ปริทัศน์วรรณกรรมและงานวิจัยเกี่ยวกับการเรียนรู้แบบลุ่มลึกและแบบผิวเผิน

Main Article Content

ประสาท อิศรปรีดา
ธีรประภา ทองวิเศษ

Abstract

     บทความนี้มุ่งทบทวนแนวคิดและการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับวิธีการเรียนรู้ โดยเน้นเฉพาะวิธีเรียนรู้แบบลุ่มลึกและแบบผิวเผิน ผู้มีวิธีการเรียนรู้แบบลุ่มลึกจะเป็นบุคคลที่มุ่งตรวจสอบข้อเท็จจริงและแนวคิดใหม่ๆ อย่างพินิจพิเคราะห์ พยายามเชื่อมโยงสิ่งที่เรียนใหม่เข้ากับโครงสร้างความรู้ที่มีอยู่เดิมรวมทั้งสร้างการเชื่อมโยงระหว่างแนวคิดเหล่านั้น ส่วนผู้เรียนรู้แบบผิวเผินจะมีลักษณะแตกต่างจากผู้เรียนรู้แบบลุ่มลึกอย่างตรงกันข้าม วิธีการเรียนรู้เป็นปัจจัยสำคัญปัจจัยหนึ่งในรูปแบบการเรียนรู้ของนักศึกษา โดยเฉพาะอย่างยิ่งจะส่งผลต่อสัมฤทธิผลทางการเรียน นอกจากนี้ งานวิจัยยังพบว่า วิธีการเรียนรู้แบบลุ่มลึก มีความสัมพันธ์กับตัวแปรจิตลักษณะต่างๆ ภายในตัวผู้เรียน คุณภาพการสอนของครู และส่งผลโดยตรงต่อการเรียนรู้แบบนำตนเอง

LITURATURE AND RESEARCH REVIEWINVOLVING DEEP AND SURFACE APPROACHES TO LEARNING

     This article aimed to review the concepts and related researches involving approaches to learning, especially deep and surface learning. Deep learning students were identified as a person who examined a new facts and ideas critically, trying them into existing cognitive structures and making numerous links between ideas. These characteristics were opposite to surface learning students. Approaches to learning were important factor in model of students’ learning which influenced on learning outcome. In addition, research findings showed that deep approach to learning related to psychological variables within learners, quality of teaching, and directly affected on self-directed learning.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
อิศรปรีดาป., & ทองวิเศษธ. (2017). ปริทัศน์วรรณกรรมและงานวิจัยเกี่ยวกับการเรียนรู้แบบลุ่มลึกและแบบผิวเผิน. JOURNAL OF EDUCATION NARESUAN UNIVERSITY, 19(2), 332-343. Retrieved from https://so06.tci-thaijo.org/index.php/edujournal_nu/article/view/89931
Section
Academic Articles