Published: 2017-06-20

ตัวแบบพยากรณ์โอกาสในการเลือกศึกษาต่อมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 6 จังหวัดสงขลา

ปรีดาภรณ์ กาญจนสำราญวงศ์, เขมิกา อุระวงค์, รุซน่า หมัดอะดั้ม, สุมา หมัดอะดั้ม

12-24