การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้วิชาคอมพิวเตอร์ด้วยการเรียนแบบโครงงานเป็นฐานร่วมกับสื่อสังคมออนไลน์ เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย (THE DEVELOPMENT OF AN INSTRUCTIONAL MODEL FOR COMPUTER SUBJECT BASED ON PROJECT - BASED LEARNING WITH SOCIAL MEDIA TO ENHANCE INFORMATION COMMUNICATION AND TECHNOLOGY LITERACY FOR UPPER PRIMARY STUDENTS)

Main Article Content

ชนันท์ธิดา ประพิณ (Chananthida Praphin)
กอบสุข คงมนัส (Kobsook Kongmanus)
ช่อบุญ จิรานุภาพ (Chorboon Chiranuparp)
วารีรัตน์ แก้วอุไร (Wareerat Kaewurai)

Abstract

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้วิชาคอมพิวเตอร์ด้วยการเรียนแบบโครงงานเป็นฐานร่วมกับสื่อสังคมออนไลน์ เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาตอนปลาย มีขั้นตอนการวิจัย 3 ขั้นตอน คือ 1) สร้างและตรวจสอบคุณภาพของรูปแบบการจัดการเรียนรู้วิชาคอมพิวเตอร์ 2) ทดลองใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้วิชาคอมพิวเตอร์ 3) ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่เรียนด้วยรูปแบบการจัดการเรียนรู้วิชาคอมพิวเตอร์ กลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ตืน จังหวัดลำพูน จำนวน 31 คน ได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง เครื่องมือการวิจัย ได้แก่ 1) รูปแบบการจัดการเรียนรู้วิชาคอมพิวเตอร์ด้วยการเรียนแบบโครงงานเป็นฐานร่วมกับสื่อสังคมออนไลน์ เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 2) แบบทดสอบวัดความรู้การรู้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นแบบปรนัยและแบบอัตนัย 3) แบบประเมินทักษะการรู้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 4) แบบสังเกตพฤติกรรมการรู้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 5) แบบประเมินโครงงานคอมพิวเตอร์ และ 6) แบบสอบถามความพึงพอใจการวิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าที (t-test dependent) ผลการวิจัย พบว่า
1. รูปแบบการจัดการเรียนรู้วิชาคอมพิวเตอร์ด้วยการเรียนแบบโครงงานเป็นฐานร่วมกับสื่อสังคมออนไลน์ เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาตอนปลายที่สร้างขึ้นมีชื่อว่า PS2C2RPE Model มี 5 องค์ประกอบ ได้แก่ หลักการ วัตถุประสงค์ เนื้อหา กิจกรรมการเรียนการสอน และการวัดและประเมินผล โดยมีกิจกรรมการเรียนการสอน 8 ขั้น ดังนี้ ขั้นที่ 1 เตรียมความพร้อมผู้เรียน (Prepare: P) ขั้นที่ 2 คัดเลือกหัวข้อโครงงานที่สนใจ (Select: S) ขั้นที่ 3 ศึกษาค้นคว้าจากเอกสารและแหล่งข้อมูล (Search: S) ขั้นที่ 4 จัดทำเค้าโครงของโครงงาน (Create: C) ขั้นที่ 5 ลงมือทำโครงงาน (Create Project: C) ขั้นที่ 6 เขียนรายงาน (Report: R) ขั้นที่ 7 นำเสนอและแสดงผลงาน (Present: P) ขั้นที่ 8 ประเมินผลโครงงาน (Evaluate: E) ผลการประเมินคุณภาพ โดยการประเมินความเหมาะสมของรูปแบบการจัดการเรียนรู้วิชาคอมพิวเตอร์ โดยผู้เชี่ยวชาญ พบว่า มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก (gif.latex?\bar{x} = 4.42, S.D. = 0.13) คู่มือการใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก (gif.latex?\bar{x} = 4.28, S.D. = 0.72) แผนการจัดการเรียนรู้ มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด (gif.latex?\bar{x} = 4.54, S.D. = 0.58) และเมื่อนำไปทดลองนำร่อง พบว่า ดัชนีประสิทธิผลของรูปแบบการจัดการเรียนรู้ มีค่าเท่ากับ .06413 คิดเป็นร้อยละ 64.13
2. ผลการใช้รูปแบบการเรียนรู้วิชาคอมพิวเตอร์ที่พัฒนาขึ้น พบว่า 1) ดัชนีประสิทธิผลของรูปแบบการจัดการเรียนรู้ มีค่าเท่ากับ .06841 คิดเป็นร้อยละ 68.41 2) นักเรียนมีทักษะการรู้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 3) นักเรียนมีผลการประเมินโครงงานคอมพิวเตอร์ อยู่ในระดับดีมาก 4) นักเรียนมีพฤติกรรมการรู้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร อยู่ในระดับดีมาก ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 75 ที่กำหนดไว้
3. ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่เรียนด้วยรูปแบบการจัดการเรียนรู้วิชาคอมพิวเตอร์ พบว่า นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนด้วยรูปแบบการจัดการเรียนรู้ อยู่ในระดับมาก (gif.latex?\bar{x} = 4.14, S.D. = 0.66)


