การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนโดยใช้ขั้นตอนการสอนของกาเย่ เรื่อง เพศศึกษา สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 (THE DEVELOPMENT OF COMPUTER-ASSISTED INSTRUCTION BY USING THE GAGNE’S NINE EVENTS OF INSTRUCTION ON SEX EDUCATION FOR MATHAYOMSUKSA 2 STUDENTS)

Main Article Content

อนุชา กนกถาวรธรรม (Anucha Kanokthavorntham)
นคร ละลอกน้ำ (Nakhon Lalognum)

Abstract

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ คือ 1) เพื่อพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนโดยใช้ขั้นตอนการสอนของกาเย่ เรื่อง เพศศึกษา สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ E1/E2 เท่ากับ 85/85 2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ก่อนเรียนและหลังเรียน ด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง เพศศึกษา สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง เพศศึกษา การดำเนินการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำไปกำหนดต้นแบบในการออกแบบบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน โดยการทดลองใช้กับกลุ่มตัวอย่าง คือนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนปรีชานุศาสน์ จำนวน 30 คน โดยวิธีการสุ่มแบบกลุ่ม และวิเคราะห์ข้อมูล ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบประสิทธิภาพ (E1/ E2) และ t-test ผลการวิจัย พบว่า 1) บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง เพศศึกษา ได้ผลการทดสอบประสิทธิภาพตามเกณฑ์ E1/E2 เท่ากับ 86.44/87.22 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ 2) ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ก่อนเรียนและหลังเรียน ด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่อง เพศศึกษา สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 3) ความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 หลังเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง เพศศึกษา อยู่ในระดับมากที่สุด


THE DEVELOPMENT OF COMPUTER-ASSISTED INSTRUCTION BY USING THE GAGNE’S NINE EVENTS OF INSTRUCTION ON SEX EDUCATION FOR MATHAYOMSUKSA 2 STUDENTS


The objectives of this research were 1) to develop the computer-assisted instruction by using the Gagne’s nine events of instruction on sex education for Mathayomsuksa 2 students with the criteria of E1/E2 = 85/85, 2) to compare the achievement before and after study with the computer-assisted instruction on sex education for Mathayomsuksa 2 students, and 3) to study the student’s satisfaction using the computer-assisted instruction on sex education. The methods of this research were that the researched studied relevant documents, principles, theories, for identifying a draft of the computer-assisted phototype. The research samples consisted of 30 students of Mathayomsuksa 2 students, selected by purposive sampling. Data were used to analyze percentage, mean, standard deviation, E1/E2, and t-test. The research results showed that; 1) the constructed computer-assisted instruction on sex education was efficient according to the set criteria E1/E2 = 86.44/87.22, 2) post-test achievement after studied by the computer-assisted instruction on sex education for Mathayomsuksa 2 students, the mean score was higher than the mean score before studying with the computer-assisted instruction at .05 level of significance, and 3) the student’s satisfaction using the computer-assisted instruction was in the highest level.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
(Anucha Kanokthavorntham)อ. ก., & (Nakhon Lalognum)น. ล. (2019). การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนโดยใช้ขั้นตอนการสอนของกาเย่ เรื่อง เพศศึกษา สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 (THE DEVELOPMENT OF COMPUTER-ASSISTED INSTRUCTION BY USING THE GAGNE’S NINE EVENTS OF INSTRUCTION ON SEX EDUCATION FOR MATHAYOMSUKSA 2 STUDENTS). JOURNAL OF EDUCATION NARESUAN UNIVERSITY, 21(4), 329-341. Retrieved from https://so06.tci-thaijo.org/index.php/edujournal_nu/article/view/89533
Section
Research Articles

References

1. Chueamek, K., Phibanchon, S., & Srisanyong, S. (2016). The achievement of teaching in biology and student’s attitude in the constructionism approach for 10th grade students. Journal of Education Naresuan University, 18(4), 171-182. [in Thai]
2. Gange, R. M., & Briggs, L. J. (1979). Principle of instructional design. New York: Holt, Rinchart and Winston.
3. Khemmani, T. (2005). Instructional model: A wide choice. Bangkok: Chulalongkorn University. [in Thai]
4. Khundam, C. (2010). The development of computer-assisted instruction lesson on sex education for prathomsuksa 5 students, Watsaimoon School, Chiang Mai Province (Master thesis). Chiang Mai: Chiang Mai Rajabhat University. [in Thai]
5. Khuhasawanvej, S. (2002). Website development of participatory agro-tourism network in Rayong Province (Independent Study). Chiang Mai: Chiang Mai University. [in Thai]
6. Kulpuang, J., Chauvatcharin, N., & Sirisawatlnthong, C. (2016). A study of biology learning achievement and attitude towards 5ES - Learning Cycle with active learning activities of 12th grade students. Journal of Education Naresuan University, 18(3), 265-275. [in Thai]
7. Laohajaratsang, T. (1998). Computer-assisted instruction. Bangkok: Chulalongkorn University. [in Thai]
8. Lim-aksorn, W. (2003). Education psychology (3rd ed.). Songkhla: Thaksin University. [in Thai]
9. Ministry of Public Health. (2008). Sexual transmitted infection group bureau of AIDS tubercle and sexual transmitted infection. Bangkok: The Agricultural Co-operative Federation of Thailand. [in Thai]
10. Office of the National Education Commission. (1999). National Education Act of B.E. 2542. Bangkok: Prigwhan Graphic. [in Thai]
11. Sa-nguankaew, S. (1991). The development of computer-assisted instruction program. Computer review, 8(78), 173-179. [in Thai]
12. Srifa, P. (2008). E-book talking books. Bangkok: Than Books. [in Thai]
13. Taveerat, P. (2000). Research methodology in behavioral sciences and social sciences (8th ed.). Bangkok: Chulalongkorn University. [in Thai]
14. Vajanasara, K. (2011). Sex 3 years from rape, unintended pregnancy, teenage mothers and assisted reproductive technologies. Bangkok: Duentula Printing House. [in Thai]