การประเมินเชิงวิพากษ์เกี่ยวกับแนวปฏิบัติการดำเนินงานพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนในโรงเรียนสุจริต (A CRITICAL REVIEW OF THE IMPLEMENTATION GUIDELINE TO DEVELOP MORALITY AND ETHICS OF STUDENTS IN THE UPRIGHT SCHOOLS)

Main Article Content

จินท์จุฑา ชูโตศรี (Jinjutar Chootosri)
ภาณุวัฒน์ ภักดีวงศ์ (Panuwat Pakdeewong)

Abstract

การวิจัยนี้เป็นส่วนหนึ่งของการนำเสนอการประเมินเชิงวิพากษ์เกี่ยวกับแนวปฏิบัติการดำเนินงานพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนในโรงเรียนสุจริต ซึ่งข้อมูลการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมของนักเรียนได้มาจากการสัมภาษณ์ความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างในโรงเรียนสุจริต ได้แก่ ผู้บริหารโรงเรียนสุจริตโรงเรียนสุจริต 8 คน ครูผู้รับผิดชอบโครงการโรงเรียนสุจริต 8 คน นักเรียนในโรงเรียนสุจริตแห่งละ 3 คน รวม 24 คน รวมกลุ่มตัวอย่างทั้งสิ้น 40 คน ข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์รวบรวมมาเพื่อประเมินเชิงวิพากษ์ใน 5 หัวข้อ ได้แก่ 1) การเตรียมการและการวางแผนการดำเนินงานพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนในโรงเรียนสุจริต 2) การดำเนินงานพัฒนา 3) การติดตามประเมินผลการดำเนินงาน 4) การปรับปรุงพัฒนาแผนการดำเนินงาน และ 5) การขยายผลและการต่อยอดการดำเนินงานพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมของนักเรียนไปยังโรงเรียนต่างๆ และชุมชน


A CRITICAL REVIEW OF THE IMPLEMENTATION GUIDELINE TO DEVELOP MORALITY AND ETHICS OF STUDENTS IN THE UPRIGHT SCHOOLS


This partial research represented a critical review of the implementation guideline to develop morality and ethics of students in the upright schools. The data of developing morality and ethics of the students were collected from the interview with 8 principals in the upright schools, 8 teachers in charge of the upright school project and 24 students from 8 upright schools. The data from the interviews were recorded for a critical review in 5 topics: 1) preparing and planning for implementation of developing morality and ethics of the students in the upright schools, 2) implementing process, 3) monitoring and evaluating the implementation, 4) improving the implementation plan, and 5) expanding the improved plan to other schools and community.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
(Jinjutar Chootosri)จ. ช., & (Panuwat Pakdeewong)ภ. ภ. (2019). การประเมินเชิงวิพากษ์เกี่ยวกับแนวปฏิบัติการดำเนินงานพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนในโรงเรียนสุจริต (A CRITICAL REVIEW OF THE IMPLEMENTATION GUIDELINE TO DEVELOP MORALITY AND ETHICS OF STUDENTS IN THE UPRIGHT SCHOOLS). JOURNAL OF EDUCATION NARESUAN UNIVERSITY, 21(3), 28-36. Retrieved from https://so06.tci-thaijo.org/index.php/edujournal_nu/article/view/87758
Section
Research Articles

References

1. Kaewta, S., & Santawan, T. (2012). The proposed guidelines for the ethics promotion for the secondary school students who study in Phichit province. Academic Journal of Graduate School. Nakhon Sawan Rajabhat University, 7(20), 49-62. [in Thai]
2. Khampun, S., & Siripirom, W. (2014). The project implementation of the Upright Schools under the Foundation of Virtuous Youth, Crown Property Bureau of Chaibadan Pittayakom School, Lopburi Province. Electronic Journal of Chulalongkorn University, 10(3), 113-125. [in Thai]
3. Office of the Basic Education Commission. (2016). Guideline for the implementation of the upright schools. Bangkok: The Printing House of National Office of Buddhism. [in Thai]
4. Office of the Educational Council. (2008). Directions of educational development in the 11th National Economic and Social Development Plan (2012 - 2016) which is consistent with the National Education Act (2002-2016). Bangkok: Printing House of Chulalongkorn University. [in Thai]
5. Office of the Educational Council. (2010). National Education Plan 2009-2016. Bangkok: Office of the Education Council. [in Thai]
6. Phrakru Phrachoot Junthawimol (Nam Junthachoto). (2012). The promotion of students’ morality and ethics of Nawamintharachinuthit Horwang Nonthaburi School, Pak Kret District, Nonthaburi Province. Retrieved May 15, 2017, from https://www.mcu.ac.th/userfiles/file/mcuthesis2556library [in Thai]
7. Puntuwat, P. (2016). Monitoring, evaluation and synthesis of the knowledge from the projects under upright schools in Bangkok. Bangkok: Suan Dusit University. [in Thai]
8. Punyaratasreni, A., (2017). The learning activity for the upright schools at Khlungratchadapisake School. Retrieved May 15, 2017, from https://www.educathai.com/upload/content/file [in Thai]
9. Rodprapan, P., Thamrongsotthisakul, W., and Vibulrangson, S. (2016). Development of a youth media literacy curriculum based on participation learning for junior secondary school students. Journal of Education Naresuan University, 18(4), 156-170. (in Thai)
10. Saophayon, S. (2010). Principles and management processes of educational administration: Theory and implementation guideline (2nd ed.). Nonthaburi: Bookpoint. [in Thai]
11. Udomratana, N. (2012). The model to promote morals and ethics of the students in primary schools under the office of Nakhon Ratchasima Educational Service Area II. Journal of Education Naresuan University, 14(1), 29-37. [in Thai]
12. Waranaipinit, S., Chanruang, P., & Chaloeywares, N. (2015). Development of training curriculum on virtue, ethics, discipline and responsibilities for matthayomsuksa 1 students. Journal of Education Naresuan University, 16(4), 177-187. [in Thai]