THE DEVELOPMENT OF AN INSTRUCTIONAL MODEL FOR COMPUTER SUBJECT BASED ON PROJECT - BASED LEARNING WITH SOCIAL MEDIA TO ENHANCE INFORMATION COMMUNICATION AND TECHNOLOGY LITERACY FOR UPPER PRIMARY STUDENTS
The purpose of this research was to development an instructional model for computer subject based on project-based learning with social media to enhance Information Communication and Technology Literacy (ICT Literacy) for upper primary students. The research procedure comprised of 3 phases; Phases one constructing and proving efficiency of the constructed instructional model. Phases two implementing the constructed instructional model. Phases three study the students’s satisfaction. The samples were 31 upper primary students grade 6, selected by purposive sampling method, of Chumchonbanmaetuen School in Lamphun province. The research instruments were 1) an instructional model for computer subject based on project-based learning with social media to enhance ICT Literacy for upper primary students form, 2) multiple - choice and essay tests of knowledge ICT Literacy, 3) ICT Literacy skills assessment form, 4) ICT Literacy behavior observation form, 5) computer project assessment form, and 6) questionnaire on student’s satisfaction upon learning the constructed instructional model. Data were analyzed using the statistics by mean, standard deviation and t-test dependent. The results of research were as follows:
1. The developed instructional model for computer subject based on project-based learning is called PS2C2RPE Model. It consisted of 5 components as follows: 1) principles, 2) objectives, 3) contents, 4) procedure and 5) evaluation. The procedure of PS2C2RPE Model include of 8 steps as follows: 1) Prepare (P), 2) Select (S), 3) Search (S), 4) Create (C), 5) Create Project (C), 6) Report (R), 7) Present (P), and 8) Evaluate (E). The constructed instructional model was verified by the experts and it was found that the constructed instructional model for computer at the high level (gif.latex?\bar{x} = 4.42, S.D. = 0.13). The manual were constructed appropriately at the high level (gif.latex?\bar{x} = 4.28, S.D. = 0.72). The lesson plans were designed appropriately at the highest level (gif.latex?\bar{x} = 4.54, S.D. = 0.58) and the effectiveness index of constructed instructional model is equal to .06413 with the percentage range of 64.13.
2. The experimental results of using PS2C2RPE Model, indicate 1) the effectiveness index of the constructed instructional model is equal to .06841 with percentage range of 68.41, 2) the students had an ICT literacy skills, after learning with the PS2C2RPE Model, higher than before at .01 level of statistical significance, 3) the students had gained computer project scores at the high level, and 4) the students also had ICT literacy behavior at the highest level.
3. The students’s satisfaction after using an instructional model at the high level.


