ผลการวิเคราะห์ข้อผิดพลาดของการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เพื่อการศึกษาด้วยการเรียนเป็นกลุ่มแบบการจัดการกันเอง (SELF-ORGANIZED TEAMWORK: SOT) กรณีศึกษาการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา (AN ERROR ANALYSIS ON COMPUTER PROGRAMMING FOR EDUCATION THROUGH SELF-ORGANIZED TEAMWORK LEARNING: A CASE STUDY OF COMPUTER PROGRAMMING FOR EDUCATION)

Main Article Content

ธงชัย เส็งศรี (Thongchai Sengsri)

Abstract

การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา เป็นรายวิชาบังคับของนิสิตปริญญาตรีสาขาคอมพิวเตอร์ศึกษา ที่มุ่งเน้นให้นิสิตมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามสมรรถนะวิชาชีพครูและกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ (TQF) กิจกรรมการเรียนจะมีการเรียนรู้ทั้งในสาระ การแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ การทำงานเป็นทีม โดยเฉพาะการหาวิธีการแก้ปัญหาใหม่ หรือวิธีแก้ปัญหาเดิมๆ ที่ยังแก้ไม่ได้ในบริบทของสถานศึกษาและสภาพสังคม บทความนี้เป็นการรายงานผลการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนโดยนำเสนอผลการเรียนเป็นกลุ่มแบบจัดการกันเอง ในการวิเคราะห์ข้อผิดพลาดของการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ของนิสิตชั้นปีที่ 2 ปีการศึกษา 2558
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ผลการวิจัย พบว่า นิสิตทุกคน ทุกกลุ่ม ร้อยละ 100 ทำงานร่วมกันเพื่อวิเคราะห์ข้อผิดพลาดและแก้ปัญหาการเขียนโปรแกรมฯ โดยมีนิสิตแต่ละบุคคล ร้อยละ 82.35 รายกลุ่มร้อยละ 85.71 สามารถอธิบายคุณภาพของงานอย่างสร้างสรรค์ตามเกณฑ์และประสิทธิภาพที่ตั้งไว้


AN ERROR ANALYSIS ON COMPUTER PROGRAMMING FOR EDUCATION THROUGH SELF-ORGANIZED TEAMWORK LEARNING: A CASE STUDY OF COMPUTER PROGRAMMING FOR EDUCATION


Computer Programming for Education is a required subject in Computer Education Area for Bachelor degree students at Faculty of Education, Naresuan University, which focuses on providing students desirable characteristics based on pre-service teacher performance standards and Thailand Quality Framework (TQF). The learning activities include studying concepts and theories on how to create computer programs, systematic problem solving, and teamwork particularly to solve old and new problems that exist in school and society. This article reports findings to improve teaching and learning by presenting the results of the administration of Self- Organized Teamwork (SOT) to analyze computer programming error of the second year students in academic year 2015. The study result had been found that 100% of students can collaboratively work to analyze the mistakes and solve the problem about creating the computer programs, 82.35% of students and 85.71% of group students can creatively explain about theirs work as determined the criteria and the efficiency.


 

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
(Thongchai Sengsri)ธ. เ. (2019). ผลการวิเคราะห์ข้อผิดพลาดของการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เพื่อการศึกษาด้วยการเรียนเป็นกลุ่มแบบการจัดการกันเอง (SELF-ORGANIZED TEAMWORK: SOT) กรณีศึกษาการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา (AN ERROR ANALYSIS ON COMPUTER PROGRAMMING FOR EDUCATION THROUGH SELF-ORGANIZED TEAMWORK LEARNING: A CASE STUDY OF COMPUTER PROGRAMMING FOR EDUCATION). JOURNAL OF EDUCATION NARESUAN UNIVERSITY, 21(3), 89-101. Retrieved from https://so06.tci-thaijo.org/index.php/edujournal_nu/article/view/86047
Section
Research Articles

References

1. Artipanu, M. (2003). Self-organized teamwork: SOT. Bangkok: Thai-German Institute. [in Thai]
2. Delors, J., et al. (1996). Lifelong learning. Retrieved January 7, 2013, from https://www.fahchaiyo.com/article_detail.php?id=8
3. Eaka, S. (2015). The spirituality of teachers. Retrieved September 7, 2015, from https://www.facebook.com/photo.php?Fbid=972866266094865&set=a.442493042465526.93416. 100001145035428&type=1&theater [in Thai]
4. Nitin Mittal. (2013). Self-organizing teams: What and how. Retrieved January 7, 2013, from https://scrumalliance.org/community/articles/2013/january/self-organizing-teams-what-and-how
5. Puworawan, Y. (2015). Why do children and youth learn programming? Retrieved April 3, 2019, from https://www.facebook.com/profile.php?id=1162233576&fref=ts [in Thai]
6. Sengsri, T. (2010). Analysis of database errors by group learning (Self-Organized Teamwork: SOT) case study course 375256 management educational information. Phitsanulok: Faculty of Education Naresuan University. [in Thai]