ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการอ่านกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่เรียนด้วยหนังสือการ์ตูนร่วมกับเทคโนโลยีออกเมนเต็ดเรียลลิตี (THE RELATIONSHIP BETWEEN STUDENTS' READING BEHAVIORS AND LEARNING ACHIEVEMENT UPON A COMIC BOOK WITH AUGMENTED REALITY)

Main Article Content

วิวัฒน์ มีสุวรรณ์ (Wiwat Meesuwan)

Abstract

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการอ่านกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่เรียนด้วยหนังสือการ์ตูนร่วมกับเทคโนโลยีออกเมนเต็ดเรียลลิตี กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 โรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์ ปีการศึกษา 2559 จำนวน 77 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูลเป็นแบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน และการวิเคราะห์สมการถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน (Stepwise Multiple Regression Analysis) ผลการวิจัย พบว่า 1) การศึกษาระดับพฤติกรรมการอ่าน ประกอบด้วย ด้านจุดมุ่งหมายในการอ่าน ทัศนคติต่อการอ่านหนังสือ พฤติกรรมการอ่านหนังสือ สาเหตุการอ่านหนังสือ และพฤติกรรมการเลือกหนังสือในภาพรวมอยู่ในระดับมาก 2) ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการอ่านกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน พบว่า มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์มีค่าอยู่ระหว่าง 0.277 ถึง 0.726 และปัจจัยไม่มีปัญหาเรื่องความสัมพันธ์กันเองสูง หรือ Multicollinearity มีค่าสถิติ Tolerance ระหว่าง 0.471 - 0.750


THE RELATIONSHIP BETWEEN STUDENTS' READING BEHAVIORS AND LEARNING ACHIEVEMENT UPON A COMIC BOOK WITH AUGMENTED REALITY


This research aimed to study the correlations between students' reading behaviors and learning chievement upon a Comic Book with Augmented Reality. The sample composed of 77 students, who were the 3rd year high school students of Klongkhlungratrangsan School, 2016 academic year. The data were collected by questionnaires, analyzed by frequency, percentage, mean and standard deviation, Pearson’s coefficient of correlation and stepwise multiple regression were also used to analyze the data. The results were as follows: 1) Regarding the students' reading behaviors consisting of their purpose of reading, attitudes toward reading, reading behaviors, the cause of reading and the behavior of book selection. the overall level of reading behaviors was high, and 2) the correlations between students' reading behaviors and learning achievement through a Comic Book with Augmented Reality were statistically significant level at .05 with the values between 0.277 – 0.726. The multicollinearity tolerance values were between 0.471 to 0.750.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
(Wiwat Meesuwan)ว. ม. (2018). ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการอ่านกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่เรียนด้วยหนังสือการ์ตูนร่วมกับเทคโนโลยีออกเมนเต็ดเรียลลิตี (THE RELATIONSHIP BETWEEN STUDENTS’ READING BEHAVIORS AND LEARNING ACHIEVEMENT UPON A COMIC BOOK WITH AUGMENTED REALITY). JOURNAL OF EDUCATION NARESUAN UNIVERSITY, 21(1), 220-234. Retrieved from https://so06.tci-thaijo.org/index.php/edujournal_nu/article/view/77468
Section
Research Articles

References

Boonparme, P. (1999). Basic reading techniques for librarians. Nakhon Ratchasima: Rajabhat Institute Nakhon Ratchasima. [in Thai]
Chaichalermsak, J. (2012). Development of a supplementary book with augmented reality technology on computer equipment for Mathayomsuksa 5 students, Lomkaopittayakom School (Independent study). Phitsanulok: Naresuan University. [in Thai]
Chumduang, S. (2010). Reading behavior of primary students Dara School Chiang Mai Province (Master thesis). Chiang Mai: Chiang Mai University. [in Thai]
Chiu, C. H., & Ko, H. W. (2005). Relationships between parental Factors and children’s reading behaviors and attitudes: Results from the PIRLS 2005 field test in Taiwan. Retrieved from https://140.115.78.41/KoSirLabResearchData/JiaHuiChiu/IEA_Conference_Vol_2.pdf
Department of Academic Affairs. (2003). Reading promotion activities. Bangkok: Kurusapa Printing Ladphrao. [in Thai]
Khowloueng, D. (2006). Integrating multimedia and hypermedia for teaching and learning. Education Journal, 18(1), 29-44. [in Thai]
Kipper, G., & Rampolla, J. (2013). Augmented reality: An emerging technologies guide to AR. 1-158.
Liu, Shung-Yi Sandy. (1992). Familial and psychological effects on students’ reading achievements: Linear structural relations (LSREL) approach (Doctoral dissertation). Champaign, IL: University of Illinois at Urbana Champaign.
Mahakhan, P. (1987). Basic reading instruction. Bangkok: Odean Store. [in Thai]
Mahawongtong, K. (2010). Reading behaviors and influencing factors on reading behaviors of Undergraduates Monk Mahachulalongkornrajvidyalaya University, Lamphun Sangha College (Master thesis). Chiang Mai: Chiang Mai University. [in Thai]
Meesuwan, W. (2011). Augmented reality technology for learning. Journal of Education Naresuan University, 13(2), 119-127. [in Thai]
Meesuwan, W. (2013). The development of instructional package together with augmented reality. ACTC 2013 Official Conference Proceedings Asian Conference on Technology in the Classroom: Osaka, Japan.
Ministry of Education. (2011). 3D books' stimulate reading from the leaf to the digital. Retrieved from https://www.moe.go.th/moe/th/news/ [in Thai]
Salayacheewin, S. (1983). Psychology for adult education. Chiang Mai: Lanna Printing. [in Thai]
Saraubon, K., & Piriyasurawong, P. (2014). Cognitive load reduction media for education in the digital age. Panyapiwat Journal, 6(1), 198-207. [in Thai]
Steltenkamp, C. J. (1992). Habits attitudes and experiences: A study of secondary students’ reading. Retrieved from https://elib.uum.edu.my/kip/Record/0000126853
Suwansakornkul, T. (2011). The study of role model characteristics in reading which influence reading habit of adolescents in secondary schools in Bangkok (Master thesis). Bangkok: Bangkok: Srinakharinwirot University. [in Thai]
Thailand Knowledge Park. (2008). Attitudes and reading behaviors of Thai people. Bangkok: Thailand Knowledge Park. [in Thai]
Thailand Knowledge Park. (2015). Ten years TK Park: 1 decade reading of Thai society. Retrieved from https://www.tkpark.or.th/stocks/extra/001567.pdf [in Thai]
Tubphea, P., Meesuwan, W., & Namahood, C. S. (2012). The development of augmented reality multimedia package about the structure and functioning of the heart for Mathayomsuksa 5 students (Master thesis). Phitsanulok: Naresuan University. [in Thai]