การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้เสริมทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์โดยใช้สื่อการเรียนรู้จากท้องถิ่น สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

Main Article Content

มนตรี วงษ์สะพาน

Abstract

   การวิจัยครั้งนี้มีความมุ่งหมาย ดังนี้ 1) เพื่อศึกษาสภาพปัญหาและความต้องการเรียนรู้ด้านคณิตศาสตร์ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาต้น 2) เพื่อพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้เสริมทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์โดยใช้สื่อการเรียนรู้จากท้องถิ่น สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 75/75 3) เพื่อศึกษาผลการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ และ 4) เพื่อประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อชุดกิจกรรมการเรียนรู้ กลุ่มตัวอย่างในการศึกษาผลการเรียนรู้ได้แก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น บ้านท่าสองคอน อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม ปีการศึกษา 2556 จำนวน 30 คน ได้มาโดยการสุ่มแบบหลายขั้นตอน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ แบบทดสอบพื้นฐานความรู้ทางคณิตศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น แบบประเมินทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ แบบสอบถามความพึงพอใจ แบบสังเกต และแบบสัมภาษณ์ วิเคราะห์ข้อมูลโดยหาค่าเฉลี่ยร้อยละส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานการทดสอบความแตกต่างด้วยสถิติ t-test (Dependent Samples) และการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) ผลการวิจัยปรากฏ ดังนี้
   1. สภาพปัญหาการเรียนรู้คณิตศาสตร์ของนักเรียน พบว่า นักเรียนส่วนใหญ่เรียนรู้ผ่านการอธิบายเนื้อหาของครูตามหนังสือหรือตำราเป็นหลัก เนื้อหาที่ครูให้ความสำคัญที่สุดคือ เรื่อง สูตรหรือวิธีคำนวณ เกี่ยวกับการแก้โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ที่อยู่ในรูปประโยคสัญลักษณ์การเรียนรู้แบบบูรณาการยังได้รับการปฏิบัติในระดับน้อย เนื่องจากครูยังมีความกังวลกับการสอนให้ครบตามเนื้อหาที่มีจำนวนมากครูส่วนใหญ่จึงยังคงเน้นการถ่ายทอดเนื้อหาให้นักเรียนด้วยวิธีการบรรยายเป็นหลักทำให้นักเรียนขาดประสบการณ์ในการเชื่อมโยงความรู้ทางคณิตศาสตร์กับสภาพการดำเนินชีวิตนักเรียนขาดการร่วมมือกันคิดแก้ปัญหาตามสถานการณ์ในชีวิตประจำวันนักเรียนส่วนใหญ่จึงได้เรียนรู้เนื้อหามากกว่ากระบวนการ ส่งผลให้นักเรียนขาดทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ ได้แก่ ทักษะการแก้ปัญหาตามสถานการณ์ ทักษะการให้เหตุผลทักษะการสื่อสารและการสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์ทักษะการเชื่อมโยงและความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ สรุปปัญหาโดยรวมนักเรียนร้อยละ 76 มีความเครียดสูงในการเรียนคณิตศาสตร์ ร้อยละ 49 ไม่เห็นประโยชน์ของการเรียนคณิตศาสตร์ และร้อยละ 42 ไม่อยากเรียนคณิตศาสตร์ ส่วนความต้องการในการเรียนคณิตศาสตร์ นักเรียนร้อยละ 83 ต้องการให้กิจกรรมการเรียนรู้เป็นรูปธรรมมากขึ้น ร้อยละ 77 ต้องการให้กิจกรรมการเรียนเชื่อมโยงกับชีวิตประจำวันได้ ร้อยละ 68 ต้องการเรียนคณิตศาสตร์เท่าที่จำเป็นต้องใช้ในชีวิตประจำวันเท่านั้น และร้อยละ 59 ต้องการเรียนรู้โดยเชื่อมโยงกับเนื้อหาวิชาอื่นๆ ด้วย
   2. ชุดกิจกรรมการเรียนรู้เสริมทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์โดยใช้สื่อการเรียนรู้จากท้องถิ่นที่สร้างขึ้น มีประสิทธิภาพ เท่ากับ 80.24/79.86 เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด
   3. ผลการนำชุดกิจกรรมการเรียนรู้เสริมทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์โดยใช้สื่อการเรียนรู้จากท้องถิ่นไปใช้ พบว่า นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น มีความรู้พื้นฐานทางคณิตศาสตร์โดยเฉลี่ยหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และมีทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์โดยเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ 80.17สูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 75 ที่กำหนด
   4. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น มีความพึงพอใจต่อชุดกิจกรรมการเรียนรู้เสริมทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์โดยใช้สื่อการเรียนรู้จากท้องถิ่น โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด

THE DEVELOPMENT OF LEARNING ACTIVITY PACKAGES TO ENHANCE MATHEMATICAL PROCESS SKILLS BY USING LOCAL LEARNING MATERIALS FOR LOWER SECONDARY SCHOOL STUDENTS

   The purpose of this research is as follows: 1) To study the problems and needs in mathematics learning of lower secondary school students, 2) to develop learning activity packages to enhance mathematical process skills for lower secondary school students by using local learning materials with an efficiency value of 75/75, 3) to study the effects of teaching by the learning activity packages, and 4) to evaluated the satisfaction of students with the learning activity packages. The samples for this study including lower secondary school students. From the school in Ban Tha Song Khon, Muang, MahaSarakham B.E. 2556, 30 samples were selected by multi-stage random sampling. The instruments used in this study consist of the learning activity packages, the mathematics basic knowledge test, the mathematical process skills assessment form, the satisfaction questionnaires, observation and interviews. Data were analyzed using mean, percentage, standard deviation. Testing differences with statistical t-test (Dependent Samples) and analytical content (Content Analysis). The results were as follows:
   1. The Problems of students mathematics learning were most students learn through the contents of the book or textbook by the main teacher lecture. Subject content that most important for teachers is a formula or calculation method about solving mathematical problems in a symbolic sentence. Integrated learning to be treated in the least. Because the teachers are also concerned with teaching the full content of many. Most teachers also focused on transferring content to students with a lecture. Students lack of experience in linking the mathematical knowledge of living conditions. Students have little experience of working together solving problems. Most students have learned over the content more than process. As a result, students lack the mathematical process skills include problem solving, reasoning and proof, communication and mathematical interpretation, connections and creativity. The problem overall, 76 percent of students with high stress in mathematics classes, 49 percent don’t realizing the benefits of Mathematics and 42 percent don’t like to learn mathematics. The demand for learning mathematics. Students, 83 percent desire to keep learning more concrete, 77 percent desire the activities associated with daily living, 68 percent desire to study mathematics as required on a daily basis, and 59 percent desire to learned by associating with other subjects.
   2. The learning activity packages to enhance mathematical process skills for lower secondary school students by using local learning materials have an efficiency of 80.24/79.86, according to criteria.
   3. The result of using the learning activity packages is found that lower secondary school students have basic knowledge in mathematical average higher than before the study. The level of statistical significance .05 and have the average of mathematics process kills by 80.17 percent higher than the 75 percent threshold.
   4. Lower secondary school students were satisfaction on learning activity packages to enhance mathematical process skills by using local learning materials. By combining the highest level.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
วงษ์สะพาน ม. (2017). การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้เสริมทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์โดยใช้สื่อการเรียนรู้จากท้องถิ่น สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น. JOURNAL OF EDUCATION NARESUAN UNIVERSITY, 19(2), 71–82. Retrieved from https://so06.tci-thaijo.org/index.php/edujournal_nu/article/view/88738
Section
Research Articles