 

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
(Chananthida Praphin)ช. ป., (Kobsook Kongmanus)ก. ค., (Chorboon Chiranuparp)ช. จ., & (Wareerat Kaewurai)ว. แ. (2018). การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้วิชาคอมพิวเตอร์ด้วยการเรียนแบบโครงงานเป็นฐานร่วมกับสื่อสังคมออนไลน์ เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย (THE DEVELOPMENT OF AN INSTRUCTIONAL MODEL FOR COMPUTER SUBJECT BASED ON PROJECT - BASED LEARNING WITH SOCIAL MEDIA TO ENHANCE INFORMATION COMMUNICATION AND TECHNOLOGY LITERACY FOR UPPER PRIMARY STUDENTS). JOURNAL OF EDUCATION NARESUAN UNIVERSITY, 21(1), 30-47. Retrieved from https://so06.tci-thaijo.org/index.php/edujournal_nu/article/view/87316
Section
Research Articles

References

Jongpil, C., et al. (2010). Influencing preservice teachers’ intention to Adopt Web 2.0 Service.
Journal of Digital Learning in Teacher Education, 27(2), 53 – 64.
Joyce, B., & Weil, M. (2000). Model of teaching (6th ed.). New Jersey: Prentice Hall.
Khemmani, T. (2008). Various choice teaching styles (5th ed.). Bangkok: Active Printing. [in Thai]
Kongmanus, K. (2016). Development of project-based learning model to enhance educational media business ability for undergraduate student in educational technology and communications program. Retrieved January 11, 2017, from https://tafpublications.com/gip_content/paper/jahss-2.5.5.pdf
Mingsiritam, K. (2016). Creative education media design. Bangkok: Chulalongkorn University Press.
[in Thai]
Ministry of Information and Communication Technology. (2012). ICT camp program of activities. Retrieved December 20, 2014, from https://www.ku.ac.th/mictcamp/point.html [in Thai]
Meechok, M., Kaewurai, W., Wattanathorn A., & Parnichparinchai, T. (2016). The development of
an problem based learning model with scaffolding to enhance mathematical thinking skill for upper secondary students. Journal of Education Naresuan University, 17(1), 91-102. [in Thai]
Muendet, S. (2013). 10 project-based learning styles with social media to enhance 21st century skills. Retrieved October 3, 2015, from https://hooahz.files.wordpress.com/2013/11/10e0b882e0b8b1e0b989e0b899e0b895e0b8ade0b899e0b881e0b8b2e0b8a3e0b980e0b8a3e0b8b5e0b8a2e0b899e0b981e0b89ae0b89ae0b982e0b884e0b8a3.pdf [in Thai]
Office of the Education Council. (2016). The direction and research problem of Thai education to achieve the goal of sustainable development of the world. Bangkok: 21st Century. [in Thai]
Pahae, S. (2012). Social media for education. Retrieved October 3, 2015, from https://www.addkutec3.com/wp-content/uploads/2015/06/Social-Media-for-Education.pdf [in Thai]
Pitiporntaepin, S. (2015). 21st century learning management with science. Samut Prakarn: Boss Printing. [in Thai]
Setkhumbong, T. (2011). Effect of e-learning using collaborative learning via social Media on competency of using information and communication Technology of undergraduate educational students (Master thesis). Bangkok: Silpakorn University. [in Thai]
Songkram, N. (2013). Innovation: Transform learners into innovators. Bangkok: V Print (1991). [in Thai]
Tumthong, B. (2013). Theories and development of instructional model (2nd ed.). Bangkok: S. Printing Thai Factory. [in Thai]
Vivitkunkasem, K. (2014). Include articles on technology and communication education: Innovation blended learning. Bangkok: Chulalongkorn University Press. [in Thai]
Wipawin, N. (2009). Media literacy information literacy and information communication and technology literacy. Bangkok: Department of Library and Information Science Faculty of Humanities, Srinakharinwirot University. [in Thai]

Most read articles by the same author(s)