surin: Surin Rajabhat University. [in Thai]
Deesap, S. (2015, July 11). Director of Nong Bua School. Interview.
Detpun, J. (2015, July 10). Director of Phayuhawittaya School. Interview.
Khianprasoet, P. (2015, July 10). Director of Khao Thong Pittayakhom School. Interview.
Kijarak, T. (1999). Morality for the executives. Phetchabun: Rajabhat Institute Phetchabun. [in Thai]
King Prajadhipok Institute. (2006). Measure good governance (2nd ed.). Nonthaburi: King Prajadhipok Institute. [in Thai]
Komboa, J. (2015, July 12). Director of Uthai Wittayakhom School. Interview.
Maneerat, J. (2015, July 10). Director of Satri Nakhonsawan School. Interview.
Mang-Ana, E., & Wannasri, J. (2015). Competencies and ways of development for administrators in world-class standard school. Journal of Education Naresuan Universiity, 18(3), 98-111. [in Thai]
Ministry of Education. (2003). National Education Act B.E. 2542 (1999) and Amendments (Second National Education Act B.E. 2545 (2002). Bangkok: Kurudaropa Printing Ladprao. [in Thai]
Nimitkul, S. (1999). The ministry of interior develops, improves and adds to the modern law. Bangkok: office of the Civil Service Commission. [in Thai]
Office of the Public Sector Development Commission. (2009). Good governance rating. Bangkok: Premier Pro. [in Thai]
Pakpoom, R. (2005). Relationship between administration according to good governance principles of school administrator under the office of Kamphaeng Phet Educational Service Area 1 (Master thesis). Kamphaeng Phet: Kamphaeng Phet Rajabhat University. [in Thai]
Rueanthong, N. (2007). The model of school administrative effectiveness (Doctoral dissertation). Bangkok: Silpakorn University. [in Thai]
Siripaiboon, P. (2005). The use of good governance in the administration of school administrator under the municipal education district (Master thesis). Phitsanulok: Naresuan University. [in Thai]
Somthai, C. (2004). Administration using good governance principles of school administrators according to the teaching of the teacher under the office of Loei Educational Service Area 1 (Master thesis). Khon Kaen: Khon Kaen University. [in Thai]
Srithong, P. (2015, July 10). Director of Tha Tako Pittayakhom School. Interview.
Thongman, W. (2015, July 10). Director of Nakhon Sawan School. Interview.
Yasutthi, C. (2015, July 10). Director of Thepsalaprachasan School. Interview.